Support Services

IZiko leeLwimi yihabhu yesakhono sokusebenzisa iilwimi eziliqela edlamkileyo nelungiselelwe abafundi, abasebenzi nabaxumi abakhangela uncedo ngezeelwimi nezonxibelelwano, Sisebenzisana nawe ngokubambisana kwindlela yakho yezeelwimi. Iziko lethu likhaya kwiingcali kwezokufunda nokufundisa iilwimi, isakhono sokubhala nokufunda nonxibelelwano oluprofeshinali, uguqulo-lwimi, ukuhlelwa kweekopi, utoliko nonxibelelwano lwasemsebenzini. Ndwendwela iwebsite yethu, silandele kuFacebook, ku-Instagram nakuLinkedIn, okanye usibhalele kule dilesi taalsentrum@sun.ac.za.

x

x

x

x

x

x

x

x

empty

empty tag

Kutheni le nto le Yunivesithi ineziko leelwimi?

Umsebenzi weZiko leeLwimi kukunikezela ngenkxaso yezeelwimi kubafundi nabaxumi bethu, nokuphakamisa isakhono sokusebenzisa iilwimi eziliqela. Oku sikwenza ngeendlela ezahluka-hlukaneyo, ukususela ekunikezeleni ngezifundo zeelwimi nonxibelelwano neemodyuli zesakhono sokufunda nokubhala ngokwezemfundo, ukuya ekuqhubeni iLebhu yokuBhala nalapho unako ukufumana amacebo okubhala asimahla nenkxaso, neLebhu yokuBhala nalapho unokuthi ufunde ukufunda ngokungcono nangokukhawulezisa. Senza kananjalo ukuba lufumaneke utoliko egumbini lokufundela, neenkonzo zokuhlela noguqulo-lwimi. Ngeli lixa lobhubhane, uninzi lwezi nkonzo luyafumaneka kwi-intanethi ukuba ukudibana ubuso ngobuso akukhuthazwa okanye akunako ukwenzeka.

Yintoni enokubangela ukuba nabani na afune ukuba nesakhono sokusebenzisa iilwimi eziliqela?

Ukuba nesakhono sokusebenzisa iilwimi eziliqela – okuthetha ukuthi, ukuba nako ukuthetha nokuqonda iilwimi ezingaphezu kwezimbini – kuza kukuvulela iminyango emitsha. Abantu abanesakhono sokusebenzisa iilwimi eziliqela bavamise ukwenza ngcono ekuhloleni oko kubangqongileyo nokufumanisa ingcaciso elahlekisayo. Kananjalo bakwavamise ukuthatha izigqibo eziqiqileyo, banezakhono ezingcono zokusombulula iingxaki, bakwazi ngcono ukwenza imisebenzi eliqela ngaxesha linye, bazifunda ngokukhawuleza izakhono ezitsha, banxibelelana ngokusebenzayo kwaye babhala ngokungcono. Eneneni isakhono sokusebenzisa iilwimi eziliqela singamandla! Sikwa lolunye lweempawu le Yunivesithi engathanda ukuba ube nazo xa kufika ixesha lokuba uthweswe isidanga.

Ingaba eli Ziko leeLwimi lisixhasa njani isakhono sokusebenzisa iilwimi eziliqela?

Eli Ziko leeLwimi linikezela ngezifundo zeelwimi ezifutshane eziliqela. Ungafunda ukuthetha isiXhosa okanye isi-Afrikansi esisisiseko kunye nathi, wonwabe kakhulu kuloo nkqubo leyo, ude uxhaswe nangezimali zokuba wenze oko ukuba unethamsanqa. Jonga iHabhu yethu yokuFunda iiLwimi, nenikezela ngeendlela ezingobuchule zokufunda ulwimi olutsha. Unako kananjalo ukuba uphucule isiNgesi sakho sezeMfundo kunye nathi. Ukongeza, sinikezela ngeemodyuli zesakhono sokufunda nokubhala ngokwezemfundo nonxibelelwano oluprofeshinali kwezinye iifakhalthi, nezinokukunceda ukuba uthethe ‘isiyunivesithi’ zize zikulungiselele ukuba unxibelelane ngendlela yobuprofeshinali. Ukuba ungathanda ukwenza idigri kwiilwimi, kuya kufuneka ukuba uhlole iinkqubo ze-BA kwiFakhalthi yezoBugcisa.

Andikwazi ukuthetha ‘isiyunivesithi’. Ingaba ningandinceda ngaloo nto?

