Publiekreg/Public Law

Honorary Professors
  • Baroness Judge Christine Van den Wyngaert

Baroness Judge Van den Wyngaert graduated from Brussels University in 1974 and obtained a PhD in International Criminal Law in 1979. She was a professor of law at the University of Antwerp (1985-2005) where she taught criminal law, criminal procedure, comparative criminal law and international criminal law. She authored numerous publications in all these fields. Judge Van den Wyngaert was a visiting fellow at the University of Cambridge (Centre for European Legal Studies (1994–1996), Research Centre for International Law (1996 1997)) and a visiting professor at the Law Faculty of the University of Stellenbosch since 2000. Her merits as an academic were recognised in the form of five Doctorates Honoris Causa, awarded by the University of Uppsala, Sweden (2001), the University of Brussels (2010), Case Western Reserve University, Cleveland Ohio (2013), the University of Maastricht (2013) and the University of Stellenbosch (2018).

Judge Van den Wyngaert gained expertise in various governmental organisations. She was a member of the Criminal Procedure Reform Commission in Belgium (Commission Franchimont) (1991-1998) and served as an expert for the European Union in various criminal law projects. She has extensive international judicial experience. She served in the International Court of Justice as an ad hoc judge in the Arrest Warrant Case (2000-2002) and was elected as a judge in the International Criminal Tribunal for the former Yugoslavia (ICTY) where she served for more than five years (2003 – 2009). She served as a judge at the International Criminal Court (ICC) from 2009 till 2018, where she also presided over cases in the Appeals Division. In 2013, the Flemish Government awarded her a golden medal for her achievements in international criminal law. In 2014, she was elected Vice President of the International Association of Penal Law. Judge Van den Wyngaert was granted the title of Baroness by the King of Belgium for her merits as an academic and as an international judge.

Barones Regter Van den Wyngaert het in 1974 aan die Universiteit van Brussel gegradueer en in 1979 ‘n PhD in Internasionale Strafreg verwerf. Sy was ‘n professor in regsgeleerdheid aan die Universiteit van Antwerpen (1985-2005), waar sy strafreg, strafprosesreg, vergelykende strafreg en internasionale strafreg-modules aangebied het. Sy het verskeie publikasies in al hierdie velde geskryf. Regter Van den Wyngaert was ʼn besoekende genoot aan die Universiteit van Cambridge (Sentrum vir Europese Regstudie (1994-1996), Navorsingsentrum vir Internasionale Reg (1996-1997)) en ‘n besoekende professor aan die Regsfakulteit van die Universiteit van Stellenbosch sedert 2000. Haar verdienste as akademikus word in die vorm van vyf doktorsgrade erken, naamlik Honoris Causa aan die Universiteit van Uppsala, Swede (2001), Universiteit van Brussel (2010), Case Western Reserve Universiteit, Cleveland Ohio (2013), die Universiteit van Johannesburg (2013) en die Universiteit van Stellenbosch(2018).

Regter Van den Wyngaert het kundige ervaring in verskeie regeringsorganisasies gekry. Sy was ‘n lid van die Strafproseshervormingskommissie in België (Franchimont Commissie) (1991-1998) en dien as deskundige vir die Europese Unie in verskeie strafregtelike projekte. Sy het uitgebreide internasionale geregtelike ervaring. Sy het in die Internationale Geregshof (ICJ) as ad hoc-regter  in die “Arrest Warrant”-saak (2000-2002) gedien en is as regter in die Internasionale Kriminele Tribunaal vir die voormalige Joegoslawië (ICTY) verkies waar sy vir meer as vyf jaar gedien het (2003-2009). Van 2009 tot 2018 het sy as regter in die Internasionale Strafhof (ICC) gedien, waar sy ook as regter van appèl opgetree het. Die Vlaamse Regering het in 2013 ʼn goue medalje aan haar toegeken vir haar prestasies in die internasionale strafreg. In 2014 is sy as Vise-President van die Internasionale Vereniging vir Strafreg verkies. Regter Van den Wyngaert het die titel, Barones,van die Koning van België ontvang, vir haar werk as akademikus en as internasionale regter.

