Centenary | Eeufees 2021

Centenary 100 year logo

Dear Alumni

In 2021, the Faculty of Law celebrates 100 years with a special centenary reunion weekend jam-packed with a variety of activities to ensure that our alumni are engaged and feel valued.

The Faculty of Law was established in 1921 and remains the intellectual home of many judges, advocates, attorneys, captains of industry, business leaders, politicians and academics.

We invite you to return to your intellectual home and reminisce about your student days, join in discussions about current issues and be part of the live audience by listening to esteemed speakers discuss important legal matters. Your participation will further the Faculty of Law’s endeavour to remain at the forefront of legal developments while maintaining sound relations with, and between, our alumni. As a start, please CLICK HERE for an invitation to the Annual Human Rights Lecture to be virtually delivered by Judge Navi Pillay.

Some of the events to look forward to include silver (25 year) and gold (50 year) reunion activities, decade reunion events and a public lecture, followed by a dinner in the town hall that will conclude the centenary festivities. An outline of the events appears below and detailed updates can be viewed on the Faculty website (also regarding the Law Faculty Trust).

This year’s centenary weekend coincides with the University’s flagship Homecoming and Family Weekend when thousands of alumni return to campus to celebrate being part of Stellenbosch University. The town’s atmosphere is usually electric with great excitement and positivity all around. This event is not to be missed. All COVID-19 safety measures will be in place and adhered to, to protect all involved.

The Faculty of Law celebrates Stellenbosch University’s commitment, rooted in Africa, and its global reach. We are a 21st-century institution that prides itself on a legacy of academic excellence and a vision of developing the next generation of South African leaders who are at the forefront of societal advancement in service of humanity.

Together with the Development and Alumni Relations team, we look forward to welcoming you back to your intellectual home.

 

Faculty of Law Centenary Homecoming

Friday, 24 September [Uitgestel tot verdere kennisgewing]

 • Mid-day – Silver and gold reunion lunch at Die Stal.
 • Evening – Decade reunion events.

Saturday, 25 September [Uitgestel tot verdere kennisgewing]

 • Morning – Public lecture at Ou Hoofgebou.
 • Morning – Book launch: The Stellenbosch Law Faculty: From 1921 to 2021.
 • Evening – Gala dinner at Town Hall.

Other dates

 • Monday, 17 May to Friday, 21 May – Strijdom van der Merwe Preamble Temporary Art
 • Installation.
 • Thursday, 20 May – Annual Human Rights Lecture with Justice Navi Pillay (online).
 • Tuesday, 10 August – Annual Women’s Day Public Lecture.
 • Thursday 19 August – Panel on “Board decision-making and the position of stakeholders: Hard Law and Soft Law Approaches” Prof Irene-Marie Esser (University of Glasgow and Extraordinary Professor, SU), Prof Iain MacNeil (University of Glasgow), Ansie Ramalho (IODSA and King), chaired by Prof R Stevens.
 • Monday, 20 September – Law Centenary Celebration at The Goodman Gallery, London at 18:00 to 20:00. RSVP is essential at darrynh@sun.ac.za.
 • Tuesday, 21 September – New Developments in the South African Law of Delict Colloquium (online).
 • Tuesday, 28 September – Anton Lubowski Memorial Lecture.
 • Thursday, 30 September – SU Law Golf Fundraiser and Auction.
 • Thursday, 7 October – Intellectual Property Law Annual Public Lecture with Professor Thomas Hoeren.
 • Monday, 11 October to Tuesday, 12 October – Annual Social Justice Summit and International Conference.
 • Thursday, 21 October – Customary Law Expert Roundtable.
 • Thursday, 11 November to Friday, 12 November – Fourth International Conference on Public Procurement Law in Africa.
 • Date to be confirmed – Faculty of Law Prestige (Mortie Malherbe) Public Lecture.

Beste Alumni

In 2021 vier die Fakulteit Regsgeleerdheid haar honderdste bestaansjaar met ʼn spesiale eeufees reünie-naweek propvol verskeie aktiwiteite om te verseker dat ons alumni betrokke is en gewaardeerd voel.

Die Fakulteit Regsgeleerdheid is in 1921 gestig en bly die intellektuele tuiste van vele regters, advokate, prokureurs, nyweraars, sakeleiers, politici en akademici.

Ons nooi u uit om na u intellektuele tuiste terug te keer, herinneringe aan u studentedae te herleef, aan die besprekings oor aktuele kwessies deel te neem en, as deel van ‘n interaktiewe gehoor, na gerekende sprekers wat belangrike aangeleenthede bespreek, te luister. U deelname bevorder die Fakulteit Regsgeleerdheid se strewe om aan die voorpunt van regsontwikkeling te bly, terwyl ons die goeie verhoudinge met en tussen ons alumni handhaaf. Om af te skop, KLIK HIER vir ʼn uitnodiging na ons Jaarlikse Menseregtelesing wat deur Regter Navi Pillay aanlyn aangebied sal word.

