Studeer by Stellenbosch

Die Universiteit Stellenbosch bied studente toegang tot ’n leer-, onderrig- en leefomgewing van wêreldgehalte. Die Universiteit het tien fakulteite, vyf kampusse en ’n lewendige en kosmopolitiese gemeenskap van meer as 32 000 voor- en nagraadse studente wat meer as 4 000 internasionale studente in 100 lande insluit.

Leer-gerigte Benadering

Die Universiteit Stellenbosch (US) is op ’n reis van genetwerkte en samewerkende onderrig en leer deur leergemeenskappe te skep waar studente, personeel en alumni sinvolle leer kan ervaar. Ons bevorder ’n leergerigte benadering tot onderrig, met die klem op leer as ’n vennootskap, wat studente as medeskeppers van kennis en leeromgewings beskou. Binne ’n leergerigte benadering werk onderrigaktiwiteite kennisbou in die hand en word studente aktief by hul eie leer betrek. Genetwerkte en samewerkende leer skep ’n omgewing wat intellektuele weetgierigheid aanmoedig, wat ’n noodsaaklike vaardigheid vir volgehoue kritiese en kreatiewe denke is. Die US bied uitnemende en sosiaal-relevante tersiêre akademiese programme aan, wat studente van wêreldgehalte oplewer, wat gereed en bekwaam is om ’n verskil te maak.

Fakulteite

Die US het tien fakulteite wat ’n verskeidenheid programme aanbied.

Studiefasiliteite

Verskeie fasiliteite is reeds op die US se kampusse gebou om veilige leerspasies aan studente te voorsien en studie op kampus te fasiliteer. Die US se hoofbiblioteek spog met ’n leerruimte wat ’n innoverende en stimulerende leeromgewing skep en ’n lewendige uitbreiding van die lesingsaal is.

’n Spesiale navorsingruimte vir meesters- en doktorale studente is op die onderste vlak van die biblioteek geleë. Afgesien van die hoofbiblioteek, is daar nog vyf bykomend takke. Die Ingenieurswese en Bosbou-, Musiek-, en Teologie-takke is op die Stellenbosch-kampus geleë. Die Fakulteit Geneeskunde en Gesondheidswetenskap-biblioteek is op die Tygerbergkampus, en die Bestuurskool se biblioteek op die Bellvillep arkkampus. Alle fakulteite het rekenaargebruik-areas, terwyl die Studiesentrum studente toelaat om ná-ure te studeer en ook hoë-spoed internet verskaf. Twee nawe ('hubs'), amaMaties en Wimbledon, het toegewyde studiespasies waar studente ná ure kan ontmoet om groepwerk te doen, of in stilte kan studeer.

Studiehulp

Die konsep van verbintenis word ook deurgetrek na die ondersteuningsdienste wat binne en buite die lesingssale tot studente se beskikking is. Studente word aangemoedig om by die breër universiteitsgemeenskap betrokke te raak deur middel van die studente-organisasies 'Connect' en Maties Gemeenskapdiens, asook deur diensleer en gemeenskapsinteraksie binne hul vakgebiede.

Noodsaaklike psigoterapeutiese dienste, ’n 24-uur krisisdiens, ontwikkelingswerksessies en ondersteuningsgroepe help studente om die uitdagings van die lewe op kampus te oorkom. Daar is ook ondersteuningsdienste beskikbaar vir studente met spesifieke leerbehoeftes, hetsy gestremdhede of gespesialiseerde leerbehoeftes. Daarby word studente se vordering deurlopend dopgehou, wat beteken dat diegene wat onderpresteer of spesiale hulp nodig het, vroegtydig uitgeken en bygestaan kan word.

Afrikaans