  • Chief Justice Sandile Ngcobo

Judge Ngcobo graduated from the University of Zululand with a B Proc (Bachelor of Law), in 1975, earning distinctions in constitutional law, mercantile law and accounting. From 1983 to 1985 he studied for an LLB at the University of Natal, Durban. In 1985, he completed an orientation course on the United States’ legal system, given by the International Law Institute at the Georgetown Law Centre in Washington DC. From 1985 to 1986 he attended Harvard Law School, where he studied for an LLM. He concentrated on constitutional law, labour law, international legal process and international human rights. His career was interrupted for one year in 1976 when he was detained and held in solitary confinement following the student uprising in 1976. Upon his release, he worked briefly as a clerk in the magistrate’s office, before joining the law firm of KK Mthiyane and Company in 1978, firstly an articled clerk and then as an associate attorney. In 1982, he joined the Legal Resources Centre, a public interest law firm in Durban, as a staff attorney. There he tried public-interest civil and criminal cases involving issues such as the ejection of tenants from townships; the forced removal of black communities to homelands; influx control laws; police torture and assault; wrongful detentions; labour disputes; and the eviction of black squatters.

In terms of his judicial career, he has been appointed as a part-time presiding officer in the Labour court (1993); presiding officer of the Independent Election Commission’s Electoral Tribunal (1994); judge of the Supreme Court of Good Hope Provisional Division (1996); judge of the Labour Appeal Court (1997). In this regard he held a dual appointment as a judge of the Supreme Court and the Labour Appeal Court. Chief Justice Ngcobo was also appointed to serve on the amnesty committee of the Truth and Reconciliation Commission in February 1998. He was then appointed as acting Judge President of the Labour Courts and Labour Appeal Court. In August 1999, he was appointed to the Constitutional Court and as Chief Justice of the Republic of South Africa in 2009, a post he held until his retirement in 2011. During his short period as Chief Justice piloted many judicial reform initiatives, including the establishment in 2010 of the Office of the Chief Justice (OCJ). Judge Ngcobo has also published many papers on topics such as justice, the Truth and Reconciliation Commission, housing segregation and gender equality. Upon retirement, he has been serving as Acting Judge of the Supreme Court of Namibia at the request of the President of the Republic of Namibia.

Regter Ngcobo het in 1975 aan die Universiteit van Zululand gegradueer met ‘n B Proc (Baccalaureus in die Regsgeleerdheid), onderskeidings in onder andere grondwetlike reg, handelsreg en rekeningkunde. Van 1983 tot 1985 studeer hy vir ‘n LLB-graad aan die Universiteit van Natal, Durban. In 1985 voltooi hy ‘n oriënteringskursus oor die Amerikaanse regstelsel, wat deur die Internasionale Reginstituut by Georgetown Law Centre in Washington DC aangebied is. Vanaf 1985 tot 1986 studeer hy aan die Harvard Law School, waar hy ‘n LLM verwerf. Hy het gekonsentreer op grondwetlike reg, arbeidsreg, internasionale regsproses en internasionale menseregte. Sy loopbaan is vir een jaar in 1976 onderbreek toe hy in 1976 in die afsondering gehou is ʼn afloop van die studenteoptogte. Na sy vrylating het hy as klerk in die landdroskantoor gewerk voordat hy by die regsfirma van KK Mthiyane en Company aangesluit het in 1978, eerstens as ‘n artikelsklerk en daarna as prokureur. In 1982 het hy by die Legal Resources Centre, ‘n openbare belangekantoor in Durban, as ‘n prokureur aangesluit. Hy het siviele en kriminele sake van openbare belang hanteer wat kwessies soos die uitsetting van huurders in informele nedersettings; die gedwonge verskuiwing van swart gemeenskappe na tuislande; instromingsbeheerwette; polisie marteling en aanranding; onregmatige aanhoudings; arbeidsgeskille; en die uitsetting van swart plakkers.

