Welcome to the 2024-academic year | Welkom by die 2024-akademiese jaar | Wamkelekile kunyaka wezifundo zowama2024

Dear Law Student

Welcome to the 2024-academic year. On behalf of the Faculty of Law, I wish you all the best with your studies.

Maya Angelou had the insight to say that “Success does not mean comparing yourself to others or competing with others in a high-performance setting, success is liking yourself, liking what you do and liking how you do it.” Of course, growth always begins just that one step outside of your comfort zone. I trust that you will experience a supportive community and ample opportunity for growth this year. Focus on your own journey, find joy in small milestones and achievements, and remember why you signed up for your law programme.

We do not only want to see you become skilled and knowledgeable jurists, but we also want to see you participate on campus as ethical and value-driven students. The SU values (Excellence, Compassion, Accountability, Respect and Equity) are helpful reminders in this endeavour. Our Faculty Board also adopted a Code of Conduct for law students that reminds us of our rights and responsibilities in a shared learning community.

It is important that all our students enjoy a good study and social environment. This is not possible where individuals, or groups, do not treat other persons with respect. Please remember that we expect of you to treat every fellow student and staff member (whether in an academic setting or otherwise) in such a way that no-one’s dignity is impaired. We will do the same. There is no place for practices or conduct that undermine another person’s dignity, self-worth, or beliefs. Let us focus on fully pursuing our academic and personal goals this year.

Should you need academic or general student support, please consult Home (sun.ac.za) for contact details of the relevant divisions.

All the best for this new academic year!

Professor Nicola Smit

Dean


Geagte regstudent

Welkom by die 2024-akademiese jaar. Namens die Fakulteit Regsgeleerdheid wens ek jou alles van die beste toe met jou studies.

Maya Angelou het die insig gehad om te sê dat “Sukses beteken nie om jouself met ander te vergelyk of met ander in ‘n hoëprestasie-omgewing mee te ding nie, sukses is om van jouself te hou, om te hou van wat jy doen en hoe jy dit doen.” Natuurlik begin groei altyd net daardie een stap buite jou gemaksone. Ek vertrou dat jy hierdie jaar ‘n ondersteunende gemeenskap en genoeg geleentheid vir groei sal ervaar. Fokus op jou eie reis, vind vreugde in klein mylpale en prestasies, en onthou hoekom jy vir jou regsprogram ingeskryf het.

Ons wil nie net sien dat julle vaardige en kundige regsgeleerdes word nie, maar ons wil ook sien dat julle as etiese en waardegedrewe studente op kampus deelneem. Die US-waardes (Uitnemendheid, Deernis, Verantwoordbaarheid, Respek en Billikheid) is nuttige herinnerings in hierdie strewe. Ons Fakulteitsraad het ook ‘n gedragskode vir regstudente aanvaar wat ons laat dink aan ons regte en verantwoordelikhede in ‘n gedeelde leergemeenskap.

Dit is belangrik dat al ons studente ‘n goeie studie- en sosiale omgewing geniet. Dit is nie moontlik waar individue, of groepe, nie ander persone met respek behandel nie. Onthou asseblief dat ons van u verwag om elke medestudent en personeellid (hetsy in ‘n akademiese omgewing of andersins) so te behandel dat niemand se waardigheid aangetas word nie. Ons sal dieselfde doen. Daar is geen plek vir praktyke of gedrag wat ‘n ander persoon se waardigheid, selfwaarde of geloofsoortuigings ondermyn nie. Kom ons fokus eerder daarop om hierdie jaar ons akademiese en persoonlike doelwitte ten volle na te streef.

Indien u akademiese of algemene studenteondersteuning benodig, raadpleeg asseblief Home (sun.ac.za) vir kontakbesonderhede van die betrokke afdelings.

Alles van die beste vir hierdie nuwe akademiese jaar!

Professor Nicola Smit

Dekaan


Mfundi wezoMthetho obekekileyo

Wamkelekile kunyaka wezifundo zowama2024. Egameni leFakhalthi yezoMthetho, ndininqwenelela okuhle kodwa ngezifundo zenu.

UMaya Angelou wayenengqiqo yokuthetha ethi “Impumelelo ayithethi ukuba uzithelekise nabanye okanye ukhuphisane nabanye kwindawo entsebenzo ikumgangatho ophezulu, impumelelo kukuthanda wena, ukuthanda into oyenzayo nokuthanda nendlela oyenza ngayo. Kaloku, ukukhula kuhlala kulinyathelo lokuqala eliza kukwenza lokuzikhupha ngaphandle kwendawo oziva ukhululekile kuyo. Ndiyathemba ukuba uya kudibana noluntu oluxhasayo kunye nethuba elaneleyo lokukhula kulo nyaka. Gxila kuhambo lwakho, fumana ulonwabo ekuqabeleni iminqantsa emincinci nakwimpumelelo, kwaye ukhumbule ukuba kutheni ubhalisele inkqubo yakho yezomthetho.

Asifuni nje ukukubona usiba nezakhono zeejaji ezinobuchule nezinolwazi, kodwa sikwafuna ukukubona uthatha inxaxheba ekhampasini njengabafundi abanemikhwa esesikweni beqhutywa ziinqobo ezisemgangathweni. Iinqobo ezisemgangathweni zaseSU (UkuGqwesa, iMfesane, ukuPhendula, iNtlonipho nokuLingana) zizikhumbuzo eziluncedo kulo mzamo. IBhodi yethu yeFakhalthi yamkele neNdlela yokuziPhatha yabafundi bomthetho esikhumbuza ngamalungelo kunye noxanduva lwethu kuluntu lokufunda ekwabelwana ngalo.

Kubalulekile ukuba bonke abafundi bethu banandiphe imo yokufunda esemgangathweni nentlalo ekwanjalo. Oku akunakwenzeka apho abantu, okanye amaqela, engabaphathi ngembeko abanye abantu. Nceda ukhumbule ukuba silindele ukuba uphathe wonke umntu ofunda naye kunye nabasebenzi (nokuba kukwimeko yemfundo okanye ngenye indlela) ngendlela yokuba kungabikho bani osidima sakhe sithotywayo. Siyakwenza njalo nathi. Asinayo indawo yezenzo okanye ukuziphatha okuthoba isidima somnye umntu, ukuzixabisa kwakhe, okanye iinkolelo yakhe. Masigxile ekulandeleni ngokupheleleyo iinjongo zethu zemfundo kunye neenjongo zobuqu kulo nyaka.

Ukuba ufuna inkxaso ngokwezemfundo okanye eyabafundi ngokubanzi, nceda uye ku Home (sun.ac.za) ukuze ufumane iinkcukacha zoqhagamshelwano namacandelo afanelekileyo.

Okuhle kodwa kulo nyaka mtsha wezifundo!

UNjingalwazi uNicola Smit

Intloko yeFakhalthi

Sorry, comments are closed for this post.