Archive for the ‘Maties Swimming’ Category

Maties Swimming benefits greatly from HP programme : 2016-03-23

sunday-6947

After only one year as part of the Maties Sport High Performance programme the Maties Swimming team won the USSA overall swimming competition for the first time since 2008.

Up until recently the swimming club has run its own OPEC and self-funded HP programme that produced two Olympians and four Paralympic medals in 2012. “The Maties Sport HP program has allowed the Swimming club to expand this program in terms of the number of swimmers being able to access HP services,” said Pierre de Roubaix, head coach at Maties Swimming.

“The HP program also gives us the ability to provide services that were not affordable before. This includes the ability to provide more specific swimming programmes for different specialist swimming groups. It also allows us to provide additional support during training with regards to Sport Science, recovery and strength and conditioning.  During competition we are now also able to provide massage therapy as well as video analysis that was not always possible before.”

Since the new 50m Olympic standard pool was taken into use the club has grown significantly and according to De Roubaix it is nearing its capacity. The goal for 2016 is to stay the number one University team in the country, but it wont be easy. “Tuks will be out to beat us after their defeat last year.”

The main goal of the Maties High Performance programme is not only to take sport at the Stellenbosch University to the next level, but also to help the students become national and international stars. Along with swimming other sports in the programme include rugby, hockey, athletics, netball, soccer, cricket, Paralympic athletes and various individuals from sports not incorporated in the programme yet.

The Maties HP programme consists of three main categories: Performance Management, Performance Enhancement and Athlete Empowerment. There is also Sports Medicine. Performance management is planning, monitoring and evaluation of the high performance programme custom developed specifically for the team, coach and/or athlete and includes quality insurance and special event training programme for tournaments like USSA. Performance enhancement involves strength and physical conditioning, performance analysis, vision and decision training and testing. These training sessions and tests are lab and field based. Player empowerment entails sport-related mental skills training and knowledge development. There is also special academic and development support. Athletes can also rely on a long-term sustainable academic programme. The High Performance programme is focused on the player as a sportsman/woman and a student.

At its heart the High Performance programme is about attracting and retaining top athletes and coaches to an inclusive holistic and elite training environment that will offer them the opportunity to achieve at national and international levels.

sunday-6929

AFRIKAANS

Maties Swem baat baie by HP-program

Na slegs een jaar as deel van die Maties Sport Hoë Prestasie-program het die Maties swemspan die USSA-titel vir die eerste keer sedert 2008 gewen.

Tot onlangs het die swemklub sy eie OPEC en HP-program gehad en het twee Olympiese swemmers en vier Paralimpiese medaljes in 2012 opgelewer. “Die Maties Sport HP-program het toegelaat dat die swemklub die program kan uitbrei in terme van die aantal swemmers wat toegang tot HP dienste het,” Pierre de Roubaix, hoofafrigter by Maties Swem, gesê.

“Die HP-program gee ons ook die vermoë om dienste wat nie bekostigbaar voor die tyd was nie nou te kan voorsien. Dit sluit in die geleentheid om meer spesifieke swem programme aan verskillende spesialis swemgroepe te verskaf. Dit laat ons ook toe om addisionele ondersteuning te bied ten opsigte van sportwetenskap, die herstelproses en krag en kondisionering. Tydens die kompetisie is ons nou ook in staat om masseerterapie asook video-ontleding, wat nie altyd moontlik was vantevore nie, te voorsien.”

Sedert die nuwe 50m Olimpiese standaard-swembad in gebruik geneem is, het die klub aansienlik gegroei en volgens De Roubaix nader dit nou sy kapasiteit. Die doel vir 2016 is om die nommer een Universiteit-span in die land te bly, maar dit sal nie maklik wees nie. “Tuks sal daarop ingestel wees om ons te klop na hulle nederlaag verlede jaar.”

Die hoofdoel van die Maties HP-program is nie net om sport by die Universiteit Stellenbosch na die volgende vlak te neem nie, maar ook om die studente te help om nasionale en internasionale sterre te word. Saam met swem is van die ander sport in die program rugby, hokkie, atletiek, netbal, sokker, krieket, Paralimpiese atlete en verskeie individue van sporte wat nog nie in die program opgeneem is nie.

Die HP-program bestaan uit drie hoof kategorieë: Prestasiebestuur, Prestasie-verbetering en die bemagtiging van atlete. Daar is ook mediese ondersteuning. Prestasiebestuur is beplanning, instandhouding en evaluering van die hoë werkverrigting-program spesifiek ontwikkel vir die span, afrigter en/of atleet. Dit sluit in gehalte versekering en ‘n spesiale geleentheid-opleidingsprogram vir toernooie soos USSA.

