Click HERE to see the English version of the Constitution

KONSTITUSIONELE​ ​ BEPALINGS​ ​ VAN

DIE​ ​ BERG-​ ​ EN​ ​ TOERKLUB VAN​ ​

DIE​ ​ UNIVERSITEIT​ ​ VAN STELLENBOSCH

(Soos​ ​ op​ ​ 15​ ​ Augustus​ ​ 2017)

1.​ ​ NAAM

1.1.  Die​ ​ Berg-​ ​ en​ ​ Toerklub​ ​ (BTK)​ ​ van​ ​ die​ ​ Universiteit​ ​ van​ ​ Stellenbosch.

2.​ ​ DOEL

2.1.  Om​ ​ bergklimuitstappies,​ ​ staptoere​ ​ en​ ​ kampe​ ​ te​ ​ organiseer​ ​ en​ ​ daardeur​ ​ liefde​ ​ vir
die​ ​ natuur​ ​ en​ ​ land​ ​ aan​ ​ te​ ​ wakker.

3.​ ​ LIDMAATSKAP

3.1.  Om​ ​ as​ ​ lid​ ​ van​ ​ die​ ​ klub​ ​ te​ ​ kwalifiseer​ ​ moet​ ​ aan​ ​ een​ ​ van​ ​ die​ ​ volgende​ ​ voldoen​ ​ word:

3.1.1.  Moet​ ​ studente​ ​ aan​ ​ die​ ​ U.S.​ ​ of​ ​ die​ ​ personeellede​ ​ en​ ​ hul​ ​ eggenotes​ ​ van​ ​ die
gemelde​ ​ inrigting​ ​ wees.
3.1.2.  In​ ​ uitsonderlike​ ​ gevalle​ ​ mag​ ​ die​ ​ uitvoerende​ ​ komitee​ ​ (dagbestuur),​ ​ na​ ​ ’n
gemotiveerde​ ​ skriftelike​ ​ aansoek,​ ​ besluit​ ​ om​ ​ enige​ ​ ander​ ​ persoon​ ​ as​ ​ lid​ ​ toe​ ​ te​ ​ laat.​ ​ Die
sulkes​ ​ sal​ ​ verplig​ ​ wees​ ​ om​ ​ ’n​ ​ vrywaringsvorm​ ​ te​ ​ teken​ ​ by​ ​ inskrywing​ ​ (sien​ ​ Bylaag​ ​ 1).

3.2.  Inskrywing​ ​ van​ ​ lede​ ​ geskied​ ​ jaarliks,​ ​ so​ ​ gou​ ​ as​ ​ moontlik​ ​ na​ ​ aanvang​ ​ van​ ​ die
akademiese​ ​ jaar​ ​ en​ ​ wel​ ​ by​ ​ verteenwoordigers​ ​ wat​ ​ deur​ ​ die​ ​ bestuur​ ​ aangestel​ ​ is.​ ​ Die​ ​ bestuur
besluit​ ​ jaarliks​ ​ op​ ​ ‘n​ ​ sluitingsdatum​ ​ vir​ ​ alle​ ​ inskrywings.

3.3. ​ ​Verandering​ ​ van​ ​ ledegeld​ ​ word​ ​ met​ ​ ‘n​ ​ twee​ ​ derde​ ​ meerderheid​ ​ op​ ​ ‘n
bestuursvergadering​ ​ aangebring.

3.4.  Die​ ​ bestuur​ ​ mag​ ​ die​ ​ lidmaatskap​ ​ van​ ​ ‘n​ ​ persoon​ ​ beëindig​ ​ wat​ ​ volgens​ ​ die​ ​ oordeel​ ​ van die​ ​ bestuur​ ​ die​ ​ goeie​ ​ naam​ ​ van​ ​ die​ ​ klub​ ​ of​ ​ die​ ​ Universiteit​ ​ benadeel​ ​ het.​ ​ So​ ​ ‘n​ persoon​ ​ sal die​ ​ reg​ ​ hê​ ​ om​ ​ sy/haar​ ​ saak​ ​ vooraf​ ​ aan​ ​ die​ ​ bestuur​ ​ te​ ​ stel.

