Welkom

SUNStudent -projekwebwerf

Alles wat u nodig het om u deur die SUNStudent -implementeringsbenadering te lei

Wat is SUNStude​​nt?

SUNStudent is die US se nuwe studente-inligtingstelsel waarvoor SeroSoft Solutions die sagteware, bekend as Academia, verskaf. Deur middel van hierdie ultramoderne studente-inligtingstelsel wat studenteadministrasie hanteer – waarvan akademiese kurrikula en modules belangrike komponente is – neem die US 'n tree verder op die pad van digitale transformasie in die onderwys. Die stelsel waarmee die huidige, verouderde stelsel vervang word, beloof om stabiel en betroubaar te wees maar nietemin buigsaam, modern en studentgerig. ​

Wie is betrokke?

Hoe geslaagd die ingebruikneming van SUNStudent is, sal bepaal word deur die samewerking en steun van ons personeel en studente, wat uiteindelik voordeel sal trek uit die nuwegenerasie , studentgerigte inligtingstelsel. Die projek voorsien vir konsultasiesessies met, gereelde kommunikasie aan en opleiding vir belanghebbendes oor die Universiteitsgemeenskap.​

Agtergrond

Na afloop van 'n uiters deeglike proses om 'n finale besluit te neem oor 'n nuwe SIS, wat met die US se Visie 2040 en Strategiese Raamwerk 2019-2024 belyn is, is Serosoft as diensverskaffer aangewys. Hulle Academia SIS-produk is 'n hipermoderne sagtewarepakket wat op elke fase van die student se lewensiklus sal fokus, vanaf werwing tot graduering en daarna.

SUNStudent sal studenteadministrasie en akademiesekurrikulumbestuur aan ons Universiteit op 'n hoër vlak plaas. Hierdie wolkgebaseerde stelsel, wat van die nuutste tegnologie gebruik sal maak vir optimale resultate, sal ons bestaande SIS vervang. Die verandering wat geantisipeer word, sal 'n impak op elke faset van die US hê.

'n Projekbestuurkantoor is reeds opgestel, en die Registrateur, dr. Ronel Retief, sal die SUNStudent-projek lei. Sy sal deur 'n sterk beheerkomitee en projekbestuurspan, met kundige verteenwoordiging uit ons afdelings Informasietegnologie (IT) en Inligtingsoorsigbestuur, bygestaan word en die relevante funksionele areas sal ook deurlopend betrek word om insette vanuit gebruikersgeledere te gee. Ons het besluit om Eiffel Corp se veranderingsbestuurkonsultante te gebruik om ons personeel en studente deur die oorgang vanaf die bestaande stelsel na die nuwe SUNStudent te help en te ondersteun.

Die implementeringsproses sal in fases gebeur met inagname van die normale studentlewensiklusaktiwiteite en die beskikbaarheid van US-personeel. Hierdie proses sal konsultasiesessies, gereelde kommunikasie en opleiding van belanghebbers oor die Universiteit heen insluit.

Die US-gemeenskap kan uitsien na verbeterde dienste met modern koppelvlakke, die vermoë om op nuwe en snel veranderende vereistes te reageer, verbeterde rapportering en analise-vermoë, en 'n beter algehele gebruikerservaring vir personeel en studente.

Die ondersteuning vanaf senior bestuur is noodsaaklik vir die sukses van hierdie uiters belangrike institusionele inisiatief. Ons maak dus staat op julle samewerking om die nodige stappe in julle omgewings te neem vir die implementering van SUNStudent.​