Verbetering van prestasie behels krag en fisieke kondisionering, prestasie-ontledings, visie- en besluitneming-opleiding en toetsing. Hierdie opleidingsessies en toetse word in die laboratorium en op die veld gedoen. Alteet-bemagtiging behels sportverwante geestelike vaardigheidsopleiding en kennisontwikkeling. Daar is ook spesiale akademiese en ontwikkeling-ondersteuning. Atlete kan ook staatmaak op ‘n langtermyn-volhoubare akademiese program. Die HP-program is gefokus op die atleet as ‘n sportman/vrou en ‘n student.

In sy kern gaan die HP-program oor die lok en behou van top atlete en afrigters in ‘n inklusiewe holistiese en elite opleidingsomgewing en om hulle die geleentheid te bied om op nasionale en internasionale vlak te presteer.

sunday-6933

Maties win USSA swimming crown for the first time since 2008 : 2015-12-01

swimming1

The Maties swimming team had to fend off a last-minute onslaught by the team from the University of Pretoria (UP-Tuks) to win the USSA swimming competition for the first time since 2008.

The annual University Sport South Africa (USSA) competition was hosted in Johannesburg this past weekend.

Maties took the lead early on but Tuks’ swimmers fought back so fiercely on the last day that they were ahead by two points with four items to go.

According to Pierre de Roubaix, head coach and manager of Maties Swimming, everything hinged on the last two relays.

“With relay team member Pam Hendry (winner of the 50m and 200m breast stroke items) becoming so sick overnight that she had to be hospitalised, Maties decided to include Janneke Malan (winner of the 50m, 100m and 200m backstroke items) in the relay with Anika Kruger (winner of the 100 freestyle item), Caitlin Kat (winner of the 200m, 400m and 800m freestyle items) and Emma Chelius (winner of the 50m freestyle item),” De Roubaix said.

“The women did very well to beat the team from Pretoria easily and improve the competition record.”

The men’s relay team came a close second but did enough to ensure that Maties earned enough points to beat Tuks and take the USSA competition title for the first time since 2008.

Final results:

Men: 1st University of Pretoria (UP); 2nd Stellenbosch University (US); 3rd Nelson Mandela Metropolitan University (NMMU).

Women: 1st SU; 2nd UP, 3rd Wits.

Overall: 1st SU; 2nd UP, 3rd NMMU.

Caitlin Kat was named the female MVP (Most Valuable Player/Swimmer) of the competition, while Liam Fourie came third in the same competition for the men.

Dr Karin Hugo, one of the swimming coaches, said she is very proud of the Matie swimmers.

“The whole team had to work together to earn each point and we are ecstatic about the result!”

swimming2

AFRIKAANS

Maties wen USSA-swemkompetisie vir eerste keer sedert 2008

Maties se swemspan het die afgelope naweek ‘n verbete aanslag deur die span van die Universiteit van Pretoria (UP-Tuks) afgeweer om vir die eerste keer sedert 2008 as die wenners van die USSA-swemkompetisie uit die stryd te tree.

Die jaarlikse Universiteitesport Suid-Afrika (USSA)-kompetisie is in Johannesburg aangebied.

Maties het uit die staanspoor die voortou geneem, maar Tuks se swemmers het op die laaste dag só teruggeveg dat hulle met vier items oor twee punte voor Maties was.

Volgens Pierre de Roubaix, hoofafrigter en bestuurder van Maties se swemklub, het alles van die uitslag van die laaste twee aflosse (4 x 50m-vryslag) afgehang.

“Met aflosspanlid Pam Hendry (wenner van die 50m- en 200m-borsslagitem) wat oornag só siek geword het dat sy in die hospitaal opgeneem moes word, het Maties vir Janneke Malan (wenner van die 50m-, 100m- en 200m-rugslagitem) nader geroep om saam met Anika Kruger (wenner van die 100m-vryslagitem), Caitlin Kat (wenner van die 200m-, 400m- en 800m-vryslagitem) en Emma Chelius (wenner van die 50m-vryslagitem) aan die aflos deel te neem,” het De Roubaix gesê.

“Die vroueswemmers het hul uitstekend van hul taak gekwyt om die span van Pretoria maklik te klop en ook die byeenkomsrekord te verbeter.”

Maties se mansaflosspan het met ‘n kortkop tweede gekom, maar hierdie uitslae was goed genoeg dat Maties Tuks kon verbysteek om vir die eerste keer sedert 2008 as USSA-kampioene gekroon te word.

