Nagraads / Postgraduate

 

LLB (3 jaar nagraads)

Hierdie LLB program is toeganklik vir gegradueerdes vanuit ander dissiplines, bv Natuurwetenskappe of Ingenieeurswese. Toelating is onderworpe aan keuring.

Lees meer »

LLB (3 year postgraduate degree)

Students holding a Bachelors degree in another discipline, eg Science or Engineering, may apply for admission to the 3 year postgraduate LLB degree.

Read more »

 

Nagraadse Diploma in Belastingreg

Die tweejarige program konsentreer op die interpretasie van belastingwetgewing soos uitgekristaliseer in hofsake, praktyknotas, interpretasienotas en ander bronne soos handboeke, vaktydskrif artikels en elektroniese publikasies.

Die modules word grotendeels in Afrikaans aangebied. Toetse en eksamens kan egter in Afrikaans of Engels afgelê word.

Volgende inname:

Februarie 2018

 

Postgraduate Diploma in Tax Law

This two year programme concentrates on the interpretation of tax law contained in judgments, practice notes, interpretation notes and other sources such as handbooks, journal articles and electronic publications.

The majority of modules in this programme are offered in Afrikaans. Tests and exams can however be written in Afrikaans or English.

Next intake:

February 2018

 
Nagraadse Diploma in Intellektuele Goederereg

Die program (1 jaar voltyds of 2 jaar deeltyds) is die enigste van sy soort en bied aan studente die besondere geleentheid om ‘n oorsigtelike kennis van die intellektuele goederereg te bekom deur ‘n prakties-gedrewe bestudering van die reg op handelsmerke, patente, ontwerpe, outeursreg en digitale intellektuele goederereg.

Die modules word slegs in Engels aangebied. Toetse en eksamens kan egter in Afrikaans of Engels afgelê word.

Volgende inname:

Januarie 2018

Postgraduate Diploma in Intellectual Property Law

This programme (1 year full time or 2 years part time) is the only of its kind and offers students the unique opportunity to obtain an introductory knowledge of intellectual property through practice driven study of the law of trademarks, patents, designs, copyright and digital aspects of intellectual property law.

All of the modules in this programme will be offered in English only. Tests and exams may, however, be completed in Afrikaans or English.

Next intake:

January 2018

LLM (Gestruktureerd)

Hierdie program bied regsonderring op die hoogste vlak met ‘n reeks gefokusde studieareas van akademiese en praktiese belang. Die doel van die program is om afgestudeerde regsstudente die geleentheid te bied om te spesialiseer, dieper kennis op te doen oor uitgesoekte velde van die reg en sodoende deskundige praktisyns en leiers op hul gebied te word.

Hierdie graad word verwerf deur vier modules en ‘n aanvaarbare navorsingsprojek van tussen 15 000 en 20 000 woorde oor ‘n goedgekeurde onderwerp te voltooi.

Studente kan of die algemene program volg of ‘n gespesialiseerde program (Alternatiewe Geskilbeslegting, Internasionale Handelsreg or Intellektuele Goederereg).

Alle modules word in Engels aangebied en studente wat vir hierdie program aansoek doen moet goeie taalvaardighede in Engels hê.

Volgende inname:

Januarie 2018 or July 2018

LLM (by coursework)

This programme offers legal education at the highest level in a range of focused study areas of academic and practical importance. The purpose of this programme is to enable law graduates to specialise, gain deeper insight into selected fields of law and become specialist practitioners and leaders in their chosen field.

The degree is awarded on the successful completion of four taught modules and a research project of between 15 000 and 20 000 words on an approved topic.

Students can either follow the general programme or a specialised programme (Alternative Dispute Resolution, International Trade Law or Intellectual Property Law).

All modules are taught in English and students enrolling for this programme must be proficient in English.

Next intake:

January 2018 or July 2018

LLM (Algemeen)

Studente mag enige vier modules van die volgende modules kies:

 • Betaling en Waarborge in Internasionale Kontrakte
 • Deeltitels in regsvergelykende perspektief
 • Die Reg op Geregistreerde Ontwerpe
 • Die Reg op Handelsmerke
 • Forensiese Reg
 • Gelykheid in Diensverband
 • Geselekteerde Vraagstukke in Internasionale Arbeidsreg en Sosiale Sekerheidsreg
 • Geselekteerde Vraagstukke in Kollektiewe Arbeidsreg
 • Gevorderde Maatskappyereg
 • Indiensnemingsregte
 • Intellektuele Goederereg in die Digitale Omgewing
 • Internasionale Kommersiële Arbitrasie
 • Internasionale Belastingreg
 • Internasionale Koopreg
 • Internasionale Reg en Kinderregte
 • Internasionale Strafreg
 • Mededingingsreg
 • Outeursreg
 • Privaatreg in regsvergelykende perspektief
 • Regsaspekte van Wêreld- en Streekshandel
 • Seevervoer van Goedere
 • Staatsverkrygingsregulering
 • Trustreg
 • Volhoubare Ontwikkelingsreg

 LLM (General)

Students may select any four modules of their choice from the following:

