Archive for June, 2013

Wêreldbekende Egiptoloog besoek Antieke Studie/World-renowned Egyptologist visits Ancient Studies

Friday, June 7th, 2013

Prof. Salima Ikram besoek Antieke Studie

Onlangs het die wêreldbekende Egiptoloog en kenner van dieremummies, prof. Salima Ikram van die Amerikaanse Universiteit in Kaïro (AUC), Antieke Studie besoek. Sy is deur prof. Sakkie Cornelius genooi om mee te werk aan Antieke Studie se eie dieremummieprojek waarin die dieremummies in die Iziko Museums van Suid-Afrika (Kaapstad) bestudeer word. As deel van haar besoek het sy ook twee lesings gelewer: Een by die Egiptiese Vereniging van Suid-Afrika (TESSA), getiteld “Mummies in Ancient Egypt” en die ander by die Klassieke Vereniging van Suid-Afrika, getiteld “Man’s Eternal Best Friend: Dog and Human Burials in Egypt”.

By die KVSA-lesing/At the CASA lecture v.l.n.r/f.l.t.r: Dr Sam Masters (sameroeper/convener), Me./Ms Esther Esmyol (kurator/curator: Iziko Museums), Prof. Salima Ikram, Me./Ms Anlen Boshoff (kurator/curator: Iziko Museums)

By die KVSA-lesing/At the CASA lecture
v.l.n.r/f.l.t.r: Dr. Sam Masters (voorsitter: Wes-Kaapse tak van die KVSA en dosent by Antieke Studie/chair: Western Cape branch of CASA en lecturer at Ancient Studies), me./Ms Esther Esmyol (kurator: Iziko Museums van Suid-Afrika, Kaapstad/curator: Iziko Museums of South Africa, Cape Town), prof. Salima Ikram, me./Ms Anlen Boshoff (medewerker: Iziko Museums van Suid-Afrika, Kaapstad/co-worker: Iziko Museums of South Africa, Cape Town)

Proff. Salima Ikram en Sakkie Cornelius bestudeer iets prehistories eerder as antiek/Profs. Salima Ikram and Sakkie Cornelius studying something prehistoric rather than ancient

Proff. Salima Ikram en Sakkie Cornelius in die Suid-Afrikaanse Museum (Kaapstad)/Profs. Salima Ikram and Sakkie Cornelius in the South African Museum (Cape Town)

Prof. Salima Ikram visits Ancient Studies

Recently the world-renowned Egyptologist and expert on animal mummies, Prof. Salima Ikram of the American University in Cairo (AUC) visited Ancient Studies. She was invited by Prof. Sakkie Cornelius to collaborate on Ancient Studies’ own animal mummy project wherein the animal mummies in the Iziko Museums of South Africa (Cape Town) are being studied. As part of her visit she also gave two lectures: One at the Egyptian Society of South Africa (TESSA), entitled “Mummies in Ancient Egypt” and the other at the Classical Association of South Africa, entitled “Man’s Eternal Best Friend: Dog and Human Burials in Egypt”.

Nagraadse Diploma in Antieke Kulture 2013: Tweede Seminaar/Postgraduate Diploma in Ancient Cultures 2013: Second Seminar

Friday, June 7th, 2013
Die 2013 Nagraadse Diploma in Antieke Kulture studente saam met die dosente en administratiewe personeel van die Departement Antieke Studie./The 2013 Postgraduate Diploma in Ancient Cultures students with the lecturers and administrative staff of the Department of Ancient Studies. (Foto/Photo: Eva Raal)

Die 2013 Nagraadse Diploma in Antieke Kulture studente saam met die dosente en administratiewe personeel van die Departement Antieke Studie./The 2013 Postgraduate Diploma in Ancient Cultures students with the lecturers and administrative staff of the Department of Ancient Studies. (Foto/Photo: Eva Raal)

Nagraadse Diploma in Antieke Kulture: Tweede Seminaar 27-30 Mei 2013

Die tweede groep studente in die nuwe eenjarige Nagraadse Diploma in Antieke Kulture het ‘n tweede vierdaagse seminaar op Stellenbosch bygewoon.

Die program fokus op die kulture van die Ou Nabye Ooste (Egipte, Mesopotamië, Siro-Palestina en Persië) en die klassieke wêreld (Griekeland en Rome). Die doel van hierdie interdissiplinêre program is om studente toe te rus met kennis van die kulture van die antieke wêreld en spesifieke aspekte van hulle kultuur (bv. godsdiens, letterkunde, kuns, samelewings), asook ‘n begrip vir die vormende invloed van hierdie kulture op hedendaagse kulture, waardes en instellings.

Postgraduate Diploma in Ancient Cultures: Second Seminar 27-30 May 2013

The second group of students in the new one year Postgraduate Diploma in Ancient Cultures attended a second four day seminar in Stellenbosch.

The programme focuses on the cultures of the Ancient Near East (Egypt, Mesopotamia, Siro-Palestine and Persia) and the classical world (Greece and Rome). The aim of this interdisciplinary programme is to equip students with knowledge of the cultures of the ancient world and specific aspects of their culture (e.g. religion, literature, art, societies), as well as an understanding of the formative influence of these cultures upon present-day cultures, values and institutions.