4.​ ​ BESTUUR

4.1.  Die​ ​ bestuur​ ​ sal​ ​ hoogstens​ ​ bestaan​ ​ uit:

4.1.1
4.1.1.1.  Ere-president
4.1.1.2.  President
4.1.1.3.  Vise-President
4.1.1.4.  Voorsitter
4.1.1.5.  Ondervoorsitter
4.1.1.6.  Tesourier
4.1.1.7.  Kospa​ ​ (Manlik)​ ​ / ​ ​ Kosma​ ​ (Vroulik)
4.1.1.8.  Kosknaap​ ​ (Manlik)​ ​ / ​ ​ Kosdogter​ ​ (Vroulik)
4.1.1.9. Sketsskrywer
4.1.1.10.  Redakteur:​ ​ “Stap-Nou”
4.1.1.11.  Daguitstappie-leier:​ ​ Rustig​ ​ 1
4.1.1.12.  Daguitstappie-leier:​ ​ Rustig​ ​ 2
4.1.1.13.  Daguitstappie-leier:​ ​ Avontuur
4.1.1.14.  Lid​ ​ vir​ ​ Naweekuitstappies:​ ​ Leier​ ​ 1
4.1.1.15.  Lid​ ​ vir​ ​ Naweekuitstappies:​ ​ Leier​ ​ 2
4.1.1.16.  Lid​ ​ vir​ ​ Berghut
4.1.1.17.  Lid​ ​ vir​ ​ Stoor​ ​ en​ ​ Toerusting
4.1.1.18.  Lid​ ​ vir​ ​ Rotsklim
4.1.1.19.  Lid​ ​ vir​ ​ Bemarking
4.1.1.20.  Lid​ ​ vir​ ​ Rekenaar
4.1.1.21.​  Lid​ ​ vir​ ​ Administrasie​ ​ Tygerberg
4.1.2  Rotsklim​ ​ subkomitee
4.1.2.1 ​ ​ Rotsklim​ ​ sub-komitee​ ​ lid​ ​ vir​ ​ die​ ​ klimmuur
4.1.2.2 ​ ​ Rotsklim​ ​ sub-komitee​ ​ lid​ ​ vir​ ​ uitstappies
4.1.3
4.1.3.1​ ​ Lede​ ​ ingestem​ ​ vir​ ​ 4.1.1.18​ ​ asook​ ​ 4.1.2​ ​ moet​ ​ of​ ​ deur​ ​ die​ ​ vorige​ ​ rotsklim​ ​ lid​ ​ opgelei
word​ ​ en​ ​ deur​ ​ die​ ​ BTK​ ​ gestuur​ ​ word​ ​ vir​ ​ kursus​ ​ by​ ​ die​ ​ SA​ ​ “mountain​ ​ guides.”
4.1.3.2​ ​ Lede​ ​ wat​ ​ in​ ​ die​ ​ Rotsklim​ ​ subkomitee​ ​ ingestem​ ​ word​ ​ moet​ ​ ten​ ​ minste​ ​ ‘n​ ​ jaar​ ​ se
rotsklim​ ​ ervaring​ ​ hê,​ ​ of​ ​ moet​ ​ ‘n​ ​ hoë​ ​ vlak​ ​ van​ ​ toewyding​ ​ en​ ​ deelname​ ​ in​ ​ die​ ​ sport​ ​ toon
4.1.3.3​ ​ Lede​ ​ wat​ ​ ingestem​ ​ word​ ​ vir​ ​ rotsklim​ ​ sub-komitee​ ​ lid​ ​ vir​ ​ die​ ​ klimmuur​ ​ moet​ ​ ten​ ​ minste
‘n​ ​ jaar​ ​ se​ ​ klim​ ​ ervaring​ ​ hê.
4.1.3.4​ ​ Lede​ ​ wat​ ​ ingestem​ ​ word​ ​ vir​ ​ rotsklim​ ​ sub-komitee​ ​ lid​ ​ vir​ ​ uitstappies​ ​ moet​ ​ ten​ ​ minste
‘n​ ​ jaar​ ​ se​ ​ buitelug​ ​ klim​ ​ ervaring​ ​ hê.

4.2. ​ ​ Lede​ ​ van​ ​ die​ ​ bestuur​ ​ moet​ ​ bona-fide​ ​ studente​ ​ van​ ​ die​ ​ inrigtings​ ​ genoem​ ​ in​ ​ 3.1.1​ ​ wees,
met​ ​ uitsondering​ ​ van​ ​ die​ ​ ere-president,​ ​ president​ ​ en​ ​ vise-president​ ​ wat​ ​ verkieslik​ ​ oud​ ​ of
huidige​ ​ universiteitspersoneellede​ ​ moet​ ​ wees.

4.3. ​ ​ Die​ ​ voorsitter,​ ​ ondervoorsitter,​ ​ tesourier,​ ​ en​ ​ twee​ ​ bestuurslede​ ​ verkies​ ​ deur​ ​ die
bestuur,​ ​ vorm​ ​ die​ ​ uitvoerende​ ​ komitee​ ​ (dagbestuur)​ ​ en​ ​ is​ ​ verantwoordelik​ ​ vir​ ​ die
voorbereidende​ ​ werk​ ​ in​ ​ verband​ ​ met​ ​ die​ ​ aktiwiteite​ ​ van​ ​ die​ ​ klub​ ​ uitgesonder​ ​ daguitstappies
en​ ​ berghutkampe.

4.4. ​ ​ Die​ ​ bestuur​ ​ word​ ​ verkies​ ​ op​ ​ die​ ​ jaarvergadering​ ​ deur​ ​ die​ ​ lede​ ​ van​ ​ die​ ​ klub.

4.5. ​ ​ Verkiesingsprosedure:

