Regshulpkliniek / Legal Aid Clinic

 Kontak ons / Contact us
Banhoekweg 44
Stellenbosch
Tel: +27 (0)21 808 3600
Faks:  +27 (0)21  887 6270
E-pos: rhkadmin@sun.ac.za
 
44 Banhoek Road
Stellenbosch
Tel: +27 (0)21 808 3600
Fax: +27 (0)21 887 6270
E-mail: rhkadmin@sun.ac.za 
 Wie ons is / Who we are
 • Bestuurder / Manager:

  Theo Broodryk

 • Prokureurs / Attorneys:

  Christian J Julius

  Monja Posthumus-Meyjes

  Nikita Roode

  Stephan van der Merwe

 • Kandidaat-Prokureurs / Candidate Attorneys

  Danielle Louw

  Erika Wright

  Lisa Swanepoel

  Kyle Trotter

 • Administrasie / Administration

  Alicia Hector (Administrative Manager: Clinic and Short Courses / Administratiewe Bestuurder: Kliniek en Kortkursusse) 

  Magda Esau (Assistent / Assistant)

  Priscilla Khoaeane (Ontvangs / Reception)

Wat ons doen

Die Suid-Afrikaanse regsstelsel kan slegs doeltreffend wees as dit toeganklik is tot en geloofwaardig is in die oë van die gewone mens.

Die Regshulpkliniek, geleë te Banhoekweg 44, Stellenbosch, funksioneer as ‘n volwaardige prokureurskantoor, wat gratis regsdienste bied aan behoeftiges, terwyl daar terselfdertyd opleiding verskaf word aan finalejaarstudente en kandidaatprokureurs.

Die prokureurs en kandidaat-prokureurs verskyn in landdroshowe in ‘n wye area in die Boland.  Die Kliniek koester ook ‘n kultuur van burgerlike verantwoordelik deur die aanbieding van werkswinkels oor uitsetting, skuldverligting en gesinsgeweld. Verder voorsien die Regshulpkliniek ondersteuningsdienste aan die Ceres en Worcester advieskantore.

Behoeftiges word van ‘n verskeidenheid regsdienste voorsien soos egskeidings, kontraktuele aangeleenthede, familieregskwessies en skuldverligting.

‘n Hoofspesialisasiegebied van die Regshulpkliniek is plaasuitsettings, tans een van die belangrikste regskwessies in die Boland-platteland. Verblyfsreg van werkers op plase hang hoofsaaklik af van dienskontrakte. Swak werksverhoudings lei dikwels tot ontslag, gevolg deur aansoeke om uitsetting. Uitsettings en gevolglike dakloosheid bedreig die menseregte van plaaswerkers en hul kinders – hul word swerwelinge met min hoop om weer wonings te vind en hul familielewe te hervat.

Die volhoubaarheid van die bogenoemde dienste is afhanklik van befondsers vir wie die bevordering van menseregte deur toegang tot geregtigheid belangrik is.

What we do

The South African legal system can only be effective if it is accessible and credible in the eyes of the ordinary citizen. The Legal Aid Clinic is ideally situated to extend access to justice to the poorest of the poor.

The Legal Aid Clinic, situated at 44 Banhoek Road, Stellenbosch, operates as a fully-fledged attorneys’ office, delivering free legal services to the indigent, whilst at the same time training final year law students and candidate-attorneys in the practical application of the law.

The attorneys and candidate attorneys appear in magistrate’s courts in a wide area in the Boland. The Clinic also nurtures a culture of civil responsibility holding workshops on evictions, debt relief and family violence. The Clinic also provides back-up legal services to the Ceres and Worcester advice offices.

Indigent people are assisted by staff of the law clinic with a wide variety of civil matters like divorce matters, drafting of contracts, family law and debt relief, to name but a few.

The Legal Aid Clinic has a specialized focus on farm evictions,  currently one of the most important legal issues in the Boland region.

