Archive for May, 2011

MPhil in Antieke Kulture/Ancient Cultures 2011

Monday, May 30th, 2011

Die 2011 MPhil in Antieke Kulture studente saam met die dosente en administratiewe personeel van die Departement Antieke Studie./The 2011 MPhil in Ancient Cultures students with lecturers and administrative staff of the Department of Ancient Studies.

MPhil in Antieke Kulture: Seminaar 23-26 Mei 2011

’n Groep van 23 nuwe studente in die MPhil (Antieke Kulture) program het van 23-26 Mei 2011 ’n seminaar op Stellenbosch bygewoon.

Die program gee aan die kulture van die Ou Nabye Ooste (Egipte, Mesopotamië, Siro-Palestina en Persië) en die klassieke wêreld (Griekeland en Rome) aandag. Die doel van hierdie interdissiplinêre program is om studente toe te rus met kennis van die kulture van die antieke wêreld en spesifieke aspekte van hulle kultuur (bv. godsdiens, letterkunde, kuns, samelewings), asook die verstaan van die vormende invloed van hierdie kulture op hedendaagse kulture, waardes en instellings.

MPhil in Ancient Cultures: Seminar 23-26 May 2011

A group of 23 new students in the MPhil (Ancient Cultures) programme attended a seminar from 23-26 May in Stellenbosch.

The programme focuses on the cultures of the Ancient Near East (Egypt, Mesopotamia, Siro-Palestine and Persia) and the classical world (Greece and Rome). The aim of this interdisciplinary programme is to equip students with knowledge of the cultures of the ancient world and specific aspects of their culture (e.g. religion, literature, art, societies), as well as an understanding of the formative influence of these cultures upon present-day cultures, values and institutions.

Studentepryse/Student prizes 2010

Monday, May 16th, 2011

Pryse is op 13 Mei aan studente vir die beste akademiese prestasie in 2010 toegeken.

Prizes were awarded on 13 May to students for the best academic achievement in 2010.

Die pryswenners/The prize winners: Natasje van der Westhuizen (Latyn/Latin 2), Alecia Erasmus (Grieks/Greek 3), Prof. P.J. Conradie, Prof. I. Cornelius, Eva Raal (Hebreeus/Hebrew 2), Annemarie de Villiers (Grieks/Greek 2), Meg Moodie (Antieke Kulture/Ancient Cultures 3 & Latyn/Latin 3

Woordfees 2011

Monday, May 16th, 2011

EK HAAT EN EK HET LIEF

‘n Dramatiese voordrag van gedigte deur die Romeinse liefdesdigter Catullus, in Afrikaans vertaal deur Annemarie de Villiers. Catullus stoei dwarsdeur sy oeuvre met sy gevoelens van liefde en haat teenoor die beeldskone Clodia wat nie sy onvoorwaardelike liefde beantwoord nie. Die liefde neem ‘n duisend vorme aan – trakteer jouself op die klassieke weergawe.

Kyk hier vir foto’s van die voordrag wat 12 Maart in die Fismer-saal van die US Konservatorium opgevoer is.

See here for photos of the recital that was performed on 12 March in the Fismer Hall of the US Conservatoire.