4.5.1.  Skriftelike​ ​ nominasies​ ​ met​ ​ die​ ​ voorsteller​ ​ en​ ​ sekondant​ ​ se​ ​ handtekeninge​ ​ moet​ ​ by
die​ ​ ondervoorsitter​ ​ ingelewer​ ​ word,​ ​ soos​ ​ bepaal​ ​ by​ ​ die​ ​ dagbestuur
4.5.2.  Nominasies​ ​ vind​ ​ plaas​ ​ vir​ ​ spesifieke​ ​ portefeuljes.
4.5.3.  Die​ ​ name​ ​ van​ ​ die​ ​ genomineerdes​ ​ moet​ ​ vertoon​ ​ word​ ​ op​ ​ ‘n​ ​ prominente​ ​ plek​ ​ by​ ​ die
vergaderplek​ ​ vir​ ​ minstens​ ​ ‘n​ ​ kwartier​ ​ voor​ ​ die​ ​ bestuursverkiesing​ ​ plaasvind.
4.5.4.  Elke​ ​ genomineerde​ ​ word​ ​ ‘n​ ​ geleentheid​ ​ gegun​ ​ om​ ​ ‘n​ ​ kort​ ​ voorlegging​ ​ te​ ​ maak.
4.5.5.  Vrae​ ​ mag​ ​ uit​ ​ die​ ​ gehoor​ ​ aan​ ​ die​ ​ genomineerdes​ ​ gevra​ ​ word.​ ​ Die​ ​ proses​ ​ word
gefasiliteer​ ​ deur​ ​ die​ ​ stembuskomitee.​ ​ Die​ ​ stembuskomitee​ ​ het​ ​ die​ ​ mag​ ​ om​ ​ vrae​ ​ te​ ​ weier.
4.5.6.  Nadat​ ​ alle​ ​ voorleggings​ ​ en​ ​ vrae​ ​ voltooi​ ​ is,​ ​ stem​ ​ die​ ​ lede​ ​ teenwoordig​ ​ by​ ​ die
bestuursverkiesing​ ​ op​ ​ ‘n​ ​ voorafgedrukte​ ​ stembrief​ ​ vir​ ​ hul​ ​ keuse​ ​ per​ ​ bestuursposisie.
In​ ​ die​ ​ geval​ ​ waar​ ​ ‘n​ ​ genomineerde​ ​ die​ ​ meeste​ ​ stemme​ ​ het​ ​ vir​ ​ meer​ ​ as​ ​ een
4.5.7.
4.5.7.1.  Bestuursposisie,​ ​ word​ ​ hy​ ​ die​ ​ geleentheid​ ​ gegee​ ​ om​ ​ sy​ ​ voorkeurposisie​ ​ te​ ​ kies.
4.5.7.2.​ ​ Nadat​ ​ die​ ​ genomineerde​ ​ sy​ ​ keuse​ ​ uitgeoefen​ ​ het,​ ​ word​ ​ daar​ ​ vir​ ​ die​ ​ ander​ ​ posisie(s)
waarvoor​ ​ hy​ ​ ook​ ​ die​ ​ meeste​ ​ stemme​ ​ gewerf​ ​ het​ ​ oor​ ​ gestem.
4.5.7.3.​ ​ Indien​ ​ die​ ​ genomineerde​ ​ in​ ​ 4.5.7.1.​ ​ vir​ ​ een​ ​ van​ ​ die​ ​ posisies​ ​ in​ ​ 4.5.7.2.​ ​ wil​ ​ staan,​ ​ en
dus​ ​ meer​ ​ as​ ​ een​ ​ bestuursposisie​ ​ vul,​ ​ mag​ ​ hy​ ​ dit​ ​ bekend​ ​ maak​ ​ en​ ​ die​ ​ lede​ ​ mag​ ​ dit​ ​ oorweeg
by​ ​ die​ ​ herstemming.
4.5.7.4.​ ​ Voor​ ​ die​ ​ herstemming​ ​ in​ ​ 4.5.7.2.,​ ​ mag​ ​ die​ ​ stembuskomitee​ ​ verdere​ ​ vrae​ ​ aan​ ​ of
voorleggings​ ​ deur​ ​ die​ ​ genomineerdes​ ​ toelaat.
4.5.8.
4.5.8.1.​ ​ Die​ ​ stembuskomitee​ ​ bestaan​ ​ uit​ ​ minstens​ ​ een​ ​ lid,​ ​ en​ ​ word​ ​ deur​ ​ die​ ​ uitvoerende
komitee​ ​ (dagbestuur)​ ​ aangestel.
4.5.8.2.​ ​ Lede​ ​ van​ ​ die​ ​ stembuskomitee​ ​ het​ ​ gewone​ ​ stemregte.
4.5.8.3.​ ​ Die​ ​ stembuskomitee​ ​ sorg​ ​ dat​ ​ daar​ ​ voldoende​ ​ voorafgedrukte​ ​ stembriewe
beskikbaar​ ​ is,​ ​ tel​ ​ al​ ​ die​ ​ stemme,​ ​ kondig​ ​ die​ ​ nuwe​ ​ bestuurslede​ ​ af,​ ​ fasiliteer​ ​ die​ ​ voorleggings
deur​ ​ die​ ​ genomineerdes,​ ​ die​ ​ vrae​ ​ wat​ ​ aan​ ​ die​ ​ genomineerdes​ ​ gerig​ ​ word​ ​ uit​ ​ die​ ​ gehoor​ ​ en
hanteer​ ​ alle​ ​ ander​ ​ aktiwiteite​ ​ met​ ​ betrekking​ ​ tot​ ​ die​ ​ stemproses​ ​ by​ ​ die​ ​ algemene
jaarvergadering.

4.6. ​ ​ Die​ ​ dienstyd​ ​ van​ ​ die​ ​ bestuur​ ​ begin​ ​ met​ ​ die​ ​ aanvang​ ​ van​ ​ die​ ​ vierde​ ​ kwartaal​ ​ van​ ​ die
universiteit.

4.7. ​ ​ Enige​ ​ vakature​ ​ wat​ ​ in​ ​ die​ ​ loop​ ​ van​ ​ die​ ​ dienstyd​ ​ van​ ​ die​ ​ bestuur​ ​ mag​ ​ ontstaan​ ​ word
deur​ ​ die​ ​ bestuur​ ​ self​ ​ gevul​ ​ of​ ​ die​ ​ bestuur​ ​ kan​ ​ ’n​ ​ lid​ ​ ko-opteer​ ​ om​ ​ die​ ​ vakature​ ​ te​ ​ vul​ ​ vir​ ​ die
duur​ ​ van​ ​ die​ ​ bestuur​ ​ se​ ​ termyn.

4.7.1.
​ Indien​ ​ daar​ ​ nie​ ​ iemand​ ​ van​ ​ die​ ​ huidige​ ​ bestuur​ ​ die​ ​ vakature​ ​ vul​ ​ nie,​ ​ moet​ ​ die
volgende​ ​ proses​ ​ gevolg​ ​ word:
4.7.1.1.​ ​ Die​ ​ lede​ ​ moet​ ​ in​ ​ kennis​ ​ gestel​ ​ word​ ​ van​ ​ die​ ​ vakature.
4.7.1.2.​ ​ Daar​ ​ moet​ ​ ‘n​ ​ tydperk​ ​ van​ ​ ‘n​ ​ week​ ​ verloop​ ​ waar​ ​ die​ ​ lede​ ​ die​ ​ geleentheid​ ​ het​ ​ om
skriftelik​ ​ aansoek​ ​ te​ ​ doen​ ​ vir​ ​ die​ ​ posisie.
4.7.1.3​ ​ .Die​ ​ dagbestuur​ ​ moet​ ​ die​ ​ aansoeke​ ​ oorweeg​ ​ en​ ​ kan,​ ​ indien​ ​ nodig,​ ​ ‘n​ ​ lid​ ​ wat​ ​ aansoek
doen​ ​ versoek​ ​ om​ ​ vir​ ​ ‘n​ ​ onderhoud​ ​ te​ ​ kom.
4.7.1.4.​ ​ Die​ ​ dagbestuur​ ​ moet​ ​ ‘n​ ​ kortlys​ ​ van​ ​ die​ ​ kandidate​ ​ aan​ ​ die​ ​ bestuur​ ​ beskikbaar​ ​ maak
tesame​ ​ met​ ​ ‘n​ ​ tydperk​ ​ van​ ​ ‘n​ ​ dag​ ​ wat​ ​ die​ ​ bestuur​ ​ kommentaar​ ​ kan​ ​ lewer.
4.7.1.5.​ ​ Daarna​ ​ neem​ ​ die​ ​ dagbestuur​ ​ ‘n​ ​ besluit​ ​ met​ ​ finale​ ​ krag.
4.7.1.6.​ ​ Die​ ​ lede​ ​ moet​ ​ in​ ​ kennis​ ​ gestel​ ​ word​ ​ van​ ​ die​ ​ nuwe​ ​ bestuurslid.

