Handelsreg/Mercantile Law

Extraordinary Professors

 • Professor Ockert Dupper

Ockert Dupper is the Global Programme Manager of the Vision Zero Fund (VZF) at the International Labour Organization (ILO) in Geneva, Switzerland. Launched in 2015, the VZF is an initiative of the Group of Seven (G7) countries, and is aimed at preventing work-related deaths, injuries and diseases in sectors operating in or aspiring to join global supply chains. Before joining the ILO, he was Director of Monitoring and Vice-President of Programs at the Fair Labor Association (FLA) in Washington, D.C. (2012-2014), and Professor of Law at the University of Stellenbosch (1996-2012), where he specialised in labour law and social security law. He received his BA from the University of Stellenbosch, his LLB from the University of Cape Town, and his LLM and SJD from Harvard Law School, where he was a Fulbright scholar. He also spent a year at the Harvard University Center for Ethics and the Professions as the Edmond J Safra Faculty Fellow in Ethics.

Ockert Dupper is die Globale Programbestuurder van die Vision Zero Fund (VZF) by die Internasionale Arbeidsorganisasie (IAO) in Genève, Switserland. Die VZF, wat in 2015 gestig is, is ‘n inisiatief van die Groep van Sewe (G7) en strewe om werkverwante sterftes, beserings en siektes in sektore wat in die globale verskaffingskettings (wil) aansluit, te voorkom. Voordat hy by die IAO aangesluit het, was hy die Direkteur van Monitering en Ondervoorsitter van Programme by die Fair Labor Association (FLA) in Washington, DC (2012-2014) en regsprofessor aan die Universiteit van Stellenbosch (1996-2012). Hy spesialiseer in arbeidsreg en sosiale sekuriteitsreg. Hy het sy BA aan die Universiteit van Stellenbosch, sy LLB aan die Universiteit van Kaapstad verwerf, en sy LLM en SJD van Harvard Law School, waar hy Fulbright-geleerde was, ontvang. Hy het ook ‘n jaar by die Harvard Universiteit se Sentrum vir Etiek as die Edmond J Safra-fakulteitsgenoot in Etiek deurgebring.

 • Professor Charl Hugo

Charl Hugo matriculated at the Afrikaanse Hoër Seunskool (Afrikaans Boys High School) in Pretoria. He holds the degrees BA Law (1978) and LLB from the University of Pretoria (1980), LLM from the University of South Africa (1988) and LLD from Stellenbosch the University (1996), with a thesis on Documentary Credits. He qualified as an attorney in 1985 and joined the lecturing staff of the Department of Mercantile Law of Stellenbosch University in the same year. Prof Hugo became a full professor in 1996, and chaired the Department for the period 2001 to 2004. In 2005, he did pupillage at the Cape Bar. After passing the Bar Exam he resigned from his chair at the University of Stellenbosch and practised full-time as an advocate (as member of both the Cape Bar and the Johannesburg Society of Advocates (Maisels Group)) until 2012. During this time he appeared as advocate in the High Courts of Cape Town, Johannesburg and Kimberley, as well as in the High Court of Namibia, and the Supreme Court of Appeal. He also acted in several commercial arbitrations. During this period of legal practice he retained teaching responsibilities on contract basis with the Universities of Stellenbosch, Natal and Potchefstroom in South Africa (all on LLM level), and held appointments as extra-ordinary professor at the Universities of Stellenbosch and North West. Prof Hugo was appointed as Professor in Banking Law and Director of the Centre for Banking Law at the University of Johannesburg as from January 2013. He is a member of the Banking Commission of the International Chamber of Commerce.

