Prof Marius de Waal

Professor

BComm LLB LLD (Stell)

 

 

 

 


 

Prof Marius de Waal is Professor in Privaatreg.  Sy hoof belangstellingsgebiede is die erfreg en die trustreg en hy doseer hierdie vakgebiede in die Departement Privaatreg.  Hy is die mede-outeur van standaard Suid-Afrikaanse handboeke op hierdie gebiede.  Prof De Waal het ook reeds ander ander vakgebiede in die veld van privaatreg doseer, soos deliktereg, sakereg en verteenwoordigingsreg.  Hy was reeds by drie geleenthede (1994, 2000 en 2008) die ontvanger van die Alexander von Humboldt Stipendium vir navorsing by Duitse akademiese instellings.  In 2010 was Prof De Waal  ‘n besoekende genoot  aan die Universiteit van Leuven in België en sedert 2010 doseer hy jaarliks in die LLM-program in regsvergelyking  aan die Universiteit van Parys  Descartes (Parys V) in Parys, Frankryk. Prof Marius de Waal is Professor of Private Law.  His main fields of interest are the law of succession and the law of trusts and he teaches these subjects in the Department of Private Law.  He is the co-author of standard South African textbooks on these subjects.  Prof De Waal has also taught other subjects in the area of private law such as agency, the law of property and the law of delict.  He has been awarded an Alexander von Humboldt Scholarship on three occasions (1994, 2000 and 2008) for research at German academic institutions.  In 2010 Prof De Waal was a visiting fellow at the University of Leuven in Belgium and since 2010 he has been teaching in the LLM programme in comparative law at the University of Paris Descartes (Paris V)  in Paris, France.

Area van Belangstelling

Erfreg en Trustreg

Fields of specialisation

Law of succession and law of trusts

Modules aangebied

LLB: Erfreg
LLM: Trustreg

Modules taught

LLB: Law of Succession
LLM: Law of Trusts

Publikasies / Publications

Artikels in vaktydskrifte / Journal articles

 • “Mandament van spolie” (1984 (47) Tydskrif vir Hedendaagse Romeins-Hollandse Reg (THRHR) 115)
 • “Accessio deur die verbinding van roerende sake in historiese perspektief” (with CG van der Merwe) (1986 (49) THRHR66)
 • “Die tydstip vir die vasstelling van die identiteit van intestate erfgename” (1988 (51) THRHR97
 • “Vicinitas of nabuurskap as vestigingsvereiste vir grondserwitute” (1990 Tydskrif vir die Suid-Afrikaanse Reg (TSAR) 186)
 • “Plakkery en die mandament van spolie” (with JC Sonnekus) (1990 TSAR514)
 • “Die vereistes vir die vestiging van grondserwitute: ‘n herformulering” (1990 (1) Stellenbosch Regstydskrif/Law Review (Stell LR) 171)
 • “Die passiwiteitsvereiste by grondserwitute en die skepping van positiewe serwituutverpligtinge” (1991 TSAR233)
 • “Die aard van die trust in die Suid-Afrikaanse reg ? skikking na aanleiding van behoefte?” (with L Theron) (1991 TSAR499)
 • “Perpetua causa (permanente grondslag) as vestigingsvereiste vir grondserwitute” (1991 (54) THRHR717)
 • “Onderverdelingsvoorwaardes, beperkende voorwaardes en die toepassing van tradisionele serwituutregreëls” (1992 (3) Stell LR59)
 • “Anomalieë in die Suid-Afrikaanse trustreg” (1993 (56) THRHR1)
 • “Repudiation of benefits on succession on behalf of minors” (1993 (4) Stell LR232)
 • “Die moderne aanwending van grondserwitute: eiendomsreg en die beheer oor die ontwikkeling van ander saaklike regte” (1995 TSAR193)
 • “Die bevoegdheid van ‘n trustbegunstigde om onafhanklik van die trustee ‘n regsgeding in verband met ‘n trust te voer” (1997 TSAR148)
 • “The social and economic foundations of the law of succession” (1997 (8) Stell LR162)
 • “Die wysiging van ‘n inter vivos trust” (1998 TSAR326)
 • “The liability of co-trustees for breach of trust” (1999 (10) Stell LR21)
 • “Die strekwydte van trustees se beleggingsbevoegdheid” (1999 TSAR370)
 • “Numerus clausus and the development of new real rights in South African law” (1999 (3) Electronic Journal of Comparative Law at http://law.kub.nl/ejcl)
 • “Authorisation of trustees in terms of the Trust Property Control Act” (2000 (63) THRHR472)
 • “The uniformity of ownership, numerus clausus and the reception of the trust into South African law” (2000 (3) European Review of Private Law439)
 • “The core elements of the trust: aspects of the English, Scottish and South African trusts compared” (2000 (117) South African Law Journal (SALJ) 548)
 • “In search of a model for the introduction of the trust into a civilian context” (2001 (12) Stell LR63)
 • “Forfeiture of bequests to witnesses in Scotland and South Africa” with RRM Paisley (2002 (13) Stell LR187)
 • “The courts’ power of condonation in respect of the execution and revocation of wills: unfortunate new elements of uncertainty” (2004 (121) SALJ529)
 • “The law of succession (including the administration of estates) and trusts” (2007 Annual Survey of South African Law1055)
 • “The law of succession (including the administration of estates) and trusts” (2008 Annual Survey of South African Law1084)
 • “The law of succession (including the administration of estates) and trusts” (2009 Annual Survey of South African Law1038)
 • “The strange path of trust property at a trustee’s death: theory and practice in the law of trusts” (2009 TSAR 84)

