Archive for the ‘Nuus/News’ Category

Studentepryse/Student Prizes 2013

Monday, October 27th, 2014

Akademiese Prestasie/Academic Achievement 2013

Pryse vir die beste akademiese prestasie in 2013 is op 23 Oktober aan studente toegeken.

Prizes for the best academic achievement in 2013 were awarded to students on 23 October.

PrizeGiving2014_007

Die pryswenners/The prize winners: Mej./Miss Celia Brink (Latyn/Latin 2), Mej./Miss Janie Slabbert (Grieks/Greek 2), Mej./Miss Cornelia de Milander (Bybelse Hebreeus/Biblical Hebrew 2), Mej./Miss Gabriele Kuchenbecker (Bybelse Hebreeus/Biblical Hebrew 3), Mej./Miss Ameline Holdstock (Latyn/Latin 2), Mnr./Mr Kirk Hill (Antieke Kulture/Ancient Cultures 3), Mej./Miss Alecia Erasmus (Latyn/Latin 3), Prof. Johan Thom (Voorsitter/Chair), Prof. Christine Anthonissen (Visedekaan: Tale & Taalwetenskap/Vice-Dean: Languages & Linguistics)

Charles Fensham-Gedenklesing 2014

Monday, October 27th, 2014

“Griekse Drama in die Moderne Wêreld”

Dr. Betine van Zyl Smit

Dr. Betine van Zyl Smit

Dr. Betine van Zyl Smit en Prof. Johan Thom (Voorsitter: Departement Antieke Studie)

Dr. Betine van Zyl Smit en Prof. Johan Thom (Voorsitter: Departement Antieke Studie)

Die Charles Fensham-gedenklesing is vanjaar op 21 Oktober deur dr. Betine van Zyl Smit van die Universiteit van Nottingham gelewer. Die onderwerp van die lesing was “Griekse Drama in die Moderne Wêreld”. Dr. Van Zyl Smit het die resepsie van 3 antieke Griekse dramas deur onderskeidelik Seneca, Aristophanes en Sophokles in moderne drama bespreek. Sy het getoon hoe universeel en tydloos die temas van die Griekse dramas was en hoe moderne dramaturge en gehore nogsteeds deur antieke drama geïnspireer en betower word.

Talk on Classical Antiquities

Wednesday, October 15th, 2014

Masters

http://www.fads-capetown.co.za/program.htm

Professor uitgenooi na internasionale konferensie/Professor invited to international conference

Thursday, September 18th, 2014

Konferensie in Zürich, Switserland

Prof Johan Thom is uitgenooi om deel te neem aan ‘n internasionale konferensie oor die pluralisering van die begrip filosofie in die Keisertyd en Laat Antieke. Die konferensietema is PHILOSOPHIA in der Konkurrenz von Schulen, Wissenschaften und Religionen: Zur Pluralisierung des Philosophiebegriffs in Kaiserzeit und Spätantike. Dit vind op 16 en 17 Oktober 2014 in Zürich, Switserland plaas. Die titel van prof Thom se referaat is Sayings as «Lebenshilfe»: The Reception and Use of Two Pythagorean Collections. Hy gaan daarin die gebruik van die Pitagorese Goue Verse en akousmata as deel van die psigagogie van verskeie antieke denkers bespreek. Sien die pamflet.

 Conference in Zurich, Switzerland

Prof Johan Thom has been invited to participate in an international conference on the pluralization of the concept philosophy in the Imperial period and in Late Antiquity. The theme of the conference is PHILOSOPHIA in der Konkurrenz von Schulen, Wissenschaften und Religionen: Zur Pluralisierung des Philosophiebegriffs in Kaiserzeit und Spätantike. It will take place in Zurich, Switzerland on 16 and 17 October 2014. The title of Prof Thom’s paper is Sayings as «Lebenshilfe»: The Reception and Use of Two Pythagorean Collections. In the paper he will discuss the use of the Pythagorean Golden Verses and akousmata as part of the psychagogy of various ancient intellectuals. See the pamphlet.

Bybelgenootskap van SA gee gratis boeke/Bible Society of SA gives free books

Wednesday, September 17th, 2014

Bybelgenootskap van SA se vrygewigheid/Bible Society of SA’s generosity

IMG_3223

Die gelukkige studente saam met die verteenwoordiger van die Bybelgenootskap, Dr Quintus Heine (voorste ry, tweede van links)./The lucky students with the representative of the Bible Society, Dr Quintus Heine (front row, second from left).

Die Bybelgenootskap van Suid-Afrika skenk elke jaar boeke vir Antieke Studie se eerstejaar Bybelse Hebreeuse en Griekse studente. Hierdie jaar was die skenking ter waarde van R1000 per student. Elke student het ‘n gratis kopie van die Biblia Hebraica Stuttgartensia (die uitgawe van die Hebreeuse Bybel), die Nestle-Aland weergawe van die Griekse Nuwe Testament (28ste uitgawe) en ‘n Grieks/Engelse woordeboek ontvang.

Every year the Bible Society of South Africa donates books to Ancient Studies’ first year Biblical Hebrew and Greek students. This year the donation amounted to R1000 per student. Every student received a free copy of the Biblia Hebraica Stuttgartensia (the edition of the Hebrew Bible), the Nestle-Aland version of the Greek New Testament (28th edition) and a Greek/English dictionary.

Nagraadse Diploma in Antieke Kulture/Postgraduate Diploma in Ancient Cultures 2014

Wednesday, February 5th, 2014
IMG_8602

Die 2014 Nagraadse Diploma in Antieke Kulture studente saam met die dosente en administratiewe personeel van die Departement Antieke Studie./The 2014 Postgraduate Diploma in Ancient Cultures students with the lecturers and administrative staff of the Department of Ancient Studies. (Foto/Photo: Eva Raal)

Nagraadse Diploma in Antieke Kulture: Seminaar 27-31 Januarie 2014

Die nuwe groep studente in die eenjarige Nagraadse Diploma in Antieke Kulture het ‘n vyfdaagse seminaar op Stellenbosch bygewoon.

Die program fokus op die kulture van die Ou Nabye Ooste (Egipte, Mesopotamië, Siro-Palestina en Persië) en die klassieke wêreld (Griekeland en Rome). Die doel van hierdie interdissiplinêre program is om studente met kennis van die kulture van die antieke wêreld en spesifieke aspekte van hulle kultuur (bv. godsdiens, letterkunde, kuns, samelewings), asook ‘n begrip vir die vormende invloed van hierdie kulture op hedendaagse kulture, waardes en instellings toe te rus.

Postgraduate Diploma in Ancient Cultures: Seminar 27-31 January 2014

The new group of students in the one year Postgraduate Diploma in Ancient Cultures attended a five day seminar in Stellenbosch.

The programme focuses on the cultures of the Ancient Near East (Egypt, Mesopotamia, Siro-Palestine and Persia) and the classical world (Greece and Rome). The aim of this interdisciplinary programme is to equip students with knowledge of the cultures of the ancient world and specific aspects of their culture (e.g. religion, literature, art, societies), as well as an understanding of the formative influence of these cultures upon present-day cultures, values and institutions.