Voornemende Studente | Prospective Students

SU Open Day | US Opedag 2021

Hoekom Regsgeleerdheid?

‘n Graad in Regsgeleerdheid bied ‘n ideale basis vir menige loopbaanrigtings en mag die deure tot ‘n loopbaan in die Regsprofessie, Besigheidsbestuur, Politiek, Menslike Hulpbronne, Versekering, die Bankwese, Nie-regeringsinstansies, Handel & Nywerheid of in die Regering oopmaak.

Die LLB graad is ‘n voorvereiste vir enigiemand wat as ‘n prokureur of advokaat in Suid-Afrika wil praktiseer.  Aanstellings van regters veronderstel ook in die reël ‘n LLB graad.

Verskeie roetes om die LLB graad te verkry:

 • LLB (4 jaar voorgraads)
 • BRekLLB (5 jarige voorgraadse graad)
 • BA (Regsgeleerdheid) (3 jarige voorgraadse graad) gevolg deur die 2 jarige  LLB.
 • BCom (Regsgeleerdheid) (3 jarige voorgraadse graad) gevolg deur die 2 jarige LLB
 • LLB (3 jaar) (as ‘n tweede graad) – Volgende inname in 2023 [geen inname in 2022 nie]
Why Law?

A law degree offers the ideal basis for numerous careers and may provide a gateway for a career in the Legal Profession, Business Management, Banking, Insurance, Politics, Human Resources, Non-Governmental Organisations, Trade & Industry or Government.

The LLB degree is a prerequisite for anyone wanting to practice as an attorney or advocate in South Africa.  Appointment as a judge ordinarily also presupposes an LLB degree.

Different routes to obtain the LLB degree:

 • LLB (4 year undergraduate degree)
 • BAccLLB (5 year undergraduate degree)
 • BA (Law) (3 year undergraduate degree) followed by 2 year  LLB.
 • BCom (Law) (3 year undergraduate degree) followed by 2 year LLB.
 • LLB (3 year) (as second degree) – Next intake in 2023 [no intake in 2022]
Hoekom Stellenbosch?

Stellenbosch Universiteit is een van die oudste universiteite in Suid-Afrika  en vind sy oorsprong in die Stellenbossche Gymnasium, wat in 1866 geopen is.

Stellenbosch Universiteit is een van die top navorsingsuniversiteite in Suid-Afrika.

Eerstejaarstudente word deur mentors, tutors en inisiatiewe soos die Eerstejaarsakademie ondersteun om hul kanse op sukses te verbeter.  Boonop bied die Fakulteit Regsgeleerdheid ‘n toegewyde span eerstejaarsdosente en ‘n studentesteun koördineerder wat bystand sal bied om die oorgang tussen skool en universiteit te vergemaklik.

Why Stellenbosch?

Stellenbosch University is one of the oldest universities in South Africa tracing its origins back to the opening of the Stellenbosch Gymnasium  in 1866.

Stellenbosch University is one of the leading research universities in South Africa.

First-year students are supported by mentors, tutors and initiatives such as the First-year Academy to improve their chances of success.  In addition to this, the Faculty of Law has a team of dedicated first-year lecturers and a student support coordinator who will assist in bridging the gap between school and university.

Voorgraadse studie

Voornemende voorgraadse studente kan aansoek doen vir toelating tot die LLB (4 jaar), BRekLLB, BA (Regsgeleerdheid) of BCom (Regsgeleerdheid) grade.

Die LLB graad word deur die Fakulteit Regsgeleerdheid aangebied en die  BRekLLB, BCom (Regsgeleerdheid) en BA (Regsgeleerdheid) word in samewerking met die Fakulteite Ekonomiese en Bestuurswetenskappe en Fakulteit Lettere en Sosiale Wetenskappe aangebied.

Opwindende moontlikhede

Gedurende die finale jaar van die LLB of die voorfinale jaar van die BRekLLB graad kan studente die Praktiese Regsopleiding module volg. Die module stel studente in staat om nie net by die Regshulpkliniek te werk en aan die gemeenskap terug te gee nie, maar ook praktiese vaardighede aan te leer.

Studente wat akademies sterk is, kan in hulle finale jaar van die LLB graad aansoek doen om aan die uitruilprogram deel te neem.  Hierdie program laat studente toe om die finale 6 maande van hul graad by ‘n internasionale universiteit te voltooi.