Charl Hugo het by Afrikaans Hoër Seunskool gematrikuleer. Hy het sy BA Regte (1978) en LLB van die Universiteit van Pretoria (1980), LLM van die Universiteit van Suid-Afrika, met ‘n onderskeiding vir sy verhandeling (1988) en LLD van die Universiteit van Stellenbosch, met sy proefskrif oor Dokumentêre Krediete (1996) verwerf. Hy het in 1985 as prokureur gekwalifiseer en in dieselfde jaar as dosent by die Departement Handelsreg van die Universiteit van Stellenbosch (US) aangesluit. In 1996 het hy ‘n professor geword en dien as voorsitter van die departement vir die tydperk 2001 tot 2004. In 2005 voltooi hy ʼn pupilskap aan die Kaapse Balie en slaag die Bar-eksamen, waarna hy as voorsitter van die US se Departement van Handelsreg bedank en voltyds as advokaat (as lid van beide die Kaapse en Johannesburgse Balies (Maisels Group)) tot 2012 praktiseer. Gedurende hierdie tyd verskyn Prof Hugo in die Hooggeregshof in Kaapstad, Johannesburg, Kimberley sowel as die Hooggeregshof van Namibië en in die Appèlhof van Suid-Afrika. Hy het ook in verskeie kommersiële arbitrasies opgetree. Prof Charl Hugo het gedurende hierdie tyd sy onderrigverantwoordelikhede op kontrakbasis met die Universiteite van Stellenbosch, Natal en Potchefstroom in Suid-Afrika behou (almal op LLM-vlak), en sy aanstellings as buitengewone professor aan die Universiteite van Stellenbosch en Noordwes behou. Prof Hugo is vanaf Januarie 2013 as Professor in Bankwese en Direkteur van die Sentrum vir Bankwette aan die Universiteit van Johannesburg aangestel. Hy is ‘n lid van die Bankkommissie van die Internasionale Kamer van Koophandel.

 • Professor Jaap Spier

Jaap Spier (1950) graduated from Erasmus University (Rotterdam) in 1973. He was attorney at the Rotterdam Bar until 1977, lecturer of private law, Leiden University (1977-1981), company lawyer Unilever NV (1982-1989) and professor of private law, Tilburg University (1989-1999; after appointment in the Supreme Court part-time). From September 1997 to September 2016, he served as Advocate-General in the Supreme Court of the Netherlands (equivalent to Supreme Court Justice). He held an honorary chair at Maastricht University (1999-2016; currently emeritus). Since his retirement, he has held an honorary chair at the University of Amsterdam (from September 2016) and an extraordinary chair at Stellenbosch University (from 1 July 2016). Jaap is senior fellow Global Justice Program, Yale University. He received a PhD (Doctor iuris), Leiden University 1981. Jaap is founder and honorary President of the European Group on Tort Law and co-founder (with Professor Thomas Pogge, Yale University) of an expert group working on climate change principles (this group launched the Oslo Principles; he served as rapporteur), and co-founder of the Expert group on Principles on Climate Obligations of Enterprises (reporter and author of the commentary). He is fellow of European Institute for Tort and Insurance Law (ECTIL), in Vienna. Jaap is (co-) author or editor of 29 books and hundreds of articles and case notes on Tort law and legal aspects of climate change.

Jaap Spier (1950) het in 1973 aan die Erasmus Universiteit (Rotterdam) gegradueer. Hy was advokaat aan die Balie van Rotterdam tot 1977, Privaatregsdosent, Leiden Universiteit (1977-1981), maatskappy-prokureur van Unilever NV (1982-1989) en professor in privaatreg, Universiteit van Tilburg (1989-1999, sowel as ʼn deeltydse aanstelling in die Hooggeregshof). Vanaf September 1997 tot September 2016 het hy as Advokaat-Generaal in die Hooggeregshof van Nederland gedien (gelykstaande aan die Hooggeregshof Regter). Hy beklee ‘n ere-leerstoel aan die Universiteit van Maastricht (1999-2016, tans emeritus). Sedert sy aftrede, het hy ‘n ere-leerstoel by die Universiteit van Amsterdam (vanaf September 2016) en is hy ‘n buitengewone professor aan die Universiteit van Stellenbosch (vanaf 1 Julie 2016). Prof Jaap Spier is ʼn senior-genoot by die “Global Justice Program”, Yale Universiteit. Hy het ‘n PhD (Doctor iuris), by Leiden Universiteit 1981, verwerf. Prof Spier is stigter en erepresident van die Europese Groep van Deliktereg, medestigter (saam met prof Thomas Pogge, Yale Universiteit) van ‘n kundige groep wat aan die beginsels van klimaatsverandering werk (hierdie groep het die Oslo-beginsels geloods, hy het as Rapporteur gedien) en stigter van die Kundige Groep van Beginsels oor Klimaatsverpligtinge van Ondernemings (verslaggewer en skrywer van die kommentaar). Hy is medelid van die “European Institute for Tort and Insurance Law” (ECTIL), in Wene. Prof Spier is -skrywer en/of mederedakteur van 29 boeke, honderde artikels en saaknotas oor deliktereg en wetlike aspekte van klimaatsverandering.