4.8. ​ ​ Bestuursvergaderings​ ​ word​ ​ belê​ ​ na​ ​ goeddunke​ ​ van​ ​ die​ ​ voorsitter​ ​ of​ ​ op​ ​ versoek​ ​ van
twee​ ​ bestuurslede.

4.9. ​ ​ Twee​ ​ derdes​ ​ van​ ​ die​ ​ bestuurslede​ ​ vorm​ ​ ‘n​ ​ kworum​ ​ op​ ​ die​ ​ bestuursvergadering.

4.10.​ ​ Op​ ​ alle​ ​ vergaderings​ ​ van​ ​ die​ ​ bestuur​ ​ en​ ​ van​ ​ die​ ​ lede​ ​ het​ ​ die​ ​ Voorsitter​ ​ slegs​ ​ ‘n
beslissende​ ​ stem.

5.​ ​ LEDEVERGADERING

5.1. ​ ​ ‘n​ ​ Ledevergadering​ ​ kan​ ​ ter​ ​ enige​ ​ tyd​ ​ deur​ ​ die​ ​ bestuur​ ​ belê​ ​ word.

5.2.​ ​ Kennisgewings​ ​ van​ ​ ‘n​ ​ ledevergadering,​ ​ met​ ​ agenda,​ ​ moet​ ​ minstens​ ​ drie​ ​ (3)
universiteitsdae​ ​ voor​ ​ die​ ​ tyd​ ​ vir​ ​ lede​ ​ ge-epos​ ​ word.​ ​ In​ ​ gevalle​ ​ waar​ ​ ‘n​ ​ verandering​ ​ van
konstitusie​ ​ voorgestel​ ​ word,​ ​ moet​ ​ kennisgewings​ ​ minstens​ ​ vyf​ ​ (5)​ ​ universiteitsdae​ ​ voor​ ​ die
tyd​ ​ na​ ​ lede​ ​ ge-epos​ ​ word.

5.3. ​ ​ Die​ ​ jaarvergadering​ ​ van​ ​ lede​ ​ van​ ​ die​ ​ klub​ ​ vind​ ​ jaarliks​ ​ plaas​ ​ op​ ​ ‘n​ ​ datum​ ​ soos​ ​ deur​ ​ die
bestuur​ ​ bepaal.

5.4. ​ ​ Die​ ​ aantal​ ​ teenwoordige​ ​ lede​ ​ op​ ​ ‘n​ ​ ledevergadering​ ​ vorm​ ​ ‘n​ ​ kworum.

5.5. ​ ​ Vir​ ​ ‘n​ ​ verandering​ ​ van​ ​ konstitusie​ ​ word​ ​ ‘n​ ​ twee​ ​ derde​ ​ meerderheidstem​ ​ van​ ​ die
aanwesige​ ​ lede​ ​ vereis.

6.​ ​ TOERE,​ ​ UITSTAPPIES​ ​ EN​ ​ KAMPE

6.1. ​ ​ Kennisgewings​ ​ van​ ​ toere,​ ​ uitstappies​ ​ en​ ​ kampe​ ​ moet​ ​ per​ ​ e-pos​ ​ en​ ​ op​ ​ die​ ​ vernaamste
kennisgewingsborde​ ​ van​ ​ die​ ​ universiteit​ ​ verskyn.

6.2. ​ ​ Besonderhede​ ​ in​ ​ verband​ ​ met​ ​ sodanige​ ​ ekskursies​ ​ is​ ​ onderhewig​ ​ aan​ ​ wysigings​ ​ deur
die​ ​ bestuur​ ​ of​ ​ betrokke​ ​ leier.

6.3. ​ ​ Deelname:

