Terminol​​og​​ie​​​​

Leer om die Lingo te praat!

Algemeen

Bloudruk-werkswinkel

Die doel van die werkswinkels is om huidige prosesse te bespreek en terselfdertyd vergelykings te maak met aanvaarde internasionale Academia (nuwe SIS) -praktyke.

Bloudrukdokument

Die doel van die Bloudrukwerkswinkelbesprekings is om 'n Bloudrukdokument te lewer wat die US-prosesvloei, sowel as vereistes vir elk van die besigheidsareas, sal insluit.

Mandjie

'n Mandjie bestaan uit verskeie besigheidsareas.

Besigheidsarea

Besigheidsareas verwys na besigheidsfunksies of besigheidsvermoëns, naamlik "Werwing", "Toelating", "Kurrikulumbestuur", ens. Dit beantwoord die vraag: Wat het die instelling nodig om suksesvol te wees in hierdie area?

Konfigurasie

Moderne inligtingstelsels voorsien meganismes om hulle funksionaliteit te belyn met 'n instelling se besigheidsprosesse en maniere van werk - dit word Konfigurasie genoem. Hierdie meganismes verseker 'n ondersteunde manier van buigsaamheid beskikbaar aan all stelselgebruikers. Konfigurasie word gereeld vergelyk met "Aanpassings" waar laasgenoemde verwys na veranderinge aan 'n stelsel vir 'n spesifieke klient. Oor die algemeen kan Konfigurasie deur gemagtigde stelselgebruikers uitgevoer word, terwyl Aanpassings net deur die sagteware-ontwikkelaars wat die stelsel ontwikkel het, uitgevoer word.

Datamigrasie

Die aksie van datamigrasie verwys na die onttrekking, transformasie en laai van data (Programme, Modules, ens.) van ons bestaande SIS na SUNStudent. Daar is etlike fases van datamigrasie en behels 'n herhaalbare proses om die korrektheid, integriteit en kwaliteit te verifieer.

Integrasie

Integrasie is die IT-vermoë om seker te maak dat SUNStudent met ander inligtingstelsels binne US se ekosisteem kan kommunikeer met die doel om volledige eindpunt-tot-eindpunt-besigheidsprosesse te kan laat plaasvind as die prosesse nie volledig binne SUNStudent plaasvind nie.

RACI - Aanspreeklik

Die Aanspreeklike persoon is die senior eienaar van 'n besigheidsarea binne US. Hulle teken die finale bloudrukdokument vir daardie besigheidsarea op grond van insette vanaf die Verantwoordelike persoon af.

RACI - Gekonsulteer

Gekonsulteerde individue word deur die Verantwoordelike persoon ge-identifiseer om te help met die finalisering van elke besigheidsarea se bloudrukdokument vir finale goedkeuring deur die Aanspreeklike persoon. Hulle bestudeer die bloudrukdokumente, maak voorstelle, woon sessies by (geskeduleer deur die Verantwoordelike persoon) en kom as 'n groep ooreen oor die finale vereistes.

RACI - Ingelig

Ingeligtes woon die relevante bloudrukwerkswinkels by, maar het nie 'n Verantwoordelike of Gekonsulteerde rol nie. Hulle word oor die finale goedgekeurde dokumente ingelig (op 'n manier wat nog deur die die projekspan bevestig sal word) en word uitgenooi na relevante opleidingsessies vir die datum vir die "lewendig gaan" vir daardie besigheidsarea.

RACI - Oorhoofs

'n RACI-diagram identifiseer projekrolle geassosieer met die SUNStudent-projek, en verbeter produktiwiteit deur die deelname van verskeie rolle te beskryf om take en/of aflewerbares vir die projek af te handel. "RACI" is 'n akroniem wat afgelei is van die sleutelverantwoordelikhede wat tipies gebruik word: Responsible (Verantwoordelik), Accountable (Aanspreeklik), Consulted (Gekonsulteer) en Informed (Ingelig).

RACI - Verantwoordelik

Die Verantwoordelike persoon koördineer of dryf die proses om seker te maak 'n besigheidsarea se bloudrukdokument sluit al ons besigheids- en prosesbehoeftes in voordat dit aan die Aanspreeklike persoon voorgelê word vir die finale afteken. Hulle identifiseer persone wat die relevante besigheidsarea-prosesse aan die US verstaan om as Gekonsulteerdes te help om die besigheidsarea-bloudokument te finaliseer.

Projekbestuur

Datum vir “lewendig gaan”

Dit is die amptelike datum waarop SUNStudent beskikbaar sal wees vir al die gebruikers van ’n gegewe besigheidsarea. Dit is die laaste stap in die projekfase. In die geval van SUNStudent sal daar meer as een datum vir “lewendig gaan” wees, soos wat verskillende groeperings van besigheidsareas afgelewer word.

