MEET THE 2023/2024 COUNCIL

                                              

Chairperson
Carene Anne Alene Ndong Sima (She/Her)
tpscchair@sun.ac.za

Vice-Chairperson
Morwatshehla Modjadji (He/Him)
tpscinfo@sun.ac.za

Secretary
Carlien Rust (She/Her)
17524296@sun.ac.za

Financial Officer
Robinah Nakawunde  (She/Her)
nrobinah@sun.ac.za

Policy Officer
Suzzana Dickson Buabeng (She/Her)
sbuabeng@sun.ac.za

Honours Representative
Kwakho Mtiki (She/Her)
24316466@sun.ac.za

Masters Representative

PhD Representative
Kabelo Maloka (He/Him)
kabelo@sun.ac.za

MMed Representative
Alyce Kapisa (She/Her)
akapisa@sun.ac.za

International Student Representative
Diana Maritim (She/Her)
dmaritim@sun.ac.za

Community Interaction
Odunola Adebiyi (She/Her)
sadebiyi@sun.ac.za

Student Health & Wellness
Thabang Maruma (He/Him)
thabangjaden@sun.ac.za

Media & Marketing
Sesethu Ketse (She/Her)
sketse@sun.ac.za

Student Development
Lesego Rantho (She/Her)
lrantho@sun.ac.za