Right of residence of farm workers on the farms is solely dependent on employment contracts. Bad labour relations often result in dismissals, followed by eviction applications.  Evictions and consequent homelessness are a real threat to the human rights of farm labourers and their children they become outcasts with little hope of finding homes and protecting their family life.

The sustainability of the above mentioned services is highly dependant on the generosity of funders for whom the promoting of human rights values through access to justice are important.

Regshulpkliniek Nuus / Legal Aid Clinic News

LEGAL AID CLINIC SPREADS ITS WINGS

Stephan van der Merwe, senior attorney at the Stellenbosch Legal Aid Clinic, has been invited to visit a number of University Law Clinics in the United  Kingdom during November 2017. He will spend time at the Coventry Law School in England to engage in talks and research aimed at setting up a Clinical Legal Education (CLE) Online International Learning program. During his time there, he will be the keynote speaker at a CLE mini conference arranged by the Coventry Law School.  In London, he will also visit the Law Clinics of several prestigious Universities, including King’s College, Queen Mary’s University and London South Bank University.

Stephan will also visit the Glasgow Caledonian and Strathclyde University Law Clinics in Glasgow, Scotland, before spending time at the University of Aberdeen where he will present a guest lecture entitled “Changing lives and (occasionally) changing the law: An illustration of the work of University Law Clinics” (https://www.abdn.ac.uk/law/seminars/12006/).  This talk will focus on the work of the Stellenbosch Legal Aid Clinic in changing South Africa’s legal debt-collection landscape in the wake of the Constitutional Court’s decision in University of Stellenbosch Legal Aid Clinic & others v Minister of Justice and Correctional Services & Others; Association of Debt Recovery Agents NPC v Clinic & Others; Mavava Trading 279 (Pty) Ltd & Others v Clinic & Others [2016] ZACC 32.

The Legal Aid Clinic is very enthusiastic about the opportunities that this project offers to enrich existing international relationships and create new networks for the Clinic, Faculty of Law and University of Stellenbosch.  It will enable the Clinic to strengthen its image and reputation as a serious role-player in the international CLE environment.  This collaboration will also enhance students’ international and intercultural awareness and transferable employability skills in a global context and raise their online communicative competence in academic and professional settings.

 

Debt order ruling shows SU’s impact on society, says Rector

The High Court ruling on Wednesday (8 July 2015) in favour of an application by the Stellenbosch University (SU) Legal Aid Clinic about emoluments attachment orders (EAOs, also known as garnishee orders) “is an illustration of SU’s endeavour to make a positive impact on society.” So said SU Rector and Vice-Chancellor Prof Wim de Villiers…

Legal Aid Clinic brings application in respect of Emoluments Attachment Orders

On 24 November 2014, the Legal Aid Clinic, University of Stellenbosch and fifteen impoverished people with Emoluments Attachment Orders (EAOs) brought an application at the High Court, Western Cape Division, Cape Town, for orders [inter alia]: Condoning the applicant’s non-compliance with the Uniform Rules relating to time-periods, forms and service; and Declaring: the words “the…

Die Regshulpkliniek open deure in Worcester

Op 20 Maart 2013 het die Regshulpkliniek van die Universiteit van Stellenbosch ‘n kantoor in die Mediese Fakulteit van dié Universiteit se Ukwanda-Gesondheidsentrum te Worcester geopen. Die Regshulpkliniek se doel met die opening van ’n kantoor in Worcester is om behoeftige persone van die platteland toegang te bied tot kwaliteitregsdienste. Aanvanklik sal prokureurs van die Stellenbosch-kampuskliniek…

Regshulpkliniek bied werkswinkel op Robertson aan

Op Vrydag 2 Maart 2012 het Marion Hattingh, Chris Julius en Ina-Marie Booysen van die Regshulpkliniek ‘n werkwinkel oor verblyfsekerheid en die pligte van plaaslike owerhede tydens uitsettings aangebied. Die werkswinkel is die vyfde wat die afgelope ses maande aangebied is in die Kaapse Wynland-streek en is gemik op die opleiding van alle munisipale amptenare…