6.3.1.
​ Enige​ ​ lid​ ​ is​ ​ geregtig​ ​ om​ ​ in​ ​ te​ ​ skryf​ ​ vir​ ​ ’n​ ​ aktiwiteit​ ​ van​ ​ die​ ​ klub​ ​ en​ ​ toegang​ ​ daartoe
sal​ ​ deur​ ​ 6.3.2​ ​ – ​ ​ 6.3.5​ ​ bepaal​ ​ word,​ ​ onderhewig​ ​ aan​ ​ 6.3.6.
6.3.2.  Nie-US-studente​ ​ wat​ ​ lede​ ​ is,​ ​ val​ ​ onder​ ​ dieselfde​ ​ kriteria​ ​ as​ ​ US-lede,​ ​ behalwe​ ​ dat,
waar​ ​ alles​ ​ anders​ ​ gelyk​ ​ is,​ ​ US-lede​ ​ voorkeur​ ​ kry.​ ​ US-studente​ ​ wat​ ​ nie​ ​ lede​ ​ is​ ​ nie​ ​ kry,​ ​ waar
alles​ ​ anders​ ​ gelyk​ ​ is,​ ​ ook​ ​ voorkeur​ ​ bo​ ​ nie-US-studente​ ​ wat​ ​ ook​ ​ nie​ ​ lede​ ​ is​ ​ nie.
6.3.3.  Vir​ ​ naweek-​ ​ en​ ​ daguitstappies​ ​ bepaal​ ​ die​ ​ volgorde​ ​ van​ ​ inskrywing​ ​ of​ ​ iemand​ ​ mag
saamgaan​ ​ op​ ​ ’n​ ​ uitstappie​ ​ of​ ​ nie.​ ​ Nie-lede​ ​ mag​ ​ eers​ ​ ’n​ ​ Universiteitsdag​ ​ later​ ​ as​ ​ lede​ ​ begin
inskryf​ ​ teen​ ​ ’n​ ​ prys​ ​ soos​ ​ deur​ ​ die​ ​ bestuur​ ​ vasgestel.
6.3.4.  By​ ​ alle​ ​ uitstappies​ ​ kan​ ​ enige​ ​ persoon​ ​ namens​ ​ iemand​ ​ anders​ ​ inskryf​ ​ op​ ​ die
voorwaarde​ ​ dat​ ​ daardie​ ​ persoon​ ​ net​ ​ vir​ ​ homself​ ​ en​ ​ een​ ​ ander​ ​ persoon​ ​ inskryf​ ​ en​ ​ dat
daardie​ ​ persoon​ ​ sy​ ​ eie​ ​ asook​ ​ die​ ​ ander​ ​ persoon​ ​ se​ ​ geld​ ​ by​ ​ inskrywing​ ​ kan​ ​ betaal.
6.3.5.  Vir​ ​ toere​ ​ word​ ​ die​ ​ dag​ ​ van​ ​ inskrywing​ ​ met​ ​ ’n​ ​ periode​ ​ van​ ​ inskrywing​ ​ vir​ ​ lede
vervang,​ ​ waar​ ​ die​ ​ toerlys​ ​ aan​ ​ die​ ​ einde​ ​ van​ ​ die​ ​ periode​ ​ bekendgemaak​ ​ word.​ ​ Die​ ​ toerlys
word​ ​ saamgestel​ ​ volgens​ ​ die​ ​ onderstaande​ ​ rangorde,​ ​ en​ ​ slegs​ ​ toere​ ​ of​ ​ uitstappies
meegemaak​ ​ gedurende​ ​ die​ ​ laaste​ ​ drie​ ​ kalenderjare​ ​ tel​ ​ (huidige​ ​ een​ ​ ingesluit).​ ​ Nie-lede​ ​ mag
na​ ​ die​ ​ periode​ ​ van​ ​ inskrywing​ ​ begin​ ​ inskryf.
6.3.5.1.​ ​ Bestuurslede
6.3.5.2.​ ​ Persone​ ​ met​ ​ die​ ​ meeste​ ​ aantal​ ​ toere
6.3.5.3.​ ​ Waar​ ​ toere​ ​ gelyk​ ​ is,​ ​ lede​ ​ met​ ​ die​ ​ meeste​ ​ dag-​ ​ en/of​ ​ naweekuitstappies
6.3.5.4.​ ​ Waar​ ​ geen​ ​ toere​ ​ gedoen​ ​ is​ ​ nie,​ ​ kry​ ​ iemand​ ​ plek​ ​ as​ ​ hy/sy​ ​ voorheen​ ​ plek​ ​ op​ ​ ’n​ ​ toer
geweier​ ​ is​ ​ in​ ​ die​ ​ betrokke​ ​ tydperk

6.3.5.4.1.  Wanneer​ ​ ‘n​ ​ lid​ ​ plek​ ​ kry​ ​ op​ ​ ‘n​ ​ toer​ ​ met​ ​ die​ ​ aanvanklike​ ​ bekendmaking​ ​ van​ ​ die
toergroep,​ ​ en​ ​ weens​ ​ ander​ ​ omstandigehede​ ​ nie​ ​ meer​ ​ die​ ​ toer​ ​ kan​ ​ meemaak​ ​ nie,​ ​ tel​ ​ dit​ ​ nie
as​ ​ ‘n​ ​ toer​ ​ geweier​ ​ nie.

6.3.5.5.​ ​ ‘n​ ​ Ou​ ​ toeris​ ​ kry​ ​ plek​ ​ op​ ​ ‘n​ ​ spesifieke​ ​ toer​ ​ indien​ ​ hy/sy​ ​ vir​ ​ die​ ​ vorige​ ​ toer​ ​ waarvoor
hy/sy​ ​ ingeskryf​ ​ het​ ​ geweier​ ​ is​ ​ in​ ​ die​ ​ betrokke​ ​ tydperk.

6.3.5.5.1.  Die​ ​ voorsiening​ ​ wat​ ​ in​ ​ 6.3.5.5​ ​ gemaak​ ​ word​ ​ mag​ ​ nie​ ​ meer​ ​ as​ ​ 20%​ ​ van​ ​ die
toergroep​ ​ uitmaak​ ​ met​ ​ die​ ​ aanvanklike​ ​ bekendmaking​ ​ van​ ​ die​ ​ toergroep​ ​ nie.