Publikasies in ander tydskrifte / Publications in other journals

Contributor of 49 two-monthly contributions on recent case law in De Rebus (the South African attorneys’ journal) from August 1990 to December 1999.

Hoofstukke in boeke / Chapters in books

 • “Testamentary formalities in South Africa” in KGC Reid, MJ de Waal and R Zimmermann (eds.) Comparative Succession Law Vol I: Testamentary Formalities (Oxford University Press, Oxford, 2011) 381 ff.
 • “Testamentary formalities in historical and comparative perspective” (with KGC Reid and R Zimmermann) in KGC Reid, MJ de Waal and R Zimmermann (eds.) Comparative Succession Law Vol I: Testamentary Formalities (Oxford University Press, Oxford, 2011) 432 ff.
 • “The meaning and application of the bloedige hand rule in the Roman-Dutch and modern South African law of succession” (with R Zimmermann) in H Mostert and MJ de Waal (eds.) Essays in Honour of CG van der Merwe (editor with H Mostert) (LexisNexis, Durban, 2011) 169 ff.
 • “Wills and Succession” (with HJ Erasmus) in WA Joubert (ed.) The Law of South Africa (LAWSA) vol. 31 (Butterworths, Durban, 1988) par 105 ff.
 • “Law, society and the individual: the limits of testation” in DP Visser (ed.) Essays on the History of Law(Juta, Cape Town, 1989) 300 ff.
 • “Servitudes” (with CG van der Merwe) in WA Joubert (ed.) The Law of South Africa (LAWSA) vol. 25 (Butterworths, Durban, 1991) par 36 ff.
 • “Servitudes” in R Feenstra and R Zimmermann (eds.) Das römisch-holländische Recht: Fortschritte des Zivilrechts im 17. und 18. Jahrhundert(Duncker & Humblot, Berlin, 1992) 567 ff.
 • “Servitudes” in R Zimmermann and D Visser (eds.) Southern Cross: Civil Law and Common Law in South Africa (Juta, Cape Town, 1996) 785 ff.
 • “The trust in South African law” in Madeleine Cantin Cumyn (ed.) Trust v Fiducie in a Business Context (Bruylant, Brussels, 1999) 87 ff.
 • “Servitudes” in Kenneth Reid and Reinhard Zimmermann (eds.) A History of Private Law in Scotland: Vol I Introduction and Property(Oxford University Press, Oxford, 2000) 305 ff.
 • “South Africa: Report 2” with JE du Plessis and CG van der Merwe in Vernon Valentine Palmer (ed.) Mixed Jurisdictions Worldwide: The Third Legal Family (Cambridge University Press, Cambridge, 2001) 145 ff.
 • “Trust and Fiduciary Mechanisms” in R Blanpain (ed.) International Encyclopaedia of Laws(Kluwer Law International, The Hague, 2002) par 922 ff.
 • “The law of succession and the Bill of Rights: Private succession and freedom of testation in the light of the Constitution” in Bill of Rights Compendium(LexisNexis Butterworths, Durban, 2003) par 3G1 ff.
 • “Law of succession” in CG van der Merwe and JE du Plessis (eds.) Introduction to the Law of South Africa (Kluwer Law International, The Hague, 2004) 169 ff.
 • “Identifying real rights in South African law: the ‘subtraction from the dominium’ test and its application” in S Bartels and M Milo (eds.) Contents of Real Rights(Wolf Legal Publishers, Nijmegen, 2004) 83 ff.
 • “Trust law” in JM Smits (ed.) Elgar Encyclopedia of Comparative Law(Edward Elgar, Cheltenham and Northampton, 2006) 755 ff.
 • “Comparative succession law” in M Reimann and R Zimmermann (eds.) The Oxford Handbook of Comparative Law (Oxford University Press, Oxford, 2006) 1071 ff.
 • “A comparative overview” in KGC Reid, MJ de Waal and R Zimmermann (eds.) Exploring the Law of Succession: Studies National, Historical and Comparative(Edinburgh University Press, Edinburgh, 2007) 1 ff.
 • “A European Law of Trusts?” in A Vaquer (ed.) European Private Law Beyond the Common Frame of Reference: Essays in Honour of Reinhard Zimmermann(Europa Law Publishing, Groningen, 2008) 167 ff.
 • “Honoré’s South African Law of Trusts” in D Visser and M Loubser (eds.) Thinking about Law: Essays for Tony Honoré (Siber Ink, Cape Town, 2011) 38 ff.