Implementeringsdatum

Dit is die datum waarop die Konferensiekamertoetslopie en Opleiding vir elke fase se besigheidsareas afgehandel is en deur die relevante belanghebbers afgeteken is. Tussen hierdie datum en die Datum vir “lewendig gaan” sal al die aktiwiteite daarop gerig wees om die produksiestelsel gereed te kry.

Projekfase

SUNStudent is ’n projek wat daarop gemik is om verskeie besigheidsareas vir die US te optimeer/outomatiseer. Besigheidsareas is in drie “lewendig gaan”-projekfases gegroepeer en gebaseer op die jaarlikse studente-lewensiklus. Elke projekfase het ’n stel implementeringstappe wat lei tot die datum vir “lewendig gaan” van ’n spesifieke stel besigheidsareas. Van die stappe in ’n projekfase is die volgende:

 • Bloudrukwerkswinkels
 • Bloudrukdokumentasie
 • Bloudruk-afteken
 • Konfigurasie en aanpassing van die basis-sagteware
 • Stelsel-integrasie-ontwikkeling
 • Datamigrasie
 • Konferensiekamertoetslopie (CRP)
 • Aanvanklike opleiding
 • Eindgebruikeropleiding
 • “Lewendig gaan”
Projek Stuurkomitee

Die SUNStudent Stuurkomitee bestaan uit die Uitvoerende Bestuur, die Senior US Tegnologie en Inligting- (T&I) en funksionele belanghebbendes (wat die besigheidsbehoeftes spesifiseer), en die Verskaffer(s) se uitvoerende bestuur (wat die produk of diens voorsien om die besigheidsbehoeftes aan te spreek). Hierdie komitee rapporteer op sy beurt aan die institisionele tegnologie- en inligtingsbestuursliggaam, naamlik die Tegnologie- en Inligtingskomitee (TIK).
Die SUNSTudent Stuurkomitee het die volgende pligte:

 • Is aanspreeklik vir die sukses of mislukking van die projek;
 • Verskaf verenigde rigting vir die projek en primêre Projekbestuurder;
 • Balanseer en los individuele funksies se doelwitte op sodat hulle geharmoniseer is en ooreenstem met die Universiteit se doelwitte, doelstellings en imperatiewe;
 • Kommunikeer projekinligting aan organisasies en belangegroepe;
 • Verseker dat hulpbronne beskikbaar is en bepaal die fondse benodig vir die projek;
 • Verskaf sigbare en volhoubare ondersteuning aan die Primêre Projekbestuurder;
 • Moniteer die organisatorieseveranderingsbestuur-proses, en verseker effektiewe kommunikasie binne die projekspan en met eksterne belanghebbendes;
 • Rapporteer projekvordering aan die TIK;

Verwys asb. na die Spanneoortjie (tab) op die SUNStudent-webwerf

Tegnologie- en Inligtingskomitee (TIK)

Dit is die enigste Tegnologie- en Inligtingsoorsigkomitee ("T&I") ter ondersteuning van die Rektoraat. Die komitee verseker institusionele oorsig en strategiese ko-ordinasie van T&I-funksies en T&I-bestuur en -ondersteuning, met inagname van die imperatiewe van toenemende digitalisering wat opvoeding, navorsing en operasies affekteer. Dit voorsien ook advies aan bestuur, lynfunksies en fakulteite oor verwante sake, kwessies, regulatoriese behoeftes, en risikos.

Nuwe Tegnologie

Wolkgebaseerde stelsel

Wanneer daar na 'n inligtingstelsel of programmatuur-toepassing verwys word as wolkgebaseerd, beteken dit dat die data en funksionaliteit van die stelsel ter sprake in nie-kampus-datasentrums gehuisves word. Sodanige wolkdienste word deur maatskappye soos Microsoft, Amazon en Oracle bedryf, om enkeles te noem. Datasentrums is fisiese ruimtes waar al die rekenaarbedieners, netwerkskakelaars en ander toerusting sentraal beskikbaar is. Voorheen moes die Universiteit sy eie datasentrum bou, voorsien en onderhou, maar soos inligting- en tegnologiedienste ontwikkel, sal ons toenemend hierdie aanwending verklein. Daar word na die nie-kampus-datasentrums verwys dat hulle in die "wolk" is, wat beteken iewers anders, maar op die Internet. SUNStudent sal as 'n diens gelewer word, en word in die "wolk" vir ons gehuisves.

Koppelvlak

Koppelvlak verwys breedweg na die wyse waarop 'n mens met 'n inligtingstelsel interaksie het, of waarop een inligtingstelsel met 'n ander inligtingstelsel interaksie het.

