Ondersteun die Fakulteit/Support the Faculty

 

Die Fakulteit Regsgeleerdheid het bygedra om ‘n soliede grondslag vir menige van sy studente te lê.  Deur u ondersteuning kan u ‘n rol speel om te verseker dat die Fakulteit aanhou om  buitengewone regsgeleerdes en uitnemende navorsing lewer.

U kan die Fakulteit finansieel ondersteun deur:

 • ‘n bydrae tot die Dekaansfonds te maak ten einde ’n prestasie te beloon, behoeftige en/of verdienstelike studente te ondersteun of huidige of toekomstige navorsing te ondersteun. Sommige van die projekte wat die Dekaans-fonds bedryf, waaraan jou skenking stukrag sal verleen, sluit in:
  • Voorgraadse beurse in die regte: Om studente te ondersteun wat akademies verdienstelik maar finansieel benadeel is om te gradueer en as regspraktisyns te kwalifiseer of ander verwante beroepe te betree. In die besonder studente wat nie vir NSFAS-beurse in aanmerking kom nie omdat hulle tot die “verlore middel” behoort of omdat hulle vir ’n tweede graad ingeskryf is (bv. vir die LLB nadat hulle ’n BA (Regte), BCom (Regte) of ander driejaargraadprogram voltooi het).
  • Nagraadse beurse: Om studente te ondersteun wat akademies verdienstelik maar finansieel benadeel is om belangrike regskwessies na te vors en om kennis en insigte by te dra wat ’n voetspoor laat.
  • US Regskliniek: Om praktiese regsopleiding vir Matie-regstudente te ondersteun, sowel as ons impaklitigasiefonds, wat daadwerklike intrede verseker in sake wat samelewingsverandering bevorder.
 • ‘n bemaking ten gunste van die Fakulteit te maak
 • ‘n funksie, konferensie, werkswinkel, kortkursus, onthaal of seminaar van die Fakulteit te borg.

Kliek om ‘n skenking aan die Dekaansfonds te maak

U kan die Fakulteit ondersteun deur u tyd en kennis in die beroep terugploeg deur:

 • ‘n  program vir mentorskap, skaduwerk of vakansiewerk in u firma of besigheid  vir ons studente aan te bied,
 • ‘n gaslesing, tutoriaal of spesiale lesing aan te bied.

Ons verwelkom enige vorm van ondersteuning en verseker u dat dit ‘n positiewe bydrae sal maak.

Vir verdere inligting kontak:
Prof Nicola Smit
E-pos: nsmit@sun.ac.za
The Faculty of Law has been instrumental in laying a solid foundation for many of its students.  By supporting the Faculty you can play a part in ensuring that the Faculty continues to deliver exceptional jurists and outstanding research.

You can support the Faculty financially by:

 • contributing to the Dean’s Fund to reward excellence, support students in need and/or deserving students or to support current or future research. Some projects that are supported by the Dean’s Fund include:
  • Undergraduate Law Bursaries: To support students who are academically deserving but financially disadvantaged to graduate and ultimately qualify as legal practitioners or enter other related careers. In particular, those students who do not qualify for NSFAS bursaries due to being part of the “missing middle” or because they are registered for a second degree (i.e., registered for the LLB degree after completion of the BA (Law), BCom (Law) or another 3-year degree programme).
  • Postgraduate Bursaries: To support students who are academically deserving but financially disadvantaged to research relevant legal questions and contribute to the generation of knowledge.
  • SU Law Clinic: Supporting practical legal training of Maties law students and the impact litigation fund to ensure the ability to intervene in cases capable of effecting important and widespread societal change.
 • making a bequest to the Faculty,
 • sponsoring a Faculty function, conference, workshop, short course or seminar.

Click to donate to the Dean’s Fund

You can also support the Faculty by sharing your time and expertise by:

 • offering our students vacation work, job shadowing opportunities or mentorship programmes at your firm,
 • presenting guest lectures, tutorials or special lectures.

Every donation, no matter how small, is valued and will make a difference.

For further information, please contact:
Prof Nicola Smit
Email: nsmit@sun.ac.za