In terme van sy regsloopbaan is hy aangestel as ‘n deeltydse voorsittende beampte in die Arbeidshof (1993); voorsittende beampte van die Onafhanklike Verkiesingskommissie se Verkiesingstribunaal (1994); regter van die Hooggeregshof, Kaap die Goeie Hoop afdeling (1996); regter van die Arbeidsappèlhof (1997). In hierdie verband het hy ‘n dubbele aanstelling as regter van die Hooggeregshof en die Arbeidsappèlhof beklee. Hoofregter Ngcobo is ook aangestel om in Februarie 1998 op die amnestiekomitee van die Waarheids- en Versoeningskommissie te dien. Daarna is hy as waarnemende Regter-president van die Arbeidshowe en Arbeidsappèlhof aangestel. In Augustus 1999 is hy tot die Konstitusionele Hof aangestel en in 2009 as Hoofregter van die Republiek van Suid-Afrika, ‘n pos wat hy tot sy aftrede in 2011m beklee het. Gedurende sy kort tydperk as hoofregter het hy baie regshervormingsinisiatiewe geloods, insluitende die vestiging van die Kantoor van die Hoofregter in 2010 (OCJ). Regter Ngcobo het ook heelwat referate oor onderwerpe soos geregtigheid, die Waarheids- en Versoeningskommissie, behuisingsegregasie en geslagsgelykheid gepubliseer. Na afloop van sy aftrede het hy op versoek van die President van die Republiek van Namibië as Waarnemende Regter van die Hooggeregshof van Namibië gedien.

  • Justice Lourens Ackermann

Justice Lourens Ackermann (BA, LLB, LLD (Stellenbosch), MA (Oxon)) is extraordinary professor at the University of Stellenbosch and an Honorary Research Associate in the Department of Public Law, University of Cape Town. He practiced as an advocate at the Pretoria Bar from 1958 to 1980, becoming Senior Council in 1975. During this time, he served on the Pretoria Bar Council and on the General Council of the Bar of South Africa. After a number of acting appointments from 1976 onwards, he was permanently appointed to the Transvaal Provincial Division of the Supreme Court in 1980 and served as such until September 1987. After his resignation from the Bench in 1987, he inaugurated the newly established Harry Oppenheimer Chair in Human Rights Law at the University of Stellenbosch, the first of its kind in South Africa. He held this position until the end of 1992. He also served as a judge on the Lesotho Court of Appeal and on the post-independence Namibian Supreme Court. In January 1993 he accepted reappointment to the South African Supreme Court, on the Cape of Good Hope Provincial Division bench.

In August 1994, he was appointed to the first Constitutional Court of South Africa. During his time on the Constitutional Court he chaired its library committee and has been intimately involved with developing it into what will, it is hoped, be a world-class resource. His particular field of interest is fundamental rights under the Constitution, specifically the role dignity in equality jurisprudence. In 2002, he was awarded honorary LLD by Stellenbosch University and in 2003 elected as an Honorary Fellow of Worcester College, Oxford. On retiring from serve on the Constitutional Court in January 2004 he continued to participate in the development of the Constitutional Court library and for years chaired the South African Institute of Advanced Constitutional, Public, Human Rights and International Law (SAIFAC) on Constitution Hill, Johannesburg.

Regter Lourens Ackermann (BA, LLB, LLD (Stellenbosch), MA (Oxon)) is buitengewone professor aan die Universiteit van Stellenbosch en ‘n Ere-navorsingsgenoot in die Departement Publiekereg, Universiteit van Kaapstad. Hy het vanaf 1958 tot 1980 as advokaat van die Pretoria se Balie gepraktiseer. Hy het in 1975 ʼn Senior Advokaat geword. Gedurende hierdie tyd het hy op Pretoria se Balieraad en op die Algemene Raad van die Balie van Suid-Afrika gedien. Na ‘n aantal waarnemende aanstellings vanaf 1976, is hy permanent in 1980 by die Transvaalse Provinsiale Afdeling van die Hooggeregshof aangestel en dien hy tot September 1987. Na sy bedanking van die regbank in 1987 het hy die nuutgestigte Harry Oppenheimer-voorsitterskap van Menseregte aan die Universiteit van Stellenbosch ingehuldig – die eerste van sy soort in Suid-Afrika. Hy het hierdie posisie tot aan die einde van 1992 beklee. Hy het ook as regter gedien op die Lesotho Hof van Appèl en in die Namibiese Hooggeregshof ná onafhanklikheid. In Januarie 1993 aanvaar hy heraanstelling aan die Suid-Afrikaanse Hooggeregshof, op die Kaapse Goeie Hoop Provinsiale Afdelingbank.