 • Advanced Company Law
 • Carriage of Goods by Sea
 • Comparative Apartment Ownership
 • Comparative Private Law
 • Competition Law
 • Copyright Law
 • Employment Rights
 • Equality in the Workplace
 • Forensic Law
 • Intellectual Property Law in the Digital Environment
 • International Sales Law
 • International Commercial Arbitration
 • International Criminal Law
 • International Law and Children’s Rights
 • International Tax Law
 • Legal Aspects of World and Regional Trade
 • Payment and Guarantees in International Contracts
 • Selected issues in Collective Labour Law
 • Selected issues in International Labour and Social Security Law
 • Sustainable Development Law
 • The Law of Patents and Registered Design
 • The Law of Trusts
 • Trademark Law

LLM (Alternatiewe Geskilbeslegting)

Gespesialiseerde program met ‘n fokus op Alternatiewe Geskilbeslegting, Kommersiële Arbitrasie en Mediasie. Studente moet ‘n navorsingsprojek en vier modules voltooi:

Verpligte modules:

 • Internasionale Kommersiële Arbitrasie
 • Mediasie
 • Gespesialiseerde Geskilbeslegtingsmetodes

Keusemodules vir 2018:

 • Internasionale Koopreg OF
 • Indiensnemingsregte

 LLM (Alternative Dispute Resolution)

Specialised LLM programme with a focus on Alternative Dispute Resolution, Commercial Arbitration and Mediation. Students must complete a research paper and four modules:

Compulsory modules:

 • International Commercial Arbitration
 • Mediation
 • Specialised Dispute Resolution Techniques

Electives for 2018:

 • International Sales Law OR
 • Employment Rights

 LLM (Internasionale Handelsreg)

Gespesialiseerde program met ‘n fokus op Internasionale Besigheidstransaksies, Kommersiële Arbitrasie, Betalingsinstrumente en Seevervoer. Studente moet ‘n navorsingsprojek en vier van die volgende modules voltooi:

 • Internasionale Koopreg
 • Betaling en Waarborge in Internasionale Kontrakte
 • Internasionale Kommersiële Arbitrasie
 • Internasionale Belastingreg
 • Regsaspekte van Wêreld- en Streekhandel
 • Seevervoer van Goedere
 • Volhoubare Ontwikkelingsreg

 LLM (International Trade Law)

Specialised LLM programme with a focus on International Business Transactions, Commercial Arbitration and Carriage Agreements. Students must complete a research paper and four of the following modules:

 • International Sales Law
 • Payment and Guarantees in International Contracts
 • International Commercial Arbitration
 • International Tax Law
 • Legal Aspects of World and Regional Trade
 • Carriage of Goods by Sea
 • Sustainable Development Law

 LLM (Intellektuele Goederereg)

Gespesialiseerde LLM program in gevorderde intellektuele goederereg. Studente moet ‘n navorsingsprojek en vier modules voltooi:

Verpligte modules:

 • Outeursreg
 • Die Reg op Handelsmerke
 • Die Reg op Geregistreerde Ontwerpe

Keusemodules:

 • Intellektuele Goederereg in die Digitale Omgewing OF
 • Mededingingsreg

Meer inligting

 LLM (Intellectual Property Law)

Bespoke LLM programme in advanced intellectual property law. Students must complete a research paper and four taught modules:

Compulsory modules:

 • Copyright Law
 • Trade Mark Law
 • The Law of Patents and Registered Designs

Electives:

 • Intellectual Property Law in the Digital Environment OR
 • Competition Law

More information

 

LLM (Navorsingsopsie)

Die graad word toegeken na die suksesvolle voltooiing van ‘n tesis van ongeveer 60 000 woorde op ‘n goedgekeurde onderwerp onder studieleiding van ‘n spesialis.

Aansoekprosedure vir die LLM (navorsingsopsie)

Nagraadse Gids (in Engels)

LLM (by research)

The degree is awarded on successful completion of a thesis of approximately 60 000 words on an approved topic under supervision of an expert.

Application process for the LLM (by research)

Postgraduate Guide

 

LLD

Die graad word toegeken na die suksesvolle voltooiing van ‘n proefskrif van ongeveer 100 000 woorde op ‘n goedgekeurde onderwerp onder studieleiding van ‘n spesialis.

Aansoekprosedure vir LLD studies

Nagraadse Gids (in Engels)

LLD

The degree is awarded on successful completion of a dissertation of approximately 100 000 words on an approved topic under supervision of an expert.

Application process for LLD studies

Postgraduate Guide

 

Aansoeke / Applications

Aansoeke vir Nagraadse Programme kan op www.sun.ac.za/pgstudies of www.maties.com ingedien word.

Let wel aansoeke tot die LLM (Navorsingsopsie) en LLD graad moet ‘n  aanvaarbare navorsingsvoorstel insluit en voornemende studente word aanbeveel om hul navorsingsvoorstel voor indiening met hulle beoogde studieleier te bespreek.

Vir meer inligting kontak:

Mnr Shirle Cornelissen
E-pos: shirle@sun.ac.za

Applications for Postgraduate Programmes can be submitted via www.sun.ac.za/pgstudies or www.maties.com

Please note that LLM (by research) and LLD applications must be accompanied by an acceptable research proposal and prospective students are advised to discuss their proposed research with a suitable promoter at the Faculty prior to submission.

For more information contact:

Mr Shirle Cornelissen
E-mail:  shirle@sun.ac.za