Responsa Meridiana

Geskiedenis en Algemene Inligting

Responsa Meridiana is ‘n studenteregstydskrif wat jaarliks uitgegee word o.l.v. die regsfakulteite van Stellenbosch Universiteit en die  Universiteit van Kaapstad.

Die hoofdoel van hierdie publikasie is om aan voorgraadse regstudente die geleentheid te bied om artikels te publiseer sonder die strenge vereistes wat uiteengesit word deur kontemporêre publikasies.

‘n Verdere doel is om terselfdertyd hul artikels aan plaaslike en internasionale regsgeleerdes bekend te stel. Dit beteken nie die gehalte van artikels wat in Responsa Meridiana opgeneem word is sub-standaard nie! Inteendeel, Responsa is ‘n spogtydskrif wat ditself op sy uitsonderlike standaard roem, met artikels wat deur menige regters in hofuitsprake aangehaal word. Intekenaars van hierdie spogjoernaal sluit in regters, advokate, prokureurs, lektore en studente. Die tydskrif bevind hom ook in al die wêreld se groot universiteitsbiblioteke.

History and General Information

Responsa Meridiana is the legal journal published under the auspices of the Faculties of Law of Stellenbosch University and the University of Cape Town.

The primary objective of the journal is to provide undergraduate students with the opportunity to publish legal articles, providing them with an international readership, without the stringent submission requirements set by contemporary publications.

This however does not mean that the articles published by Responsa Meridiana are sub-standard articles, on the contrary Responsa Meridiana prides itself with being a journal of exceptional standard, with articles being used in countless court decisions. Subscribers to the journal include judges, advocates, attorneys, lecturers and students. The journal is housed in all of the world’s major universities.

Redaksie

Die publikasie word geheel en al deur studente bestuur – dit sluit in die administrasieproses asook die keuring van artikels. Die redaksies van beide die Stellenbosch Universiteit en die Universteit van Kaapstad bestaan uit vyf lede elk. Elk van die twee universiteite stel ‘n redakteur aan wat dan om sy/haar beurt ‘n redaksie saamstel b.w.v. aansoeke wat ontvang word

Editorial Committee

The publication is entirely run by students – from the administration process to the selection of essays for publication. The editorial board of law students has five members from University of Cape Town and of Stellenbosch University. Each of the two universities appoints editor who in turn appoints editorial members from the applications received.

Voorleggings en Inskrywings

Responsa Meridiana word jaarliks gepubliseer en verskyn gewoonlik in Desember. Die sluitingsdatum vir artikels is 20 Augustus. Artikels mag nie langer as 7000 woorde wees nie, voetnotas uitgesluit. Hierdie vereiste word streng gehandhaaf. Artikels kan per e-pos aan responsa@sun.ac.za gestuur word. MS Word formaat word voorgeskryf vir alle artikels.

Submissions and Subscriptions

Responsa Meridiana is published annually and appears in December. The closing date for submissions is the 20 August. Articles may not exceed 7000 words, excluding footnotes. This requirement will be strictly enforced. Submissions may be submitted via e-mail to responsa@sun.ac.za. MS Word Format is preferred for all submissions.

Redigeringsgids

Alle artikels moet aan die voorskrifte van die Stellenbosch Regstydskrif riglyne vir outeurs voldoen.

Style Guide

All submissions must comply with the style requirements of the Stellenbosch Law Review.

Inligting mbt artikels

Afrikaanse artikels word verwelkom solank dit vergesel is met ‘n Engelse opsomming nie langer as 500 woorde nie. Let daarop dat artikels van Stellenbosch Universiteit verwelkom word.

Submission Information

Afrikaans articles are welcomed, provided they are accompanied by an English summary of the article, not exceeding 500 words in length.

Inligting mbt inskrywings

Adresseer inskrywings aan enige van die volgende adresse:

Responsa Meridiana
Fakulteit Regsgeleerdheid 
Stellenbosch Universiteit
Privaatsak X1
Matieland 7601
of
Responsa Meridiana
Faculty of Law
University of Cape Town
Private Bag 7701
Rondebosch
 
Vrae kan gerig word aan responsa@sun.ac.za of +27 021 808 3194

Subscription information

Address requests for subscriptions to either of the following addresses:

Responsa Meridiana
Faculty of Law
Stellenbosch University
Private Bag X1
Matieland 7601
or
Responsa Meridiana
Faculty of Law
University of Cape Town
Private Bag 7701
Rondebosch

Queries can be addressed to: responsa@sun.ac.za or +27 021 8083194

Fakulteitsadviseur

Dr. Zsa-Zsa Boggenpoel
E-pos:  zsazsa@sun.ac.za

Faculty Advisor

Dr. Zsa-Zsa Boggenpoel
E-mail:  zsazsa@sun.ac.za