Archive for October, 2012

Charles Fensham-Gedenklesing/Charles Fensham Memorial Lecture 2012

Wednesday, October 10th, 2012

Die jaarlikse Charles Fensham-Gedenklesing van die Departement Antieke Studie het op Dinsdag 9 Oktober in die Jannaschsaal van die Konservatorium plaasgevind. Hierdie jaar was die 22ste bestaansjaar van die geleentheid en die lesing is deur dr. Annemaré Kotzé, ‘n senior lektor en navorser aan die Departement Antieke Studie, gehou. Die titel van haar voordrag was: “Kan ‘n luiperd sy vlekke verander? Augustinus van Hippo en sy Manichese verlede”.

Augustinus van Hippo het hom van ‘n verbode sekte, die Manicheërs, tot die Katolieke Christendom bekeer, maar is daarvan beskuldig dat hy nie heeltemal sy Manichese oortuigings opgegee het nie. In hierdie lesing het dr. Annemaré Kotzé die unieke Manichese woordeskat van Augustinus se mees gelese werk, die Confessiones (“Belydenisse”) uitgelig en getoon dat hoewel sekere Manichese idees en woorde by Augustinus gebly het, hy hulle baie effektief gebruik het om ‘n Manichese gehoor tot die Katolieke Christendom te probeer bekeer.

Die geleentheid is deur talle kollegas, belangstellendes en ’n aantal buitelandse besoekers bygewoon.

Prof. Sakkie Cornelius, Mev./Mrs Yvonne Fensham, Dr. Annemaré Kotzé en/and Prof. Johan Thom

The annual Charles Fensham Memorial Lecture of the Department of Ancient Studies took place Tuesday 9 October in the Jannasch Hall of the Conservatoire. This year was the 22nd anniversary of the event and the lecture was held by Dr. Annemaré Kotzé, a senior lecturer and researcher at the Department of Ancient Studies. The title of her lecture was: “Kan ‘n luiperd sy vlekke verander? Augustinus van Hippo en sy Manichese verlede (Can a leopard change his spots? Augustine of Hippo and his Manichaean past)”.

Augustine of Hippo converted to Catholic Christianity from a banned sect called the Manichaeans, but encountered accusations that he had not entirely given up on his Manichaean beliefs. In this lecture, Dr. Annemaré Kotzé highlighted the unique Manichaean vocabulary of Augustine’s best read work, the Confessions, and demonstrated that while certain Manichaean ideas and words did remain with Augustine, he used them to great effect in order to attempt to convert a Manichaean audience to Catholic Christianity.

The event was attended by numerous colleagues, interested persons and a number of foreign visitors.