In Augustus 1994 is hy in die eerste Konstitusionele Hof van Suid-Afrika aangestel. Gedurende sy tyd in die Konstitusionele Hof het hy op die biblioteekkomitee gedien en was hy betrokke by die ontwikkeling van – wat na verwagting – ʼn wêreldklas-hulpbron sal word. Sy besondere belangstellingsveld is fundamentele regte binne die Grondwet, spesifiek die rol waardigheid in gelykheidspraktyk. In 2002 is hy deur die Universiteit van Stellenbosch ʼn eredoktorsgraad toegeken en in 2003 verkies as ere-genoot van Worcester Kollege, Oxford. Na afloop van sy aftrede as regter in die Konstitusionele Hof, het hy in Januarie 2004 steeds aan die ontwikkeling van die Konstitusionele Hofbiblioteek gewerk. Daarby het hy jare lank as voorsitter van die Suid-Afrikaanse Instituut vir Gevorderde Konstitusionele, Openbare, Menseregte en Internasionale Regte (SAIFAC) op Grondwet Hill, Johannesburg, gedien.

  • Professor Christopher Forsyth

Professor Christopher Forsyth holds a Bsc LLB from the University of Natal and a LLB PhD from the University of Cambridge. He is a leading international scholar in the fields of Administrative Law and Private International Law. His career shows academic leadership, specifically organising the first international conference on human rights in South Africa in 1979, and involvement in collaborative publishing ventures. To this end, he authored and co-authored numerous publications including standardized authoritative textbooks across the common law world, in Private International Law and Administrative Law.

He has a long record of effective involvement at the highest level in the administration of several important public bodies. Professor Forsyth has been and is involved in working with or advising governments over constitutional issues. He is also a part-time judge, sitting as a Recorder in the Crown Court and as a Deputy High Court Judge in the Administrative Court. He has given invited evidence to many Law Commissions and Select Committee in several jurisdictions. Furthermore, he is a barrister as well as an Academic Bencher of the Inner Temple with Chambers in London and an advocate of the Supreme Court of South Africa.

Professor Christopher Forsyth het ‘n Bsc LLB van die Universiteit van Natal en ‘n LLB PhD van die Universiteit van Cambridge. Hy is ‘n toonaangewende internasionale akademikus op die gebied van Administratiefreg en Privaat Internasionale Reg. Sy beroep toon akademiese leierskap, spesifiek die organisasie van die eerste internasionale konferensie oor menseregte in Suid-Afrika in 1979 en betrokkenheid by gesamentlike uitgewersondernemings, aan. Hiervoor het hy verskeie publikasies geskryf en as mede-outeur gedien, waarvan gestandaardiseerde gesaghebbende handboeke oor die gemene regswêreld, in Privaat Internasionale Reg en Administratiefreg, deel vorm.

Hy het ‘n lang rekord van effektiewe betrokkenheid op die hoogste vlak in die administrasie van verskeie belangrike openbare liggame. Professor Forsyth was en is betrokke met advisering van regerings oor grondwetlike kwessies. Hy beklee ook die posisie as deeltydse regter, wat as ‘n “Recorder in the Crown Court” en as ‘n adjunk-hooggeregshof-regter in die administratiewe hof. Hy is verskeie male genooi om getuienis te lewer vir regskommissies en uitgesoekte komitees in verskeie jurisdiksies. Daarbenewens is hy ‘n advokaat, sowel as ‘n Akademiese advokaat van die Inner Temple met kamers in Londen en ‘n advokaat van die Hooggeregshof van Suid-Afrika.