Undergraduate studies

Prospective undergraduate students can apply for admission to the LLB (4 year), BAccLLB, BA (Law) or BCom (Law) degrees.

The LLB degree is offered by the Faculty of Law and the BAccLLB, BCom (Law) and BA (Law) degrees are offered in conjunction with the Faculties of Economic and Managements Sciences and Arts and Social Sciences.

Exciting opportunities

Final year LLB and pre-final year BAccLLB students may enrol for Practical Legal Training, which module enables students to work at the Legal Aid Clinic to give back to the community whilst acquiring practical skills.

Academically strong final year LLB students may also apply for selection to participate in the exchange programme.  The programme allows students to complete their final 6 months of the degree at an international partner university.

 

Nagraadse studie

Die Fakulteit bied programme vir studente wat reeds ‘n graad in regsgeleerdheid of in ‘n ander dissipline verwerf het aan. Meer inligting is HIER beskikbaar.

 • Studente wat hulle BA (Regsgeleerdheid) of BCom (Regsgeleerdheid) graad by Stellenbosch Universiteit verwerf het, kry outomaties toelating tot die LLB (2 jaar) graad.
 • Graduandi uit ander dissiplines of van ander universiteite kan aansoek tot toelating vir die LLB (3 jaar) graad of in sommige gevalle vir die Nagraadse Diploma in Belastingreg of die Nagraadse Diploma in Intellektuele Goederereg doen.
 • LLB graduandi (of graduandi met ‘n vergelykbare kwalifikasie in regsgeleerdheid) kan hul regstudies voortsit deur aansoek te doen vir een van ons LLM (Magister in Regsgeleerdheid) programme.
 • LLM graduandi kan hul regstudies voorsit deur aansoek te doen vir die LLD (Doktorsgraad in Regsgeleerdheid) program.
Postgraduate studies

The Faculty offers degree programmes for both law graduates and graduates from other disciplines. More information is available HERE.

 • Students that have obtained their BA (Law) or BCom (Law) degree at Stellenbosch University qualify automatically for admission to the LLB (2 year) degree.
 • University graduates from other disciplines or universities may apply for admission to the LLB (3 year) degree and in some instances for the Postgraduate Diploma in Tax Law or the Postgraduate Diploma in Intellectual Property Law.
 • LLB graduates (or graduates with a comparable foreign law degree) can further their studies by applying for one of our LLM (Master of Laws) programmes.
 • LLM graduates can further their studies by applying for the LLD (Doctor of Laws) programme.
Aansoeke

Doen elektronies aansoek op www.maties.com

Toelating tot alle programme aan die Fakulteit Regsgeleerdheid is onderworpe aan keuring.

Aansoeke vir voorgraadse programme [LLB (4 jaar], BRekLLB, BCom (Regsgeleerdheid) en BA (Regsgeleerdheid)] moet ons voor 30 Junie bereik.

Voornemende voorgraadse studente moet die Nasionale Normtoetse (www.nbt.ac.za) voor 30 Junie skryf.  Voornemende studente moet seker maak dat hulle die korrekte toetskombinasie skryf.

Aansoeke vir die LLB (3 jaar) (as tweede graad) moet ons voor 31 Julie bereik. Neem kennis, daar is geen inname vir hierdie program in 2022 nie.

Kliek vir Toelatingsvereistes en Keuringsbeleid

 Applications

Apply online at www.maties.com

Admission to all programmes offered by the Faculty of Law is subject to selection.

Applications for undergraduate programmes [LLB (4 year), BAccLLB, BCom (Law) and BA (Law)] must be received before 30 June.

Prospective undergraduate students must write the National Benchmark Test (www.nbt.ac.za) before 30 June.  Prospective students must ensure that they write the correct test combination.

Applications for the LLB (3 year) (as second degree) must reach us before 31 July. Take note that there is no intake for this programme in 2022.

Click for Admission requirements & selection policy

 Taalbeleid

LLB modules

Die Taalplan van die Fakulteit Regsgeleerdheid volg die Taalbeleid van die Universiteit.  Sien asseblief die Taalplan van die Fakulteit hier.

LLM modules

Die modules word in Engels aangebied.

 Language Policy

LLB modules

The Language Plan of the Faculty of Law follows the Language Policy of the University. Please see the Faculty’s Language Plan here.

LLM modules

The language of instruction is English.