6.3.5.6.​  As​ ​ daar​ ​ andersins​ ​ geen​ ​ toere​ ​ gedoen​ ​ is​ ​ nie,​ ​ tel​ ​ slegs​ ​ die​ ​ persoon​ ​ se​ ​ hoeveelheid
dag-​ ​ en/of​ ​ naweekuitstappies.
6.3.5.7.​  Waar​ ​ die​ ​ dag-​ ​ en/of​ ​ naweekuitstappies​ ​ gelyk​ ​ is,​ ​ tel​ ​ die​ ​ volgorde​ ​ van​ ​ inskrywing.
6.3.5.8.​  20%​ ​ van​ ​ toerlede​ ​ moet​ ​ eerste​ ​ toeriste​ ​ wees.​ ​ In​ ​ die​ ​ geval​ ​ waar​ ​ daar​ ​ minder​ ​ as​ ​ 20%
eerste​ ​ toeris​ ​ inskrywings​ ​ vir​ ​ ‘n​ ​ toer​ ​ is​ ​ word​ ​ die​ ​ toer​ ​ gevul​ ​ met​ ​ ou​ ​ toeriste.
6.3.5.9.  20%​ ​ van​ ​ die​ ​ plekke​ ​ op​ ​ ‘n​ ​ toer/uitstappie​ ​ word​ ​ gereserveer​ ​ vir​ ​ Tygerberg​ ​ lede​ ​ in​ ​ die
geval​ ​ waar​ ​ daar​ ​ meer​ ​ as​ ​ 20%​ ​ inskrywings​ ​ van​ ​ Tygerberg​ ​ lede​ ​ is.
6.3.5.10.  Nie​ ​ meer​ ​ as​ ​ die​ ​ helfte​ ​ van​ ​ die​ ​ 20%​ ​ in​ ​ 6.3.5.9​ ​ mag​ ​ eerste​ ​ toeriste​ ​ wees​ ​ nie.
6.3.6.
​ Deelnemers​ ​ aan​ ​ ’n​ ​ aktiwiteit​ ​ van​ ​ die​ ​ klub​ ​ verbind​ ​ hulself​ ​ daartoe​ ​ om​ ​ te​ ​ dien​ ​ op​ ​ die
komitees​ ​ waarop​ ​ hulle​ ​ aangestel​ ​ word,​ ​ tot​ ​ samewerking​ ​ in​ ​ die​ ​ algemeen​ ​ en​ ​ om​ ​ hulle​ ​ neer​ ​ te
lê​ ​ by​ ​ die​ ​ reëlings​ ​ van​ ​ die​ ​ leier​ ​ of​ ​ bestuur.
6.3.7. Die​ ​ dagbestuur​ ​ het​ ​ die​ ​ reg​ ​ om​ ​ af​ ​ te​ ​ wyk​ ​ van​ ​ die​ ​ normale​ ​ inskryfstelsel​ ​ vir​ ​ die
volgende​ ​ redes:
6.3.7.1.​ ​ ’n​ ​ Balans​ ​ tussen​ ​ mans​ ​ en​ ​ dames​ ​ moet​ ​ op​ ​ toere​ ​ gehandhaaf​ ​ word,​ ​ met​ ​ diskresie
van​ ​ die​ ​ dagbestuur.
6.3.7.2.​ ​ ’n​ ​ Voldoende​ ​ aantal​ ​ ervare​ ​ of​ ​ goedgekeurde​ ​ persone,​ ​ soos​ ​ wat​ ​ die​ ​ dagbestuur​ ​ dit
nodig​ ​ ag​ ​ vir​ ​ die​ ​ werking​ ​ en​ ​ omstandighede​ ​ van​ ​ die​ ​ toer,​ ​ moet​ ​ saamgaan.
6.3.8.​ ​ Die​ ​ aantal​ ​ oud-BTKners​ ​ op​ ​ die​ ​ toer​ ​ mag​ ​ nie​ ​ meer​ ​ as​ ​ 5%​ ​ van​ ​ die​ ​ toergroep​ ​ uitmaak
nie​ ​ (onderhewig​ ​ aan​ ​ 6.3.7.1​ ​ en​ ​ 6.3.7.2​ ​ hierbo),​ ​ ​ ​ tensy​ ​ daar​ ​ minder​ ​ as​ ​ die​ ​ maksimum​ ​ aantal
inskrywings​ ​ ontvang​ ​ is.
6.3.9.​ ​ Die​ ​ dagbestuur​ ​ mag​ ​ die​ ​ inskrywing​ ​ van​ ​ ‘n​ ​ lid​ ​ weier:
6.3.9.1.
​ Indien​ ​ dit​ ​ blyk​ ​ dat​ ​ hy/sy​ ​ onwillig​ ​ is​ ​ om​ ​ hom/haar​ ​ by​ ​ die​ ​ besluite​ ​ van​ ​ die​ ​ bestuur
neer​ ​ te​ ​ lê​ ​ of​ ​ die​ ​ deelname​ ​ van​ ​ die​ ​ lid​ ​ nie​ ​ tot​ ​ voordeel​ ​ van​ ​ die​ ​ toergroep​ ​ sal​ ​ strek​ ​ nie.
6.3.9.2.​ ​ Indien​ ​ die​ ​ lid​ ​ ouer​ ​ as​ ​ 26​ ​ jaar​ ​ is.
6.3.10
6.3.10.1.​ ​ Onderhewig​ ​ aan​ ​ 6.3.10.1,​ ​ is​ ​ die​ ​ dagbestuur​ ​ in​ ​ staat​ ​ om​ ​ ‘n​ ​ persoon​ ​ plek​ ​ op​ ​ ‘n​ ​ toer
te​ ​ gee​ ​ wanneer​ ​ sy/haar​ ​ ouers​ ​ as​ ​ toerouers​ ​ dien.
6.3.10.2.​ ​ Die​ ​ voorsitter​ ​ moet​ ​ die​ ​ aard​ ​ van​ ​ die​ ​ betrokke​ ​ roete​ ​ in​ ​ ag​ ​ neem​ ​ voordat​ ​ die
begunstigde​ ​ in​ ​ 6.3.10.​ ​ ingesluit​ ​ kan​ ​ word,​ ​ om​ ​ te​ ​ verseker​ ​ dat​ ​ die​ ​ persoon​ ​ nie​ ​ tot​ ​ nadeel​ ​ van
die​ ​ toergroep​ ​ sal​ ​ wees​ ​ nie.
6.3.11.  Lede​ ​ wat​ ​ geld​ ​ terugeis​ ​ na​ ​ die​ ​ afloop​ ​ van​ ​ ‘n​ ​ toer​ ​ het​ ​ ‘n​ ​ tydperk​ ​ van​ ​ ‘n​ ​ maand​ ​ na
die​ ​ aanvang​ ​ van​ ​ die​ ​ volgende​ ​ akademiese​ ​ kwartaal​ ​ om​ ​ dit​ ​ te​ ​ doen.​ ​ Daarna​ ​ dra​ ​ die​ ​ bestuur
geen​ ​ verantwoordelikheid​ ​ tot​ ​ die​ ​ eis​ ​ nie.
6.3.12. Lede​ ​ mag​ ​ die​ ​ volle​ ​ bedrag​ ​ toergeld​ ​ terugeis​ ​ in​ ​ die​ ​ volgende​ ​ gevalle:
6.3.12.1.​ ​ Die​ ​ lid​ ​ van​ ​ die​ ​ toer​ ​ onttrek​ ​ voor​ ​ die​ ​ toerlys​ ​ bekend​ ​ gemaak​ ​ word.
6.3.12.2.​ ​ Die​ ​ lid​ ​ nie​ ​ plek​ ​ op​ ​ die​ ​ toer​ ​ gegee​ ​ word​ ​ nie.
6.3.12.3.​ ​ Die​ ​ lid​ ​ van​ ​ die​ ​ toer​ ​ onttrek​ ​ en​ ​ sy​ ​ plek​ ​ eintlik​ ​ opgeneem​ ​ is​ ​ deur​ ​ iemand​ ​ op​ ​ die
waglys.
6.3.13.​ ​ Lede​ ​ mag​ ​ 50%​ ​ van​ ​ die​ ​ volle​ ​ bedrag​ ​ toergeld​ ​ terugeis​ ​ in​ ​ die​ ​ volgende​ ​ gevalle:
6.3.13.1.​ ​ Die​ ​ lid​ ​ onttrek​ ​ van​ ​ die​ ​ toer​ ​ binne​ ​ ‘n​ ​ redelike​ ​ tydperk​ ​ voor​ ​ die​ ​ aanvang​ ​ van​ ​ die​ ​ toer,
met​ ​ voorkeur​ ​ gegee​ ​ aan​ ​ bepaling​ ​ 6.3.12.3.