Extraordinary Professors
  • Professor Gerhard Kemp

Gerhard Kemp is professor of international criminal law at the University of Derby, United Kingdom, and an extraordinary professor in the Department of Public Law, Stellenbosch University. He studied law at the universities of Stellenbosch and Antwerp (Belgium). Gerhard serves on the board of directors and executive committee of the Institute for Justice and Reconciliation (IJR) and is a member of the advisory council of the Crimes Against Humanity Initiative, Whitney R Harris World Law Institute, Washington University (St Louis). He was previously an Erasmus Mundus visiting scholar at the Institute for Global Studies, University of Wroclaw, Poland and a senior research fellow at the Robert Bosch Stiftung, Berlin. Gerhard is a recipient of the prestigious Alexander von Humboldt Research Fellowship. He is a fellow of the Stellenbosch Institute for Advanced Study (STIAS) and is an internationally acclaimed (B3) rated researcher (National Research Foundation). In addition to his research, teaching and community involvement, Gerhard is also active in the broader academic community and is the regional editor of the Criminal Law Forum (Springer Press), assistant editor of the African Yearbook of International Humanitarian Law (Juta), editor of the South African Journal of Criminal Justice (Juta) and serves on the editorial boards of the South African Yearbook of International Law (Juta) and the Zeitschrift für Internationales Strafrechtsdogmatik (ZIS).

Gerhard Kemp is professor in internasionale strafreg aan die Universiteit van Derby in die Verenigde Koninkryk, en ʼn buitengewone professor in die Departement Publiekreg, Stellenbosch Universiteit. Hy het sy regsopleiding aan die universiteite van Stellenbosch en Antwerpen (België) ontvang. Gerhard dien op die direksie en uitvoerende komitee van die Institute for Justice and Reconciliation (IJR) en is lid van die adviesraad van die Crimes Against Humanity Initiative, Whitney R Harris World Law Institute, Washington University (St Louis). Hy was voorheen ʼn Erasmus Mundus besoekende akademikus aan die Institute for Global Studies, Universiteit van Wroclaw, Pole, en ʼn senior navorsingsgenoot aan die Robert Bosch Stiftung, Berlyn. Gerhard is ʼn ontvanger van die gesogte Alexander von Humboldt navorsingsgenootskap. Hy is ook ʼn genoot van die Stellenbosch Instituut vir Gevorderde Navorsing (STIAS) en is ʼn internasionaal erkende navorser (B3) van die Nasionale Navorsingstigting. Gerhard is, benewens sy navorsing, onderrig en gemeenskapsinteraksie, ook aktief in die breër akademiese gemeenskap as streeksredakteur van die Criminal Law Forum (Springer Press), assistent-redakteur van die African Yearbook of International Humanitarian Law (Juta), en redakteur van die South African Journal of Criminal Justice (Juta). Hy dien verder op die redaksionele adviesrade van die South African Yearbook of International Law (Juta) en die Zeitschrift für Internationales Strafrechtsdogmatik (ZIS).

  • Professor Dire Tladi

Dire Tladi holds an LLB from the University of Pretoria, an LLM from the University of Connecticut and a PhD from Erasmus University.  He is formerly an Associate Professor at the University of South Africa and has also taught at the University of Pretoria.  He serves as Principal State Law Adviser for the Department of International Relations and Cooperation and is currently on assignment as the Legal Adviser for the South African Permanent Mission to the United Nations in New York.  He is a member of the International Law Commission. He has published many articles in peer reviewed journals and chapters in books, mainly in the area of international law.

Professor Dire Tladi spesialiseer in Internasionale Reg en is deel van die Departement Publiekreg en die Instituut vir Internasionale en Vergelykende Reg in Afrika, Universiteit van Pretoria. Hy dien as die Hoofstaatsregsadviseur vir Internasionale Reg van die Suid-Afrikaanse Departement van Internasionale Betrekkinge en Samewerking sowel as die Suid-Afrikaanse Missie tot die Verenigde Nasies. Sy akademiese fokusarea bestaan uit internasionale publiekreg, internasionale omgewingsreg en internasionale kriminele reg. Op 1 Januarie 2012 begin sy vyf jaar termyn as lid van die Verenigde Nasies se Internasionale Regskommissie. Daarmee saam vorm hy deel van die span van regskenners wat die bemiddelingspan van die voormalige Presidente Chissano (Mosambiek), Mbeki (Suid-Afrika) en Mogae (Botswana) adviseur, oor die grensgeskil sedert 2013 tussen Malawi en Tanzanië. Dire Tladi tree ook op as konsultant vir Pew Charitable Trusts on Oceans en Law of the Sea.

