Archive for October, 2011

Beste jong navorser by SAVNOS-kongres/Best young researcher at SASNES congress 2011

Friday, October 28th, 2011

Mnr./Mr Brian Harris

Mnr. Brian Harris van die Departement Antieke Studie, Universiteit van Stellenbosch, is die eerste ontvanger van die prys vir die beste referaat deur ’n jong navorser gelewer by ’n SAVNOS-kongres (Suid-Afrikaanse Vereniging vir Nabye Oosterse Studie). Die referaat getiteld: MUL.APIN AND EARLY BABYLONIAN ASTRONOMYis by die konferensie gelewer wat onlangs aan die Universiteit van die Wes-Kaap plaasgevind het. Hierdie referaat is gebaseer op ’n MPhil-tesis wat onder leiding van Prof. Sakkie Cornelius van die Universiteit van Stellenbosch voltooi is.

Mr Brian Harris from the Department of Ancient Studies, University of Stellenbosch, is the first recipient of the prize for the best paper delivered by a young researcher at a SASNES (South African Society for Near Eastern Studies) congress. The paper entitled: MUL.APIN AND EARLY BABYLONIAN ASTRONOMY was presented at the conference that recently took place at the University of the Western Cape. This paper is based on a MPhil thesis that was completed under the guidance of Prof Sakkie Cornelius from the University of Stellenbosch.

Society of Biblical Literature Jaarlikse Byeenkoms/Annual Meeting, San Francisco, CA 2011

Friday, October 28th, 2011

Personeel van Antieke Studie gaan die jaarlikse byeenkoms van die Society of Biblical Literature, in San Francisco, CA, 19-22 November 2011, bywoon en referate lewer./Staff from Ancient Studies will attend and present papers at the annual meeting of the Society of Biblical Literature, in San Francisco, CA, 19-22 November 2011.

Die volgende referate word gelewer/The following papers will be presented:
“The Old Greek of Job and Life After Death and Resurrection” (Prof Johann Cook)
“Trampling the Enemy as an Act of Violence in Ancient Near Eastern Iconography” (Prof Sakkie Cornelius)
“Cosmic Order and Divine Power in Pseudo-Aristotle, On the Cosmos” (Prof Johan C. Thom)
“The Bible in Afrikaans- A Direct Translation: A New Type of Church Bible” (Prof Christo H.J. van der Merwe)

Prof Johan C. Thom gaan ook deelneem aan die redaksievergaderings van The Encyclopedia of the Bible and Its Reception, Novum Testamentum, en Society of Biblical Literature Writings from the Greco-Roman World./Prof Johan C. Thom will also be taking part in the editorial meetings of The Encyclopedia of the Bible and Its Reception, Novum Testamentum, and Society of Biblical Literature Writings from the Greco-Roman World.

Vir meer inligting besoek die SBL-webwerf./For more information visit the SBL website.

Klassikus neem deel aan ’n konferensie oor Pitagorisme/Classicist takes part in a conference on Pythagoreanism

Thursday, October 27th, 2011

Professor Johan Thom van die Departement Antieke Studie is uitgenooi om deel te neem aan die VIIIth International Archai Seminar On Pythagoreanism wat vanaf 22 tot 26 Augustus in Brasilia, die hoofstad van Brasilië, gehou is. Die konferensie is georganiseer deur prof. Gabriele Cornelli, UNESCO hoogleraar in Antieke Filosofie aan die Universiteit van Brasilia. Deelname was beperk tot uitgenooide sprekers en het slegs geleerdes ingesluit wat oor die afgelope paar dekades ’n fundamentele bydrae gemaak het tot die bestudering van die antieke Pitagorisme. Altesaam 22 geleerdes uit Spanje, Frankryk, Switserland, Italië, Griekeland, Rusland, die VSA, Kanada, Mexiko, Brasilië en natuurlik Suid-Afrika het aan die konferensie deelgeneem. Die doyen van Pitagorisme-navorsing, prof. Walter Burkert, het per videokonferensie uit Switserland deelgeneem.

Referate moes ’n aantal maande vóór die konferensie reeds ingestuur word en is vooraf aan alle deelnemers gestuur ter voorbereiding. Gedurende die konferensie het sprekers dus slegs ’n kort inleiding oor hulle onderwerp gegee, wat genoeg tyd gelaat het vir ’n uitvoerige en indringende bespreking van elke referaat. Hierdie referate sal in die loop van volgende jaar as ’n bundel gepubliseer word wat beloof om vir geruime tyd ’n standaardverwysingwerk oor die Pitagorisme te wees.

Prof. Thom het in sy referaat “The akousmata and early Pythagoreanism” aangedui wat ons uit die Pitagorese spreukeversameling bekend as die akoesmata kan aflei oor die wese van die vroeë Pitagorisme en watter implikasies dit het vir die wetenskaplikheid al dan nie van die vroeë volgelinge van Pitagoras.

Deelnemers aan die VIIIth International Archai Seminar On Pythagoreanism, 22-26 Augustus, Brasilia, Brasilië/Participants of the VIIIth International Archai Seminar On Pythagoreanism, 22-26 August, Brasilia, Brazil

 

Professor Johan Thom of the Department of Ancient Studies was invited to take part in the VIIIth International Archai Seminar On Pythagoreanism that was held from 22 to 26 August in Brasilia, the capital of Brazil. The conference was organised by Prof Gabriele Cornelli, UNESCO professor in Ancient Philosophy at the University of Brasilia. Participation was limited to invited speakers and only included scholars who in the past few decades had made a fundamental contribution to the study of ancient Pythagoreanism. Altogether 22 scholars from Spain, France, Switzerland, Italy, Greece, Russia, the USA, Canada, Mexico, Brazil and of course South Africa took part in the conference. The doyen of Pythagoreanism research, Professor Walter Burkert, took part via video conference from Switzerland.

Papers had to be submitted a couple of months before the conference and were sent to all participants beforehand in order to prepare. During the conference speakers thus only gave a short introduction to their subject which left enough time for a detailed and close discussion of every paper. These papers will in the course of next year be published in a volume which promises to be a standard reference work on Pythagoreanism for a considerable time.

Prof Thom indicated in his paper “The akousmata and early Pythagoreanism” what we can deduce from the Pythagorean sayings collection known as the akousmata about the nature of the early Pythagoreanism and what implications it had for the early followers of Pythagoras as scientists.