6.3.13.1.1.​  ‘n​ ​ Redelike​ ​ tydperk​ ​ sal​ ​ bepaal​ ​ word​ ​ deur​ ​ die​ ​ dagbestuur​ ​ met​ ​ die​ ​ spesifieke
omstandighede​ ​ van​ ​ die​ ​ toer​ ​ en​ ​ die​ ​ toerlid​ ​ in​ ​ ag​ ​ geneem.

6.3.13.2.​ ​ Die​ ​ lid​ ​ onttrek​ ​ van​ ​ die​ ​ toer​ ​ weens​ ​ siekte,​ ​ met​ ​ ‘n​ ​ geldige​ ​ doktersertifikaat​ ​ wat​ ​ vereis
dat​ ​ die​ ​ lid​ ​ nie​ ​ mag​ ​ deelneem​ ​ aan​ ​ die​ ​ toer​ ​ nie.

6.4.  Onderhewig​ ​ aan​ ​ bepaling​ ​ 6.8​ ​ hieronder,​ ​ neem​ ​ die​ ​ voorsitter,​ ​ president​ ​ en​ ​ so​ ​ ver​ ​ nodig
die​ ​ orige​ ​ aanwesige​ ​ bestuurslede,​ ​ die​ ​ leiding​ ​ op​ ​ ekskursies​ ​ van​ ​ die​ ​ klub,​ ​ uitgesonderdaguitstappies,​ ​ naweekuitstappies​ ​ en​ ​ berghutkampe.​ ​ By​ ​ afwesigheid​ ​ van​ ​ die​ ​ voorsitter,​ ​ stel
die​ ​ dagbestuur​ ​ kanidate​ ​ voor​ ​ om​ ​ as​ ​ leier​ ​ op​ ​ te​ ​ tree​ ​ en​ ​ die​ ​ bestuur​ ​ besluit​ ​ as​ ​ as​ ​ ‘n​ ​ geheel
watter​ ​ kanidaat​ ​ die​ ​ posisie​ ​ sal​ ​ vul.

6.5.  Onderhewig​ ​ aan​ ​ bepaling​ ​ 6.8​ ​ hieronder,​ ​ tree​ ​ die​ ​ daguitstappie-leier​ ​ of​ ​ persoon​ ​ deur
hom​ ​ aangestel​ ​ in​ ​ oorleg​ ​ met​ ​ die​ ​ uitvoerende​ ​ komitee,​ ​ as​ ​ leier​ ​ by​ ​ daguitstappies​ ​ op.

6.6.  Onderhewig​ ​ aan​ ​ bepaling​ ​ 6.8​ ​ hieronder,​ ​ tree​ ​ die​ ​ lid​ ​ vir​ ​ naweekuitstappies​ ​ of​ ​ persoon
deur​ ​ hom​ ​ aangestel​ ​ in​ ​ oorleg​ ​ met​ ​ die​ ​ uitvoerende​ ​ komitee,​ ​ as​ ​ leier​ ​ by​ ​ wandelpad-roetes​ ​ op.

6.7.  Onderhewig​ ​ aan​ ​ bepaling​ ​ 6.8​ ​ hieronder,​ ​ tree​ ​ die​ ​ lid​ ​ vir​ ​ berghut​ ​ of​ ​ persoon​ ​ deur​ ​ hom
aangestel​ ​ in​ ​ oorleg​ ​ met​ ​ die​ ​ uitvoerende​ ​ komitee,​ ​ as​ ​ leier​ ​ by​ ​ berghutkampe​ ​ op.

6.8.  Die​ ​ president​ ​ het​ ​ die​ ​ reg​ ​ om​ ​ op​ ​ ekskursies​ ​ die​ ​ leiding​ ​ oor​ ​ te​ ​ neem​ ​ wanneer​ ​ hy​ ​ dit
noodsaaklik​ ​ ag,​ ​ met​ ​ latere​ ​ verantwoording​ ​ aan​ ​ die​ ​ bestuur.​ ​ Die​ ​ vise-president​ ​ tree​ ​ op​ ​ as
president​ ​ by​ ​ laasgenoemde​ ​ se​ ​ afwesigheid.

