Regskliniek / Law Clinic

 Kontak ons / Contact us

 

Crozierstraat 18-24
Stellenbosch
Tel: +27 (0)21 808 3600
Faks:  +27 (0)21  887 6270
E-pos: rhkadmin@sun.ac.za
 
18-24 Crozier Street
Stellenbosch
Tel: +27 (0)21 808 3600
Fax: +27 (0)21 887 6270
Email: rhkadmin@sun.ac.za 
 Wie ons is/Who we are

          Veruschka Foster 

          Mvuyisi Mjuda

          Sikhosonke Mayekiso

          Liline Steyn

          Betsie Vlok

  • Administrasie/Administration

    Sharon Smith (Administrative Manager) 

          Susann Louw (Project Manager: Strategic Legal Writing)

          Magda Esau (Assistent/Assistant)

          Priscilla Khoaeane (Ontvangs/Reception)

Wat ons doen

Die Suid-Afrikaanse regsstelsel kan slegs doeltreffend wees as dit toeganklik is tot en geloofwaardig is in die oë van die gewone mens.

Die Regskliniek, geleë te Crozierstraat 18-24, Stellenbosch, funksioneer as ‘n volwaardige prokureurskantoor, wat gratis regsdienste bied aan behoeftiges, terwyl daar terselfdertyd opleiding verskaf word aan finalejaarstudente en kandidaatprokureurs.

Die prokureurs en kandidaat-prokureurs verskyn in landdroshowe in ‘n wye area in die Boland.  Die Kliniek koester ook ‘n kultuur van burgerlike verantwoordelik deur die aanbieding van werkswinkels oor uitsetting, skuldverligting en gesinsgeweld. Verder voorsien die Regspkliniek ondersteuningsdienste aan die Ceres en Worcester advieskantore. Behoeftiges word van ‘n verskeidenheid regsdienste voorsien soos egskeidings, kontraktuele aangeleenthede, familieregskwessies en skuldverligting.

‘n Hoofspesialisasiegebied van die Regskliniek is plaasuitsettings, tans een van die belangrikste regskwessies in die Boland-platteland. Verblyfsreg van werkers op plase hang hoofsaaklik af van dienskontrakte. Swak werksverhoudings lei dikwels tot ontslag, gevolg deur aansoeke om uitsetting. Uitsettings en gevolglike dakloosheid bedreig die menseregte van plaaswerkers en hul kinders – hul word swerwelinge met min hoop om weer wonings te vind en hul familielewe te hervat.

Die volhoubaarheid van die bogenoemde dienste is afhanklik van befondsers vir wie die bevordering van menseregte deur toegang tot geregtigheid belangrik is.

What we do

The South African legal system can only be effective if it is accessible and credible in the eyes of the ordinary citizen. The Law Clinic is ideally situated to extend access to justice to the poorest of the poor.

The Law Clinic, situated at 18-24 Crozier street, Stellenbosch, operates as a fully-fledged attorneys’ office, delivering free legal services to the indigent, whilst at the same time training final year law students and candidate-attorneys in the practical application of the law.

The attorneys and candidate attorneys appear in magistrate’s courts in a wide area in the Boland. The Clinic also nurtures a culture of civil responsibility holding workshops on evictions, debt relief and family violence. The Clinic also provides back-up legal services to the Ceres and Worcester advice offices. Indigent people are assisted by staff of the law clinic with a wide variety of civil matters like divorce matters, drafting of contracts, family law and debt relief, to name but a few. 

The Law Clinic has a specialized focus on farm evictions,  currently one of the most important legal issues in the Boland region. Right of residence of farm workers on the farms is solely dependent on employment contracts. Bad labour relations often result in dismissals, followed by eviction applications.  Evictions and consequent homelessness are a real threat to the human rights of farm labourers and their children they become outcasts with little hope of finding homes and protecting their family life.

The sustainability of the above mentioned services is highly dependent on the generosity of funders for whom the promoting of human rights values through access to justice are important.

Regskliniek Nuus / Law Clinic News

Legal Aid Clinic relocates

The Legal Aid Clinic, which has served a large number of individuals in the Boland region, will find a new home from 11 December 2017. As part of its strategic goals, and in association with the Law Faculty at Stellenbosch University (SU), the Legal Aid Clinic will move from 44 Banhoek Road to 18-24 Crozier Street. The move…

LEGAL AID CLINIC SPREADS ITS WINGS

Stephan van der Merwe, senior attorney at the Stellenbosch Legal Aid Clinic, has been invited to visit a number of University Law Clinics in the United  Kingdom during November 2017. He will spend time at the Coventry Law School in England to engage in talks and research aimed at setting up a Clinical Legal Education (CLE)…

Debt order ruling shows SU’s impact on society, says Rector

The High Court ruling on Wednesday (8 July 2015) in favour of an application by the Stellenbosch University (SU) Legal Aid Clinic about emoluments attachment orders (EAOs, also known as garnishee orders) “is an illustration of SU’s endeavour to make a positive impact on society.” So said SU Rector and Vice-Chancellor Prof Wim de Villiers…

Legal Aid Clinic brings application in respect of Emoluments Attachment Orders

On 24 November 2014, the Legal Aid Clinic, University of Stellenbosch and fifteen impoverished people with Emoluments Attachment Orders (EAOs) brought an application at the High Court, Western Cape Division, Cape Town, for orders [inter alia]: Condoning the applicant’s non-compliance with the Uniform Rules relating to time-periods, forms and service; and Declaring: the words “the…

Die Regshulpkliniek open deure in Worcester

Op 20 Maart 2013 het die Regshulpkliniek van die Universiteit van Stellenbosch ‘n kantoor in die Mediese Fakulteit van dié Universiteit se Ukwanda-Gesondheidsentrum te Worcester geopen. Die Regshulpkliniek se doel met die opening van ’n kantoor in Worcester is om behoeftige persone van die platteland toegang te bied tot kwaliteitregsdienste. Aanvanklik sal prokureurs van die Stellenbosch-kampuskliniek…