 • Professor Andreas van Wyk

Andreas van Wyk received his secondary school education at the Boys’ High school Helpmekaar in Johannesburg, where he matriculated in 1959 with the first position in the then Transvaal. He received his legal education cum laude at Stellenbosch University and at the University of Bonn in Germany (1960-1966). He also attended lectures at Besançon University in France during this period. He received his doctorate in law in 1976 from the University of Leiden in the Netherlands. In 1997, Leuven University in Belgium awarded him a honorary doctorate in law as recognition for his service to higher education and legal development. Thereafter (2007) he also obtained a B Phil degree in Ancient History at Stellenbosch University. Andreas van Wyk’s career as an academic took him from senior lecturer to professor and dean of the Stellenbosch Law Faculty (1966 – 1984). After a period of three years (1984-1987) as director general of Constitutional Development and Planning, during which he was actively involved in the preamble to the new South African dispensation, he returned to Stellenbosch as first vice-rector and then rector and Vice-Chancellor of the University (1991-2001). He is the author of three standard works on South African law and many articles on legal issues. He was also active in the business world as director of companies such as Boland Bank, Distillers Corporation, of which he was chairman, the Victoria & Alfred Waterfront, and Old Mutual South Africa, of which he was also chairman until the end of 2010. Since his resignation as Rector of Stellenbosch University, Prof Van Wyk has been active as a lecturer in and advisor on corporate law issues, with particular emphasis on corporate governance. He also serves on the management of various charitable organisations. He also reads widely in his proficient languages: Afrikaans, German, English, French, Italian, Dutch, and Spanish. His love for Latin also stays with him.

Andreas van Wyk het sy sekondêre skoolopleiding aan die Hoër Seunskool Helpmekaar in Johannesburg ontvang, waar hy in 1959 matrikuleer met die eerste posisie in die destydse Transvaal.  Sy  regsopleiding kry hy cum laude aan die Universiteit Stellenbosch en aan die Universiteit Bonn in Duitsland (1960-1966). Hy het in dié tydperk ook lesings aan die Universiteit Besançon in Frankryk bygewoon. Sy doktorsgraad in die Regsgeleerdheid ontvang hy in 1976 cum laude van die Universiteit Leiden in Nederland. In 1997 ken die Universiteit Leuven in België ‘n eredoktorsgraad in die regte aan hom toe as erkenning vir sy diens aan hoër onderwys en regsontwikkeling. Daarna (2007) het hy ook ‘n B Phil-graad in Antieke Geskiedenis aan die US verwerf. Andreas van Wyk se loopbaan as akademikus het hom geneem van  senior lektor tot professor en dekaan van die Stellenbosse Regsfakulteit (1966 – 1984). Ná ‘n tydperk van drie jaar (1984-1987) as direkteur-generaal van Staatkundige Ontwikkeling en Beplanning, waartydens hy aktief by die aanloop tot die nuwe Suid-Afrikaanse bedeling betrokke was, het hy na Stellenbosch teruggekeer as eers viserektor en dan rektor en visekanselier van die Universiteit (1991-2001). Hy is die skrywer van drie standaardwerke oor die Suid-Afrikaanse reg en van vele artikels oor regsonderwerpe. Hy was ook aktief betrokke in die sakewêreld as direkteur van maatskappye soos Boland Bank, Distillers Korporasie, waarvan hy voorsitter was, die Victoria & Alfred Waterfront, en Ou Mutual Suid-Afrika, waarvan hy tot einde 2010 ook die voorsitter was. Sedert sy uittrede as rektor van Stellenbosch Universiteit is  Prof Van Wyk weer aktief as dosent in en adviseur oor veral maatskappyregtelike kwessies, met besondere klem op korporatiewe bestuur. Verder dien hy in die bestuur van verskeie liefdadigheidsaksies.  Hy lees ook wyd in die tale wat hy magtig is: Afrikaans, Duits, Engels, Frans, Italiaans, Nederlands, en Spaans.  Sy liefde vir Latyn bly hom ook by.

Research Fellows

 • Prof David Butler
 • Prof Karin Calitz
 • Cobus Jooste 

Navorsingsgenoot in Intellektuele Goederereg/Fellow of Intellectual Property Law

 • Prof MM Kleyn
 • Dr Annamarie la Chima
 • Dr George Nwangwu
 • Dr Kingsley Udeh
 •  Adv Peter Volmink