6.9.  Die​ ​ bestuur​ ​ stel​ ​ vir​ ​ elke​ ​ toer,​ ​ sover​ ​ moontlik,​ ​ ‘n​ ​ chaperone​ ​ en​ ​ toervader​ ​ aan.​ ​ Die
toervader​ ​ moet​ ​ verkieslik​ ​ die​ ​ president​ ​ of​ ​ die​ ​ vise-president​ ​ wees.​ ​ Indien​ ​ nie​ ​ een​ ​ van​ ​ hulle
beskikbaar​ ​ is​ ​ nie​ ​ moet​ ​ dit​ ​ ’n​ ​ bekwame​ ​ leier​ ​ bekend​ ​ met​ ​ die​ ​ werking​ ​ van​ ​ die​ ​ BTK​ ​ wees.​ ​ Die
toerouers​ ​ word​ ​ deur​ ​ die​ ​ uitvoerende​ ​ komitee​ ​ aangestel.

6.10.  Die​ ​ toerleier​ ​ kry​ ​ 50%​ ​ afslag​ ​ op​ ​ toere​ ​ en​ ​ 100%​ ​ afslag​ ​ op​ ​ die​ ​ Gala.

6.11.  Die​ ​ kospa/kosma​ ​ kry​ ​ 100%​ ​ afslag​ ​ op​ ​ die​ ​ Gala.

6.12.  Die​ ​ toerouers​ ​ kry​ ​ 25%​ ​ afslag​ ​ op​ ​ alle​ ​ toere.

6.13.  Die​ ​ dagbestuur​ ​ hou​ ​ die​ ​ reg​ ​ voor​ ​ om​ ​ in​ ​ totaal​ ​ ’n​ ​ verdere​ ​ 50%​ ​ afslag​ ​ vir
enige​ ​ ander​ ​ persoon/persone​ ​ vir​ ​ enige​ ​ toer​ ​ toe​ ​ te​ ​ staan​ ​ volgens​ ​ hul​ ​ goeddunke​ ​ indien
hierdie​ ​ persoon​ ​ ’n​ ​ sleutel​ ​ rol​ ​ op​ ​ die​ ​ toer​ ​ vervul​ ​ en​ ​ dit​ ​ voorkom​ ​ dat​ ​ die​ ​ persoon/persone​ ​ nie
sonder​ ​ die​ ​ afslag​ ​ sal​ ​ kom​ ​ toer​ ​ nie​ ​ of​ ​ as​ ​ hulle​ ​ erg​ ​ benadeel​ ​ sal​ ​ wees​ ​ indien​ ​ hul​ ​ die​ ​ volle
toerprys​ ​ sal​ ​ moet​ ​ betaal.

6.13.1.​ ​ Dit​ ​ word​ ​ nie​ ​ outomaties​ ​ geag​ ​ ‘n​ ​ bestuurslid​ ​ ‘n​ ​ sleutelrol​ ​ op​ ​ ‘n​ ​ toer​ ​ vervul​ ​ nie​ ​ deur​ ​ net
die​ ​ feit​ ​ dat​ ​ hulle​ ​ op​ ​ die​ ​ bestuur​ ​ dien​ ​ nie.

6.​14 .​ ​ Indien​ ​ die​ ​ toer/uitstappie​ ​ ge-subsideer​ ​ word,​ ​ tel​ ​ die​ ​ subsidie​ ​ slegs​ ​ vir​ ​ lede.

7.​ ​ FINANSIES

7.1. ​ ​ Die​ ​ tesourier​ ​ hanteer​ ​ die​ ​ finansies​ ​ van​ ​ die​ ​ klub​ ​ in​ ​ ooreenstemming​ ​ met​ ​ die​ ​ finansiële
riglyne​ ​ soos​ ​ neergelê.

7.2. ​ ​ Die​ ​ finansies​ ​ van​ ​ die​ ​ klub​ ​ word​ ​ bestuur​ ​ deur​ ​ die​ ​ tesourier​ ​ volgens​ ​ die​ ​ riglyne​ ​ wat​ ​ deur
die​ ​ administrasie​ ​ van​ ​ die​ ​ Universiteit​ ​ van​ ​ Stellenbosch​ ​ neergelê​ ​ is​ ​ en​ ​ aan​ ​ die​ ​ bestuur
voorgelê​ ​ is​ ​ vir​ ​ goedkeuring.

7.3. ​ ​ Die​ ​ administrasie​ ​ van​ ​ die​ ​ Universiteit​ ​ van​ ​ Stellenbosch​ ​ stel​ ​ jaarliks​ ​ ‘n​ ​ ouditeur​ ​ aan​ ​ om
die​ ​ finansies​ ​ van​ ​ die​ ​ klub​ ​ te​ ​ kontroleer.

8.​ ​ ALGEMEEN

8.1. ​ ​ In​ ​ geval​ ​ van​ ​ twyfel​ ​ aangaande​ ​ die​ ​ betekenis​ ​ of​ ​ interpretasie​ ​ van​ ​ enige​ ​ bepaling​ ​ van
hierdie​ ​ konstitusie​ ​ of​ ​ van​ ​ enige​ ​ huishoudelike​ ​ reëls,​ ​ sal​ ​ die​ ​ bestuur​ ​ as​ ​ finale​ ​ arbiter​ ​ optree  en​ ​ sy​ ​ beslissing​ ​ sal​ ​ bindend​ ​ wees​ ​ op​ ​ alle​ ​ lede.

8.2​ ​ In​ ​ geval​ ​ van​ ​ twyfel​ ​ aangaande​ ​ die​ ​ betekenis​ ​ of​ ​ interpretasie​ ​ van​ ​ enige​ ​ bepaling​ ​ as
gevolg​ ​ van​ ​ taalverskille​ ​ tussen​ ​ die​ ​ Afrikaanse​ ​ en​ ​ Engelse​ ​ konstitusie,​ ​ sal​ ​ die​ ​ Afrikaanse
konstitusie​ ​ bindend​ ​ wees.