  • Advocate Geoff Budlender

Geoff Budlender SC is a human rights advocate, practising in Cape Town, with clients ranging from the government to social justice organisations. In particular, his areas of practice and expertise include: administrative law, constitutional law, environmental law, housing and land, local government or planning, public procurement and mining.  In 1979, he co-founded the Legal Resources Centre, a public interest and human rights legal service for marginalized populations in South Africa. He was the organisation’s national director from 1994-1996, and led its Constitutional Litigation Unit from 2000-2004. From 1996-2000, he was director general of the Department of Land Affairs in the administration of President Nelson Mandela. He has also delivered judgments as an acting judge in the Witwatersrand Local Division, Cape Provisional Division and the Western Cape High Court. He is also the author of numerous publications including, chapters in books and academic articles. Specifically, he also delivered the 9th Annual Human Rights Lecture, organised by the H.F. Oppenheimer Chair in Human Rights Law and the Stellenbosch University Law Faculty, which focused on how the right to equality in the Constitution could be used more effectively to address the systemic inequalities in people’s access to socio-economic rights.

Senior Advokaat Geoff Budlender is ‘n menseregte-advokaat wat in Kaapstad praktiseer, met kliënte wat wissel van die regering tot maatskaplike geregtigheidsorganisasies. Sy spesialiteitsvelde sluit in die besonder, administratiefreg, grondwetgewing, omgewingsreg, behuising en grond, plaaslike regering of beplanning, openbare verkryging en mynbou, in. In 1979 het hy die Legal Resources Centre – ‘n openbare belang en menseregte regsdienste sentrum – vir gemarginaliseerde bevolkings in Suid-Afrika, gestig. Hy was nasionale direkteur van 1994-1996 en het die Constitutional Litigation Unit vanaf 2000-2004 gelei. Van 1996-2000 was hy direkteur-generaal van die Departement van Grondsake van President Nelson Mandela. Hy het ook uitsprake ​​as waarnemende regter in die Witwatersrandse plaaslike afdeling, Kaapse provinsiale afdeling en die Wes-Kaapse Hooggeregshof, gelewer. Hy is ook die skrywer van talle publikasies, insluitend hoofstukke in boeke en akademiese artikels. Hy het ook die negende Jaarlikse Menseregte-lesing gelewer, georganiseer deur die HF Oppenheimer-leerstoel in Menseregte van die Universiteit Stellenbosch Regsfakulteit. Die lesing het gefokus op hoe die reg van gelykheid in die Grondwet doeltreffend aangewend kan word om die sistemiese ongelykhede onder mense se toegang tot sosio-ekonomiese regte, aan te spreek.

Extraordinary Senior Lecturer
  • Dr Tshepo Madlingozi

Dr Madlingozi is a respected legal scholar who has published widely in the fields of legal theory, constitutional law and transitional justice. He is a leading researcher in the field of social movements and legal mobilisation, and has done interesting work on critical race theory. He is also one of the only legal scholars in South Africa who has published on the implications of decolonisation for our understanding of law and the constitutional transition. His high standing in the academic community is reflected, inter alia, in the fact that he was a co-editor of the highly regarded book titled Socio-economic Strategies in South Africa: Symbol or Substance?, which was published in 2013 by Cambridge University Press. His involvement in international academic networks is further evident from his role as Research Collaborator for the research project ‘ALICE: Strange Mirrors, Unsuspecting Lessons’. This project is coordinated by Prof. Boaventura de Sousa Santos, who is an international leader in the fields of democratic theory, globalization and decoloniality. As chair of the Khulumani Support Group, Mr Madlingozi has first-hand practical experience of the use of law as an instrument of social change.