Isakhono sokubhala nokufunda iitekisi zezemfundo nokubamba iincoko ezimalunga nazo yinto eza ngendalo. Kufana kakhulu nokufunda ulwimi olutsha – ulwimi ekungenzeka ukuba awuzange walusebenzisa ngaphambili. Kweli Ziko leeLwimi, sinikezela ngeemodyuli zesakhono sokufunda nokubhala ngokwezemfundo nonxibelelwano oluprofeshinali ezineekhredithi ukuze sikuxhase ekubeni ufunde uze usebenzise olu lwimi lutsha – ukuze ufunde ukuthetha ‘isiyunivesithi’ nokuze ulungiselelwe ukuba unxibelelane ngendlela yobuprofeshinali. Sisebenzisana kunye neefakhalthi ukuze sikuxhase ngelixa usakha ulwazi lwakho nangelixa ufunda indlela yokufunda.

Ingaba ningandinceda ngokubhala kwam ngokwezemfundo?

Ngokuqinisekileyo ILebhu yethu yokuBhala yindawo ekhuselekileyo nalapho unokuqhagamshelana nomcebisi wokubhala malunga nokubhala kwakho ngokwezemfundo. Ungasityelela kaninzi kangangoko ufuna, kwaye inkonzo yethu isimahla. Sikwanikezela ngeemodyuli zesakhono sokufunda nokubhala ngokwezemfundo nonxibelelwano oluprofeshinali kwiifakhalthi ezininzi, nezinokukunceda kabanzi ekubeni ufunde ukuthetha ‘isiyunivesithi’ zize zikulungiselele ukuba unxibelelane ngendlela yobuprofeshinali.

Ingaba ningandinceda ngokufunda kwam ngokwezemfundo?

Ewe. ILebhu yethu yokuBhala inikezela ngeendlela ezininzi zokuphucula izakhono zakho zokufunda, ukususela kwiiwekhshophu ezimfutshane kusetyenziswa u- ReadTheory, nobonelela ngemisebenzi yange-intanethi yokuzilolongela ukuqonda ukufunda kubafundi bawo onke amanqanaba. Sikwasebenzisana kunye nezinye iifakhalthi ukuze inkonzo yethu iqukwe kwezinye izifundo. Ezinye zezi nkonzo nazo zisimahla.

Ingaba ndinako ukuzikhethela ukuba ndifunde ngesi-Afrikansi okanye ndifunde ngesiNgesi?

YesKuya kudingeka ukuba ukhangele kwifakhalthi leyo ungathanda ukufunda kuyo ukuze ufumanise ukuba sime kanjani language plan looks like, because that determines the languages in which subjects are offered. You could also make use of yotoliko in class if that is available. We do offer ngeemodyuli zesakhono sokufunda nokubhala ngokwezemfundo nonxibelelwano oluprofeshinali in Afrikaans and English to help you transfer the skills you may be more comfortable with in one of those languages to your other subjects.

Ithini into yotoliko lwasegumbini lokufundela?

Sibonelela ngendlela onokuzikhethela yona yotoliko olwenziwa ngelixa isithethi sithetha – oku kuxa umntu ebonelela ngenguqulelo ethethwa ngomlomo okanye ngezandla yoko kuthethwa ngomnye umntu ngelixa umntu lowo ethetha – egumbini lokufundela. Isicwangciso seelwimi sefakhalthi yakho siso esiya kumisela ukuba utoliko lwasegumbini lokufundela luyinto onokuyikhetha kusini na. Sitolikela kwisi-Afrikansi, kwisiNgesi, kwisiXhosa nakuLwimi lokuthetha ngeZandla loMzantsi Afrika – ubuso ngobuso okanye kwi-intanethi, ngokuxhomekeke kwimeko.

Yintoni eyenye enibonelela ngayo?

Sibonelela ngezifundo ezifutshane zezonxibelelwano kubantu abasebenzayo nabantu abafuna ukuphucula izakhono zabo, ngoko ke akukho mfuneko yokuba ube ngumfundi waseYunivesithi ukuze ubhalise kwezo zifundo. Kha ujonge oko ibonelela ngako iLebhu yethu yezoNxibelelwano – ungafunda ukwenza iiprezenteyishini ezihlab’umxhelo, ufunde ukunxibelelana ngempumelelo e-ofisini okanye ude uqinise nezakhono zakho zokuthengisa kwi-intanethi. Sikwaonelela nangesifundo se-TEFL, esiphambili, ukuba ungathanda ukufumana isiqinisekiso sokuqalisa ukufundisa isiNgesi njengolwimi lwangaphandle, kwaye ungenza isifundo solungiselelo lwe-IELTS kunye nathi ukuba udinga ukubhala olo viwo ukuze ubonakalise ubuchule bakho kulwimi lwesiNgesi.

IsiXhosa