Archive for October, 2013

Charles Fensham-Gedenklesing 2013

Monday, October 21st, 2013

Charles Fensham-gedenklesing, 15 Oktober 2013

Prof. Johan Thom en mev. Yvonne Fensham, eggenote van wyle prof. Charles Fensham

Prof. Johan Thom en mev. Yvonne Fensham, eggenote van wyle prof. Charles Fensham

Die Charles Fensham-gedenklesing is vanjaar op 15 Oktober deur prof. Johan Thom van die departement Antieke Studie gelewer. Die onderwerp van die lesing was “Populêre filosofie en die Nuwe Testament”. Prof. Thom het aangetoon dat die filosofiese begrippe en terminologie wat dikwels in Nuwe Testamentiese tekste geïdentifiseer word, nie teruggevoer kan word na spesifieke filosofiese tradisies soos die Platonisme, Sinisme of Stoïsisme nie, maar dat dit van populêre filosofie afkomstig is wat deel gevorm het van opgevoede mense se kulturele repertorium. Die voor-die-hand-liggende bronne vir populêre filosofie uit die ontstaanstyd van die Nuwe Testament is populêr-filosofiese tekste wat gebruik is om filosofiese denke vir nie-spesialiste toeganklik te maak.