Veranderingsbestuur

Ons Benadering

​​​​Inleiding ​

Veranderingsbestuur is ’n gestruktureerde en doelgerigte benadering om mense deur verandering te ondersteun. Individue word dus voorberei, toegerus en gehelp om die veranderinge te maak wat nodig is om hulle werk te verrig. Met die klem daarop om aanvaarding en ingebruikneming te fasiliteer, is die doel van veranderingsbestuur om holistiese en suksesvolle verandering te ondersteun. Dít is ’n noodsaaklike proses sodat almal die verandering kan internaliseer, verstaan en daaroor nadink, en by ’n punt kan kom waar hulle die verandering op ’n persoonlike, gemeenskaps- en institusionele vlak aanvaar en bevorder.

Verandering is persoonlik

Die SUNStudent-veranderingsbestuursbenadering is gegrond op die neurowetenskap. Verandering is ’n proses, ’n reis, en nooit ’n eenmalige gebeurtenis nie. Uit ’n veranderingsoogpunt is dit belangrik om ’n groei-ingesteldheid te hê. ’n Groei-ingesteldheid is iets wat ons daagliks doelbewus kies, en is nie altyd ’n maklike keuse nie. Verandering sal nie met jou gebeur nie – jy ís die verandering.​

Die krag van ons gedagtes tydens 'n periode van chaos / verandering​

Die neurowetenskap van leer​

Breinfiksheid​

Die sielkundige siklus van verandering

Reaksies op enige vorm van verandering hang af van die wisselwerking tussen emosionele en kognitiewe prosesse. Dt is as gevolg van hierdie komplekse wisselwerking dat individue verskillend reageer op verandering.

Daar is `n kombinasie van drie faktore wat die manier waarop `n persoon verandering in die werksplek hanteer beinvloed. Hierdie faktore sluit in: die aard van die verandering, die sielkundige samestelling van die persoon en die manier hoe bestuur die verandering hanteer.

Gewoonlik gaan individue deur verandering in verskillende stadiums as deel van die veranderingsproses. Soos uitgebeeld in die skematiese voorstelling verbeter mense se houding ten opsigte van die verandering soos hulle meer gemaklik raak daarmee.

Veranderingsbestuur as instaatsteller en ondersteuning

Die veranderingsbestuursfunksie beoog om mense deur die veranderingsproses te help, te bemagtig en te ondersteun. Die welwees van elke personeellid is belangrik. Ons berei mense deur die hele SUNStudent-projek vir projekaktiwiteite voor, bekom terugvoering, en gebruik dit dan om mense se behoeftes met projekvereistes te versoen. Dít sluit ook onder meer kennisuitruilsessies, institusionele kommunikasie, opleiding en afrigting in.

Die veranderingsteunnetwerk wat hieronder voorgestel word, dui die verskillende ondersteuningsrolle vir die SUNStudent-projek aan. ​

Waarom verwelkom die Universiteit Stellenbosch veranderingsbestuur?​

"Die belang daarvan om veranderingsbestuur ’n kerndeel van ons SUNStudent-stelselimplementeringsprojek te maak moenie onderskat word nie. Ons het uit die staanspoor besef dat die sukses van die SUNStudent-projek bepaal sal word deur die mate waarin die eindgebruikers, naamlik ons personeellede en studente, dit aanvaar. Ons veranderingsbestuurskonsultante Eiffel Corp het saam met ons ’n opwindende stelselimplementeringsreis aangepak om te sorg dat die primêre belanghebbendes van die begin af mede-eienaarskap van die projek aanvaar deur aktiewe deelname en betrokkenheid. Ons glo ons personeel moet deelneem aan die skeppingsfase, wat uit veranderingsbestuursessies sowel as die bloudrukwerksessies en die herhalende goedkeuringsproses bestaan, waarna hulle in staat gestel, toegerus en bemagtig moet word om die nuwe stelsel te begin gebruik, in die wete dat hulle vrese vir die onbekende erken, ondersteun en uiteindelik besweer sal word​.​"

Dr Ronel Retief

SUNStudent-projekborg​