Ulwamkelo lweVC:

Prof Wim de Villiers

Namkelekile, Maties zexesha elizayo!

Kulo nyaka uphelileyo imithetho ye-COVID-19 inyanzelise uSuku lwethu lonyaka oluVulelwe ukuNdwendwela kwi-intanethi, kwaye abo abaza kuba ngabafundi abakwazanga ukuzibonela ngamehlo abo ikhampasi yethu entle yaseStellenbosch. Kodwa sasungula isayithi yoSuku lwethu lokuqala oluVulekileyo lwe-intanethi kwaye safikelela kumawaka abantu abavela kwihlabathi liphela.

Ngoko ke, kulo nyaka siyalwenza kwakhona!

Le webhusayithi yoSuku oluVulekileyo ikunika ithuba lokubona ukuba imalunga nantoni na iYunivesithi yaseStellenbosch. Ungathatha “ukhenketho” olubonakalayo kwaye uphonononge ukuba yintoni enikezelwa ziifakhalthi zethu.

Ukukhetha ikhono lomsebenzi emva kokuphuma esikolweni kunokuba nzima kakhulu, kwaye ndiqinisekile ukuba uziva uxhalabile, kodwa ndiyathemba ukuba okufumana apha kuya kuguqula ezo mvakalelo zibe yimincili.

Kuba ukufunda kwiYunivesithi yaseStellenbosch ngokwenene ngamava achulumancisayo. Isidanga esivela kwiziko lethu sifunwa kakhulu kwaye abafundi bethu abaphumeleleyo benza impembelelo naphi na apho baya khona kwihlabathi.

Kukwakho nesizathu sokuba abantu abaninzi bathi iminyaka yabo yaseyunivesithi yaseStellenbosch yayiyeyona mihle ebomini babo.

forward together,
sonke siya phambili,
saam vorentoe

Khumbula ukuba sikwi-1% ephezulu yeeyunivesithi kwihlabathi liphela. Sibandakanya, kwaye samkela abafundi abavela kuzo zonke iinkalo zobomi. Senza uphando olukwinqanaba eliphezulu, sisebenzisana nezinye iiyunivesithi kunye namaziko avela kwihlabathi liphela kwiiprojekthi ezinomdla, siyayila kwaye kwinkqubo siguqula ubomi babafundi bethu bubengcono.

Silindele ukuva kuwe. Kwaye sinochulumanco ukukwamkela kwikhampasi yethu kulo nyaka uzayo xa usuka kwiMatie yeXesha elizayo usiya kwiMatie epheleleyo!

Prof Wim de Villiers
U-Rector noSekela Tshansela

IsiXhosa