Meer oor / About

1. Aanloop en konteks / Introduction

Die SR het verskeie teenstrydighede en tekortkominge in die Studente-Unie Grondwet (SUG) geïdentifiseer. Verder is die dokument oor die algemeen verouderd, moeilik om te lees en in baie gevalle onduidelik. Dus het die SR besluit om ’n onafhanklike proses van stapel stuur om die SUG volledig te hersien.

Só ’n proses bied egter die geleentheid om meer te bereik as om net foute reg te stel. Dit is ook ’n geleentheid vir studente om beleid daar te stel wat relevant en bruikbaar is, en wat wesenlik tot ons voordeel strek. Onder andere kan dit ’n meer effektiewe, relevante en verantwoordbare verteenwoordigingstruktuur verseker.

The SRc had identified a number of contradictions and shortcomings in the Student Union Constitution (SUG). In general, the document is also archaic, difficult to read and in many cases unclear. To address this, the SRc has decided to launch an extensive and independent revision process.

This process provides the opportunity to achieve more than merely fixing errors in the SUG. It is also an opportunity for students to create a policy document that is useful and relevant, and benefits students in a significant way. Among other things, this can ensure more effective, relevant and accountable representative structures.

 2. Proses / Process

2.1 Fase 1 / Phase 1

Die eerste stap is reeds geneem: die SR het die projek aan Innes Barnardt, die Beleidseenheidvoorsitter, opgedra.  Hy en ’n groep studente (deur hom aangewys) het die projek gedefinieer en die aanvoorwerk begin doen. Die projek word bekendgestel en studente en belangstellendes word genooi om insette te lewer.

The first step has already been taken by the SRc by nominating Innes Barnardt, chairperson of the Policy Unit, to champion this issue. He approached a group of students and together they defined the project and did some of the groundwork. The project is launched and students and interested parties are invited to give their input.

Fase 2 / Phase 2

’n Werkgroep word saamgestel om die volgende te doen:

  • Wyd voorstelle oor moontlike wysigings onder studente en studente-belangegroepe in te win.
  • Die voorstelle te konsolideer en ’n konsepvoorstel (alternatief tot die huidige SUG) te formuleer.

A working group is formed to deliver the following:

  • To gather input regarding possible amendments and other suggestions from all spheres of student interest.
  • Compile these suggestions in a conceptual draft that gives a possible outline for the new constitution.

Fase 3 / Phase 3

Die konsepdokument wat in Fase 2 opgestel is, word aan die breë studente- en universiteitsgemeenskap voorgelê met ’n versoek vir kommentaar, moontlike wysigings en/of alternatiewe voorstelle. Op grond van die ingewinde materiaal sal die konsepgrondwet saamgestel word.  Dit sal weereens deur ’n nuwe taakgroep, aangewys vir die doel, gedoen word.

The conceptual draft compiled in Phase 2 is submitted to the student union for comments and suggestions. Based on the received comments and suggestions, another working group will compile the first draft of the new constitution.

Fase 4 / Phase 4

Die konsepgrondwet word aan die SR en alle ander studentestrukture voorgelê vir kommentaar en insette. Dié insette word verwerk in die finale voorstel.  Die dokument word aan die SR voorgelê vir goedkeuring en dien dan as ’n referendum tydens die volgende SR-verkiesing.

The first draft constitution is submitted to the SRc and all other student structures for their consideration. All input is compiled into a final draft that will be voted on in a referendum at the next SRc election.

3. Wie is betrokke? / Who is involved?

Projekeienaar / Project owner: Innes Barnardt

Werkgroepe/ Working groups

Elke fase sal ’n spesifieke werkgroep hê om die opgelegte taak uit te voer.

Every phase has a specific working group, which is tasked with delivering the specifics of the particular phase.