Deel in ons sosiale netwerke by:            
      
Kommunikasie uit die Raad


Die Raad van die Universiteit Stellenbosch het by sy vergadering van 29 November 2010 die volgende sake hanteer:

1. Verstryking van die Rektor se dienstermyn
Die Rektor se dienstermyn verstryk in Januarie 2012. Kragtens die US se Reglement insake Prosedure by die Aanstelling van ‘n Rektor en Viserektore moet die proses vir die aanstelling van ‘n nuwe rektor of viserektor deur ‘n Raadsbesluit geïnisieer word, ten minste 12 maande voordat die huidige posbekleër se kontrak tot einde kom. Ná oorweging van die Rektor se prestasiebeoordeling die afgelope vier jaar asook sy visie vir die US vir ‘n volgende termyn, het die Raad besluit om die aanstelling van die Rektor vir nog ‘n termyn via die verkorte prosedure aan die Senaat en Institusionele Forum (IF) aan te beveel. Daarvolgens sal die posbekleër se naam met uitgebreide CV en verslag van resultate behaal eers aan die Senaat en die IF en dan aan die Raad voorgelê word vir stemming.

2. Begroting 2011 en verdere finansiële beplanning vir 2012 – 2016
Die Raad het met inagneming van die heersende moeilike ekonomiese klimaat in die land, die gekonsolideerde 2011-begroting goedgekeur onderworpe aan die finale bevestiging van die Staatsubsidie wat die US in 2011 sal ontvang. Die 2011-begroting maak onder meer voorsiening vir:

• ‘n Gemiddelde salarisaanpassing van 7,5%;

• Verhoging van studiegelde met 11% ooreenkomstig dienste wat aan studente gelewer sal word;

• Verhogings van 14% aan koshuisgelde om bepaalde agterstande uit te wis.

• Die volhoubare inbou van prestasiebeloning (vir die eerste keer) sonder om die vergoedingsrekening daardeur te verhoog. ‘n Bedrag van R10,8 miljoen is daarvoor begroot.

• Universiteitswye afskaling van kruissubsidiëring en spesifiek vir die Fakulteit Ekonomiese en Bestuurswetenskappe is dit met R10 miljoen verminder.

(‘n Vollediger berig oor die US se 2011-begroting verskyn in die volgende uitgawe van Kampusnuus wat volgende week verskyn.)

3. Beleide vir die hantering van Plagiaat, Intellektuele Eiendom en Geïntegreerde Bestuur van Volhoubaarheid
Die Raad het die vermelde beleide aanvaar onderworpe aan die inkorporering van bepaalde voorstelle deur die Raad en redaksionele wysigings en duideliker omskrywing van enkele klousules.

4. Strategiese oprattingsgeleenthede

(a) Fondse vir die inhaal van hoë risiko instandhoudingsagterstande op die Tygerbergkampus.
In die afgelope jaar het die Universiteitsbestuur reeds R20 miljoen toegewys vir die opgradering van die Tygerbergkampus, maar om die grootste risiko’s (in terme van veiligheid, gesondheid en diensonderbreking) aan te spreek, het die Raad toestemming verleen dat R85 miljoen van fondse waaroor hy diskresie het, aangewend word om die noodsaaklike instandhouding op die Tygerbergkampus te doen.

 (b) Befondsing vir Taalplanne
Die Raad het kennis geneem dat indien daar na 2012 uitbreidings bo en behalwe die huidige taalbestuursmodel sal wees, die uitbreidings nie meer volhoubaar uit die Hoofbegroting bekostig sal kan word nie, en dat oorbruggingsfondse dan benodig sal word.

5. Rektor se bestuursverslag

Die Rektor het onder meer oor die volgende sake gerapporteer:
(i) Effektiwiteit en produktiwiteit van die US
Deur die gebruik van ‘n seleksie van Strategiese Bestuursaanwysers (SBA’s) het die Rektor in sy verslag aan die Raad getoon hoe die Universiteit oor die tydperk 2005 tot 2009 groter sukses behaal het op die terreine van navorsing, personeel- en studentesukses asook finansiële sukses. Hy het onder meer aangetoon dat die publikasie-eenhede per akademikus, die aantal NNS-geëvalueerde akademiese personeel, die sukseskoerse van voorgraadse studente en die inkomste uit derde geldstroom konstant opwaartse tendense toon – aanduiers dat die effektiwiteit en produktiwiteit aan die US in die afgelope vyf jaar skerp toegeneem het.

(ii) Die Hoop Projek se akademiese impak
Deur die geïntegreerde inisiatiewe van die HOOP Projek het die US in die afgelope twee jaar beduidende groei in nagraadse studie (op M- en D-vlak) asook ‘n betekenisvolle toename in publikasie-uitsette beleef.

(iii) Werwingsbeursprojek
Daar is 541 beursaanbiedinge aan voornemende studente vir 2011 gemaak. ‘n Totaal van 491 kandidate het reeds aanvaar met die oorwig aan studente uit voorheen benadeelde skole.

(iv) Verhouding van studentegelde teenoor beurstoekennings
In terme van beurstoekennings (bekostig uit beide US en eksterne fondse) as ‘n persentasie van inkomste is die US se 50.5% toedeling aan beurse van die hoogste in die land. [Vergeleke met UK (30,88%), Noordwes (49,85%), Pretoria (33,23%) en Wits (14,44%)].

(v) Aankoop van woonstelblok in Idasvallei vir studentehuisvesting
Die US het Botmashoogte, ‘n woonstelblok in Idasvallei, aangekoop om die behuisingsnood onder studente te probeer verlig. Die gebou bestaan uit 29 woonstelle en is op die hoofverkeersroete na die sentrale dorpsgebied en die hoofkampus geleë.

 6. Die volgende Raadsvergadering is geskeduleer vir 18 April 2011.


Plaas u kommentaar

*