Sagteware-as-'n-Diens (SaaS)

Wanneer 'n inligtingstelsel of programmatuur-toepassing as 'n diens aangebied word, verwys dit na 'n ander model van hoe die stelsel of programmatuur aan die kliënt verkoop word. Voorheen sou verskaffers die produk d.m.v. programmatuur-lisensies verkoop, en die US se Afdeling IT of 'n derde party sou verantwoordelik wees om die stelsel te bedryf (bv. rugsteun, kontinuïteit, hardeware, bedieners, stoorspasie en opgraderings). Met “Software-as-a-Service (SaaS)” neem die verskaffer egter volle verantwoordelikheid vir die bedryf en onderhoud van die diens, en word d.m.v. 'n dienskontrak verbind om die stelsel teen hoë beskikbaarheid aan te bied, en te verseker dat dit op datum gehou word. SUNStudent word as 'n SaaS-aanbieding voorsien, en Serosoft is verantwoordelik vir die betroubare werking, rugsteun, kontinuïteit van bedrywighede, en stelsel-reaksietyd. 'n SaaS is ook 'n "wolkdiens".

URL (of webadres)

URL staan vir 'Uniform Resource Locator', en word gebruik om adresse op die Wêreldwye Web in 'n mens-leesbare formaat te spesifiseer. 'n URL is die fundamentele netwerkidentifikasie vir enige hulpbron wat aan die web konnekteer (bv. hiperteks, beelde, en klanklêers). 'n Voorbeeld van 'n URL is https://www.sun.ac.za wat die webadres van die Universiteit se tuisblad is. SUNStudent se URL sal https://sunstudent.ac.za wees.

Webblaaier

'n Webblaaier of blaaier, is die programmatuur-toepassing op jou rekenaar, tablet of slimfoon wat jy gebruik om inligting en toepassings op die Wêreldwye Web te bekom. Voorbeelde is Google Chrome, Microsoft Edge, Safari en Mozilla Firefox.

SUNStudent Opleiding

"CRP" - Konferensiekamertoetslopie

'n "CRP" is `n demonstrasie van die gekonfigureerde en pasgemaakte Academia-sagteware volgens die afgetekende Bloudrukdokumente.

Eindgebruikeropleiding

Finale opleiding voor "lewendig gaan" vir alle gebruikers wat SUNStudent vanaf die ooreengekome datum van "lewendig gaan" sal gebruik.

Oriëntasie-opleiding

Die Oriëntasie-opleidingsessie berei die gebruikers voor vir die nuwe wêreld van tegnologie. Nuwe konsepte en terminologie relevant tot SUNStudent word in hierdie opleidingsessie gedeel en verduidelik.

Hersieningsopleiding

Hersieningsopleiding sal net voor die datum van "lewendig gaan" aangebied word vir al die gebruikers wat die Gebruikeraanvaardingsopleidingsessies bygewoon het.

Afstandsopleiding/Virtuele opleiding

Tydens die Covid-19-pandemie sal opleiding deur Serosoft uit Indië via afstandsonderrig in Microsoft Teams plaasvind.

Scenarios Kontrolelys

Gebruikers word versoek om na die Gebruikersaanvaardingsopleiding op hul eie op die stelsel te oefen deur 'n kontrolelys te gebruik wat uit verskeie scenario's en gevalle bestaan. Hierdie lys voorsien 'n geleentheid vir die gebruikers om seker te maak die stelsel is opgestel volgens die vereistes in die Bloudrukdokument.

Opleidingsinstrument

Universiteit Stellenbosch het die Toonimo-sagteware aangekoop wat gebruikers sal lei deur intydse deurlope van die proses terwyl hulle op die stelsel werk. Dit bemagtig die SUNStudent-gebruikers om te leer terwyl hulle die aksie uitvoer.

Gebruikersaanvaardingsopleiding (UAT)

'n Serosoft fasiliteerder lei gebruikers skerm-vir-skerm deur die stelsel, en lei hulle op in die beskikbare funksies en kenmerke. Gebruikers word ook opgelei in die opstelling van die stelsel, uitvoer van transaksies en verslagdoeningsfunksionaliteite vir 'n spesifieke besigheidsarea. Praktiese oefening met behulp van relevante scenario's en gevalle vorm deel van die opleidingsessies.

Deurlope

Deurlope is simulasies van die transaksies wat deur 'n stemboodskap ondersteun word met behulp van die Toonimo-sagteware-opleidingspakket. Hierdie deurlope dien as 'n digitale handleiding. Jy kan toegang tot dit verkry via die "Help Center"-ikoon regs onder op die skerm.