Boeke / Books

 • Comparative Succession Law Vol I: Testamentary Formalities (editor with KGC Reid and R Zimmermann) (Oxford University Press, Oxford, 2011)
 • Essays in Honour of CG van der Merwe (editor with H Mostert) (LexisNexis, Durban, 2011)
 • Honoré’s South African Law of Trusts5th ed. with E Cameron, B Wunsh, P Solomon and E Kahn (Juta, Cape Town, 2002)
 • Erfreg/Law of Succession4th ed with MC Schoeman-Malan (Juta, Cape Town, 2008)
 • Exploring the Law of Succession: Studies National, Historical and Comparative with KGC Reid and R Zimmermann (eds.) (Edinburgh University Press, Edinburgh, 2007)

Boekresensies sedert 2003 / Book reviews since 2003

 • Review of J Smits (ed.) The Contribution of Mixed Legal Systems to European Private Law (Intersentia Publishers, Antwerpen and Groningen, 2001) in (2003) 11 Zeitschrift für Europäisches Privatrecht211
 • Review of L Garb (ed.) International Succession (Kluwer Law International, The Hague, London and New York, 2004) in (2006) 14 Zeitschrift für Europäisches Privatrecht 220
 • Review of M Graziadei, U Mattei & L Smith (eds.) Commercial Trusts in European Private Law (Cambridge University Press, Cambridge, 2005) in (2007) 11 The Edinburgh Law Review135
 • Review of R Becker Die fiducie von Quebec und der trust: ein Vergleich mit verschiedenen Modellen fiduziarischer Rechtsfiguren im civil law (Mohr Siebeck, Tübingen, 2007) in (2008) 19 Stell LR 170

Referate by internasionale kongresse / Papers read at international conferences

 • Trusts: a matter of property or of obligation?  The South African law of trusts”.  XVth International Congress of Comparative Law.  Bristol, England.  1 August 1998.
 • “The uniformity of ownership, numerus clausus and the reception of the trust into South African law”  Conference on Trusts in Mixed legal Systems.  Utrecht, The Netherlands.  20 June 1999.
 • “The identification of real rights in South African law”.  Conference on the Contents of Real Rights.  Utrecht, the Netherlands.  15 June 2001.
 • “Die registrasie van onroerende trustbates: teorie vs praktyk”  Ius Commune Congress.  Maastricht, The Netherlands.  28 November 2003.
 • “The application of real subrogation: perspectives from a mixed jurisdiction”.  Ius Commune Congress.  Leuven, Belgium.  28 November 2004.
 • “Executorship vs universal succession: the passing of ownership upon death”.  Ius Commune Congress.  Edinburgh, Scotland.  2 December 2005.
 • “A European law of trust?”.  IV International Congress: European Law Beyond the CFR.  Lleida, Spain.  25-26 October 2007.
 • “The abuse of the trust (or: “piercing the veil of the trust”): some comparative perspectives”. Ius Commune Congress. Leuven, Belgium. 25 November 2010.

Terug / Back