ʼn Paar van die gebeurtenisse waarna u kan uitsien, sluit in die silwer- (25 jaar) en goue-(50 jaar) reünie-aktiwiteite, die dekadereünie-geleenthede en ʼn openbare lesing, gevolg deur ʼn dinee in die stadsaal ter afsluiting van die eeufeesvieringe. ʼn Uiteensetting van die gebeurtenisse verskyn onderaan die dokument. Besoek ook gerus die Fakulteit se webwerf vir die nuutste besonderhede (ook oor die Regsfakulteitstrust).

Vanjaar se eeufeesnaweek val saam met die Universiteit se vlagskip Tuiskoms-en-Familienaweek wanneer duisende alumni na die kampus terugkeer om hul betrokkenheid by die Universiteit Stellenbosch te gedenk. Gedurende soortgelyke vieringe, heers daar gewoonlik groot opgewondenheid en positiwiteit met ʼn opwindende atmosfeer in die omtrek. U durf nie hierdie geleentheid misloop nie. Al die nodige COVID-19 veiligheidsmaatreëls sal van toepassing wees en nagekom word ten einde alle betrokkenes te beskerm.

Die Fakulteit Regsgeleerdheid herdenk die toewyding van die Universiteit Stellenbosch, gewortel in Afrika, en haar globale omvang. Die Fakulteit is ʼn 21ste-eeuse instelling wat haar op ʼn nalatenskap van akademiese uitnemendheid en ʼn visie om die volgende generasie Suid-Afrikaanse leiers, wat aan die voorpunt van die samelewingsvooruitgang in diens van die mensdom staan, roem.

Ons sien uit daarna om u saam met die Ontwikkeling en Alumnibetrekkinge span by u intellektuele tuiste te verwelkom.

 

Fakulteit Regsgeleerdheid: Eeufees Tuiskoms

Vrydag, 24 September [Postponed until further notice]

 • Middag – Silwer- en Goue-reüniemiddagete by Die Stal.
 • Aand – Dekadereünie geleenthede.

Saterdag, 25 September [Postponed until further notice]

 • Oggend – Openbare-lesing by die Ou Hoofgebou.
 • Oggend – Boekbekendstelling: Die Stellenbosch Regsfakulteit: Van 1921 tot 2021.
 • Aand – Galadinee in die stadsaal.

Ander datums

 • Maandag, 17 Mei tot Vrydag, 21 Mei – Strijdom van der Merwe Aanhef Tydelike Kunsinstallasie.
 • Donderdag, 20 Mei – Jaarlikse Menseregtelesing met Regter Navi Pillay (aanlyn).
 • Dinsdag, 10 Augustus – Jaarlikse Vrouedag Openbare-lesing.
 • Donderdag 19 Augustus – Paneel rakende “Board decision-making and the position of stakeholders: Hard Law and Soft Law Approaches” Prof Irene-Marie Esser (Glasgow Universiteit en Buitengewone Professor, US), Prof Iain MacNeil (Glasgow Universiteit), Ansie Ramalho (IODSA end King), voorsitter Prof R Stevens.
 • Dinsdag, 14 September – Dekriminalisering van Kleiner Oortredings (aanlyn) (met die African Policing Civilian Oversight forum).
 • Maandag, 20 September – Fakulteit Regsgeleerdheid Eeufees by die Goodman Gallery, Londen om 18:00 to 20:00. RSVP is belangrik by darrynh@sun.ac.za.
 • Dinsdag, 21 September – Nuwe Ontwikkelinge in die Suid-Afrikaanse Deliktereg Kollokwium (aanlyn).
 • Dinsdag, 28 September – Anton Lubowski-gedenklesing.
 • Donderdag, 30 September – US Gholf-fondsinsameling en -veiling.
 • Donderdag, 7 Oktober – Jaarlikse Openbare-lesing oor Intellektuele Eiendomsreg met Professor Thomas Hoeren.
 • Maandag, 11 Oktober tot Dinsdag, 12 Oktober – Jaarlikse Beraad vir Sosiale Geregtigheid en Internasionale Konferensie.
 • Donderdag, 21 Oktober – Rondetafel vir Kundiges in die Inheemsereg.
 • Donderdag, 11 November tot Vrydag, 12 November – Vierde Internasionale Konferensie oor Verkrygingsreg in Afrika.
 • Datum sal aangekondig word – Fakulteit Regsgeleerdheid Prestige (Mortie Malherbe) Openbare-lesing.