Die finale uitslag was:

Mans: 1ste Universiteit van Pretoria (UP); 2de Universiteit Stellenbosch (US); 3de Nelson Mandela Metropolitaanse Universiteit (NMMU).

Vroue: 1ste US; 2de UP, 3de Wits.

Algeheel: 1ste US; 2de UP; 3de NMMU.

Caitlin Kat is as die vroueswemmer van die kompetisie aangewys, terwyl Liam Fourie derde geëindig het in dieselfde kompetisie vir mans.

Dr Karin Hugo, een van die swemafrigters, het gesê sy is baie trots op die Matie-swemmers.

“Die hele span moes saamwerk vir elke liewe punt en ons is in ekstase oor die uitslag!”

swimming3

Women in Coaching: Karin Hugo : 2015-08-25

Karin Hugo

Karin Hugo

Karin Hugo is a Maties coach and involved with Maties Swimming and Maties Hockey. She has also been a coach for the SA Paralympic Swimming team since 2004.

What do you enjoy most about coaching? 

“I have to be honest and say that my main love for coaching is driven by the feeling of success. Success can however take on many forms: When my athlete or team wins, when a person gets selected for a special team, when I see players master a skill or an individual come alive in a session or when I see great friendships formed.”

What are your coaching qualifications?

PhD in Sport Science, SSA Level 3 coach and NSCA- CSCS.

Why do you think there aren’t many women in professional coaching? 

“There can be a couple of reasons for this. Traditionally, women in coaching have tended to work with younger athletes due to perceptions that they were better equipped to ‘mother’ and nurture than their male counterparts. Secondly, elite coaching jobs have been male dominated which have lead many to perceive women to be less capable. Lastly, low numbers of women in elite sport inevitably mean fewer role models for up and coming female coaches.”

Why would you encourage women to get more involved? 

“Women have different life and leadership experiences, something the sporting world can capitalise on. We must remember that women make up nearly halve of our national teams.”

Some of your career highlights? 

“Many of the highlights I have experienced are knowing that I have played a part, big or small, in making a dream come true such as winning a medal, reaching a personal best time or being selected for a team. Personally, the biggest highlight for me as a coach has been attending the pinnacle of all sporting events in the world – the Olympic and Paralympic Games.”

AFRIKAANS

Karin Hugo is ‘n Maties-afrigter en betrokke by Maties Swem en Maties Hokkie. Sy is ook sedert 2004 die Paralimpiese swemspan se afrigter.

Wat geniet jy die meeste van afrigting? 

“Ek moet erken, my hoofdryfveer vir afrigting is om sukses te beleef. Sukses kan egter baie vorme aanneem: soos wanneer my atleet of span wen; wanneer een van hulle gekies word vir ‘n spesiale span; wanneer ek spelers ‘n vaardigheid sien bemeester of ‘n speler skielik in ‘n sessie kliek; of wanneer ek sien hoe vriendskappe gesmee word.”

Watter kwalifikasies het jy vir afrigting? 

‘n PhD in sportwetenskap, SSA vlak 3-afrigter en NSCA- CSCS.

Hoekom dink jy is daar nie so baie vroue wat professioneel afrig nie? 

“Daar kan ‘n paar redes hiervoor wees. Tradisioneel was die neiging dat vroulike afrigters liewer met jonger atlete werk omdat die persepsie was dat vroue beter toegerus is om “ma te speel” en op te voed as hul manlike eweknieë. Tweedens, is die elite-afrigtingposte gewoonlik deur mans gedomineer, wat die indruk geskep het dat vroue minder bevoeg is. Laastens, het die klein aantal vroue in elitesport beteken daar is minder rolmodelle vir opkomende vroulike afrigters.”

Hoekom sou jy vroue aanmoedig om meer betrokke te raak? 

“Vroue se lewens- en leierskapondervinding is verskillend. Dit is eienskappe waarop die sportwêreld moet kapitaliseer. Ons moet onthou vroue maak amper die helfte van ons nasionale uit.”

Wat is van die hoogtepunte in jou loopbaan? 

“Baie van die hoogtepunte wat ek ervaar het, is in die wete dat ek ‘n deel, klein of groot, bygedra het om ‘n droom te bewaarheid – hetsy dit is of om ‘n medalje te wen, ‘n persoonlike-beste tyd op te stel of vir ‘n bepaalde span gekies te word. Vir my persoonlik was dit om die room van wêreldsportgeleenthede – die Olimpiese en Paralimpiese Spele – as afrigter by te woon.”