Dear Students / Beste Studente

Ek kom agter dat julle baie sukkel met julle Bibliografie en die verwysing na bronne daarin. Dit word volledige beskryf in die Skryfgids (bladsy 49), maar vir maklike vewysing haal ek slegs die verduideliking ten opsigte van die uitleg daarvan hieronder aan. / I find that a lot of you struggle with your Bibliography and the correct citation of references therein. It is explained in full in the Writing Guide (page 43), but for ease of reference I have copied the explanatory notes with regard to the Bibliography hereunder.

BIBLIOGRAFIE

Al die bronne waarna jy verwys, moet aan die einde van jou werkstuk volledig in ʼn bibliografie verskyn. Moenie bronne by die bibliografie insluit indien jy nie in die teks daarna verwys nie. Die volgende gegewens moet oor die algemeen verstrek word:

 • die naam van die outeur/redakteur van die werk (eerste outeur se voorletter na; tweede en verdere outeurs se voorletters voor vanne;
  • die volledige titel van die artikel/boek;
  • datum van publikasie in hakies;
  • volumenommer van die betrokke regstydskrif;
  • die volledige titel van die tydskrif;
  • die uitgewer (van ’n boek);
  • bladsynommers van die betrokke artikel of hoofstuk in die boek.

Skep ’n itemlys met opskrifte, kyk na die eerste outeur se van en sorteer alfabeties onder die opskrif.

Voorbeelde:

Boeke:

Currie I & J de Waal The Bill of Rights Handbook 5 uitg (2005), Juta & Co.Klaaren J (red) A Delicate Balance: The Place of the Judiciary in a Constitutional Democracy (2006), SiberInk.

Hoofstukke in geredigeerde boeke:

Tushnet M “Comparative Constitutional Law” in A Reimann & R Zimmerman (eds) The Oxford Handbook of Comparative Law (2006) 1225-1230, Oxford University Press.

Losbladpublikasies:

Roux T “Democracy” in S Woolman, T Roux, M Bishop (eds) Constitutional Law of South Africa 2 ed (RS 1 2009) 10-3-10-22.

Proefskrifte:

Scott S Unjust Enrichment by Transfer in South African Law: Unjust Factors or Absence of Legal Ground? DPhil thesis Oxford University (2005).

Amptelike publikasies:

RSA First Report of the Constitutional Committee of the President’s Council PC 3/1982 112-115.

Ongepubliseerde bronne:

LM du Plessis The Courts, the Legal Profession and the Legal Process in a future South Africa (1989) ongepubliseerde referaat gelewer by ’n kongres oor  A new Jurisprudence for a Future South Africa aangebied deur die Sentrum vir Menseregte Studies by die Universiteit van Pretoria, 26-10-1990.

Regstydskrifartikels:

Albertyn C & B Goldblatt “Facing the Challenge of Transformation: Difficulties in the Development of an Indigenous Jurisprudence of Equality” (1998) 14 SAJHR 248.

Gedrukte media:

Du Plessis LM “SA Howe – Grammofone of Politieke Kanaalgrawers?” Rapport (18-05-1986) 23.

Sake:

Government of the Republic of South Africa v Grootboom 2001 1 SA 46 (CC).

Wetgewing:

Strafproseswet 51 van 1977.

Internet:

Kornet N “Contracting in China: Comparative Observations on Freedom of Contract, Contract Formation, Battle of Forms and Standard Form Contracts” (2010) 14 Electronic Journal of Comparative Law 1 3-4 ˂http://www.ejcl.org/141/art141-1.pdf>.

BIBLIOGRAPHY

All the sources to which you refer must be comprehensively described in a bibliography at the end of the assignment. This generally includes –

 • the name(s) of the author(s)/editor(s) of the work;
 • the full title of the article/book;
 • date of publication in brackets;
 • the volume number of the relevant law journal;
 • the full title of the journal;
 • the publisher (of a book);
 • page number(s) of the relevant article or chapter in the book.

Order items per type under headings and alphabetically per first author’s surname within headings.

Examples:

Books:

Currie I & J de Waal The Bill of Rights Handbook 5 ed (2005), Juta & Co.Klaaren J (ed) A Delicate Balance: The Place of the Judiciary in a Constitutional Democracy (2006), SiberInk.

Edited Collections:

Tushnet M “Comparative Constitutional Law” in A Reimann & R Zimmerman (eds) The Oxford Handbook of Comparative Law (2006) 1231-1233, Oxford University Press.

Loose-leaf publications:

Roux T “Democracy” in S Woolman, T Roux, M Bishop (eds) Constitutional Law of South Africa 2 ed (RS 1 2009) 10-3-10-22.

Theses or dissertations:

Scott S Unjust Enrichment by Transfer in South African Law: Unjust Factors or Absence of Legal Ground? DPhil thesis Oxford University (2005).

Official publications:

RSA First Report of the Constitutional Committee of the President’s Council PC 3/1982.

Unpublished sources:

Du Plessis LM The Courts, the Legal Profession and the Legal Process in a Future South Africa (1989) unpublished paper presented at a conference on A New Jurisprudence for a Future South Africa hosted by the Centre for Human Rights Studies at the University of Pretoria 26-10-1990.

Law Journal articles:

Albertyn C & B Goldblatt “Facing the Challenge of Transformation: Difficulties in the Development of an Indigenous Jurisprudence of Equality” (1998) 14 SAJHR 248.

Printed media:

Du Plessis LM “SA Howe – Grammofone of Politieke Kanaalgrawers?” Rapport (18-05-1986) 23.

Cases:

Government of the Republic of South Africa v Grootboom 2001 1 SA 46 (CC).

Legislation:

Criminal Procedure Act 51 of 1977.

Internet:

Kornet N “Contracting in China: Comparative Observations on Freedom of Contract, Contract Formation, Battle of Forms and Standard Form Contracts” (2010) 14 Electronic Journal of Comparative Law 1 3-4 ˂http://www.ejcl.org/141/art141-1.pdf>.