Dr Madlingozi is ʼn gerespekteerde regsgeleerde wat wyd gepubliseer het op die gebied van regsteorie, konstitusionele reg en oorgangsgeregtigheid. Hy is ʼn toonaangewende navorser op die gebied van sosiale bewegings en wettige mobilisering, en het interessante werk oor kritiese rasseteorie gedoen. Hy is ook een van die enigste regsgeleerdes in Suid-Afrika wat gepubliseer het oor die implikasies van dekolonisering vir ons begrip van die reg en die konstitusionele oorgang. Sy hoë aansien in die akademiese gemeenskap word onder meer weerspieël in die feit dat hy mederedakteur was van die hoog aangeskrewe boek Socio-Economic Strategies in South Africa: Symbol or Substance?, wat in 2013 deur Cambridge University Press gepubliseer is. Sy betrokkenheid by internasionale akademiese netwerke blyk verder uit sy rol as medewerker in die navorsingsprojek “ALICE: Strange Mirrors, Unsuspecting Lessons”. Hierdie projek word gekoördineer deur prof. Boaventura de Sousa Santos, ʼn internasionale leier op die gebied van demokratiese teorie, globalisering en dekolonialiteit. As voorsitter van die Khulumani-ondersteuningsgroep het Mnr Madlingozi praktiese ervaring in die gebruik van die reg as ʼn instrument van sosiale verandering.

Research fellows
  • Dr Shanelle van der Berg

Dr Shanelle van der Berg’s doctoral work explored questions related to resource allocation in respect of socio-economic rights and a capabilities approach to human-rights analysis in South Africa. She has been member of the Socio-Economic Rights and Administrative Justice research project (SERAJ) based in the Department of Public Law since 2011 as well as a MERC fellow within the Faculty between 2015 and 2017. Dr van der berg has a long list of publications (including numerous articles in the leading journal, South African Journal on Human Rights) and conference papers. She is currently working as a senior researcher at the South African Human Rights Commission.

Dr Shanelle van der Berg se doktorale studie ondersoek die verband tussen die toekenning van hulpbronne ten opsigte van sosio-ekonomiese regte en ʼn vermoënsbenadering tot menseregte-analise in Suid-Afrika. Sy was sedert 2011 lid van die navorsingsprojek “Socio-Economic Rights and Administrative Justice” (SERAJ) wat in die Departement Publiekreg gebaseer is, en ʼn MERC-genoot binne die Fakulteit tussen 2015 en 2017. Dr Van der berg het ʼn lang lys van publikasies (insluitend talle artikels in die toonaangewende tydskrif, South African Journal for Human Rights) en konferensiereferate. Sy werk tans as ʼn senior navorser by die Suid-Afrikaanse Menseregtekommissie.

  • Dr Elsabe van der Sijde

Dr Elsabe van der Sijde’s doctoral work explored the interaction between the regulation of property and administrative law, an area of particular difficulty and interest in our constitutional system. Her work has uncovered major questions of constitutional adjudicatory methodology. Subsequent to the completion of her doctorate, Dr Van der Sijde worked in the Department and SARCPL as a post-doctoral fellow during 2016 before taking up a position as a clerk at the Constitutional Court. She continued working on these questions and has, for example, co-authored a paper at the annual Administrative Justice Association of South Africa conference in 2017 on these themes.

Dr Van der Sijde se doktorale studie ondersoek die wisselwerking tussen die regulering van eiendomsreg en administratiewe reg, ʼn gebied wat besondere probleme en belangstelling in ons konstitusionele stelsel kweek. Haar werk het belangrike vrae oor konstitusionele beoordelingsmetodologie bloot gelê. Na die voltooiing van haar doktorsgraad het Dr Van der Sijde gedurende 2016 in die Departement en SARCPL as postdoktorale genoot gewerk voordat sy ʼn pos as klerk by die Konstitusionele Hof beklee het. Sy het haar studie voortgesit en het byvoorbeeld as mede-outeur van ʼn referaat vir die jaarlikse konferensie vir Administratiewe Justisie van Suid-Afrika in 2017 oor hierdie temas geskryf.